BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268034
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
 

UCHWAŁA Nr XXV/348/2009


Rady Miejskiej we Wrześni


z dnia 10 września 2009 rokuw sprawie: zmiany budżetu na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:W uchwale nr XIX/248/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 zmienionej uchwałą nr XXII/297/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2009 roku, uchwałą nr XXIII/311/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku, uchwałą nr XXIV/327/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 czerwca 2009 roku wprowadza się zmiany:

§ 1


1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 1.859.124 zł do wysokości 92.008.133 zł, z tego:

dochody bieżące to kwota 84.954.323 zł,

dochody majątkowe to kwota 7.053.810 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

3. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.858.953 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,

b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.320 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 500.000 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w kwocie 757.260 zł,

e) dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie wspólnej ś polityki rolnej – priorytet VII promocja integracji społecznej w kwocie 248.810 zł, priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w kwocie 49.300 zł,

f) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 20.000 zł,

g) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 338.000 zł,

h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000 zł”.

4. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 2.435.124 zł do wysokości 121.294.559 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a) wydatki bieżące w wysokości 88.282.357 zł, w tym na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.914.288 zł,

2) dotacje 3.219.400 zł,

w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 1.502.300 zł,

- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.296.400 zł,

- celowa na realizację zadań bieżących 10.000 zł,

- celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

410.700 zł,

3) wydatki na obsługę długu 2.350.000 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 33.012.202 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

3. Zmienia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 - 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w

załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Kwota wydatków okre ślona w ust. 1 obejmuje:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.858.953 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały budżetowej,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.320 zł,

c) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 15.900 zł,

d) wydatki na dotację celową z budżetu dla zakładu budżetowego na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6210) w kwocie 120.000 zł,

e) wydatki na dotację celową przekazaną dla Powiatu Wrzesińskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§ 6620) w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli powietrznych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,

f) wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 300.000 zł na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni”,

g) wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dotacja organizatora dla prowadzonej przez niego instytucji kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 270.000 zł (Wrzesiński Ośrodek Kultury – 70.000 zł, Muzeum 200.000 zł),

h) wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego: Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w wysokości 278.000 zł,

i) wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego: priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w kwocie 49.300 zł”.

6. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

3.§ 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4.

1. Deficyt bud etu w kwocie 29.286.426 zł zostanie sfinansowany ż przychodami z

tytułu pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków.

2. Rozchody budżetu w kwocie 3.214.720 zł pokryte zostaną przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków w wysokości 3.214.720 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.

4. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w

załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 643.000 zł,

2. celowe w wysokości 635.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 15.000 zł,

- na udzielone poręczenia dla TBS na budowę mieszkań w kwocie 190.000 zł,

- na zaspokojenie ewentualnych roszczeń – zwrot kary umownej w kwocie 430.000

zł.”

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7.1. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w

załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8.1. Zmienia się plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej.

2. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9.Ustala się plany:

1. dotacji z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizac ę zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej,

2. dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej,

3. dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały budżetowej,

4. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

8.§ 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 8.000.000 zł;

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu 6.987.810 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.214.720 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/Tomasz KałużnyUzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu do wysokości 92.008.133 zł z tytułu:

w dziale 500 o kwotę 1.310 zł tytułem różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

w dziale 600 zmniejsza się dochody o kwotę 488.040 zł tytułem zmniejszonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie „ budowa Armii Poznań oraz ronda w skrzyżowaniu ulicy Szerokiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,

w dziale 700 zwiększa się dochody o kwotę 282.386 zł tytułem większych wpływów niż zaplanowane oraz z tytułu zaległości z podatków zniesionych i wpływów z tytułu pomocy finansowej z powiatu wrzesińskiego,

w dziale 710 zwiększa się dochody o kwotę 22.358 tytułem otrzymanejdarowizny pieniężnej,

w dziale 750 zwiększa się dochody o kwotę 422.389 zł tytułem zwiększonych wpływów niż zaplanowane oraz uzupełnia się plany dla dochodów otrzymanych a nie zaplanowanych,

w dziale 754 zwiększa się dochody o kwotę 17.500 zł tytułem sprzedanego samochodu bojowego ochotniczej straży pożarnej,

w dziale 756 zwiększa się dochody o kwotę 1.021.617 zł tytułem zwiększonych ponad plan wpływów oraz z tytułu zaległości z podatków zniesionych,

w dziale 758 zwiększa się dochody o kwotę 337.294 zł tytułem zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej oraz tytułem zwrotu środków niewygasających,

w dziale 801 zwiększa się dochody o kwotę 86.334 zł tytułem wpływów z różnych dochodów z jednostek budżetowych,

w dziale 852 zwiększa się dochody o kwotę 142.196 zł tytułem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, na wypłatę zasiłków okresowych oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

w dziale 853 i 854 dokonuje się przesunięć środków między działami,

w dziale 900 zwiększa się dochody o kwotę 7.000 zł tytułem wpływów z różnych dochodów,

w dziale 921 zwiększa się dochody o kwotę 2.780 zł tytułem wpływów z różnych dochodów,

w dziale 926 zwiększa się dochody o kwotę 4.000 zł tytułem wpływów z różnych dochodów. Zwiększa się wydatki budżetu do wysokości 121.294.559 zł zł tytułem:

w dziale 010 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 430.000 zł,

w dziale 600 zmniejsza się wydatki o kwotę 710.000 zł w tym zmniejsza się

wydatki majątkowe o kwotę 1.210.000 zł i zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 500.000 zł,

w dziale 700 dokonuje się przesunięć między grupami wydatków,

w dziale 750 zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na promocję medialną,

w dziale 754 zwiększa się wydatki o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów oraz na doposażenie jednostek OSP,

w dziale 758 zwiększa się rezerwę ogólną budżetu,

w dziale 801 dokonuje się przesunięć między grupami wydatków oraz rozdziałami,

w dziale 851 dokonuje się przesunięć między grupami wydatków,

w dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę 147.196 zł tytułem otrzymanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,

w dziale 853 zwiększa się wydatki o kwotę 49.300 zł,

w dziale 854 zwiększa się wydatki o kwotę 29.353 zł i dokonuje przesunięć w grupach,

w dziale 900 zwiększa się wydatki o kwotę 1.260.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz na bieżące utrzymanie gospodarki komunalnej,

w dziale 921 zwiększa się wydatki o kwotę 307.000 zł z przeznaczeniem na zwiększoną dotację dla samorządowej instytucji kultury oraz na wydatki majątkowe,

w dziale 926 zwiększa się wydatki o kwotę 666.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.