BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14267325
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Modyfikacja treści SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010

  Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 euro na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010

Część 1 – zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta

Część 2 – zimowe utrzymanie dróg gminnych poza miastem

CPV: 90.21.20.00-6


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 15 kwietnia 2010

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/akcja_zima.rar

Otwarcie ofert nastąpi 9 października 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 13 /sala sesyjna/ o godz. 9.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 9 października 2009 r. do godz. 8.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) oraz spełniający warunki udziału:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

2. dysponują osobami i potencjałem technicznym pozwalającym na:

1. rozpoczęcie odśnieżania w czasie nie przekraczającym 1 godz. i zakończenie do 6 godz. od momentu ustania opadów,

2. rozpoczęcie zwalczania śliskości w terminie nie przekraczającym 1 godz. i zakończenie do 6 godz. od momentu wystąpienia zjawiska (gołoledź, lodowica, śliskość pośniegowa)

3. dysponują sprzętem w następujących rodzajach i ilościach:


Wyszczególnienie

Solarki

/ szt /

Piaskarki samochodowe / piaskarki ciągnikowe

/ szt /

Pługi lekkie, średnie i ciężkie

/ szt /

Sprzęt ciężki /ładowarki

/ szt /

Pracownicy – odśnieżanie ręczne

/ osób /

1

2

3

4

5

6

Całość zamówienia

Poszczególne części :

Część Nr 1 – teren miasta

Część Nr 2 – poza miastem

2


 

2


0

10


 

2


8

10


 

4


6

4


 

2


2

3


3


0


4. zapewnią materiał do prowadzenia ciągłości zamówienia, przy zużyciu materiału do zwalczania śliskości;

5. wykażą wykonanie 2 usług w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 167877 - 2009 z datą zamieszczenia: 02.10.2009 roku.

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/modyfikacja_siwz.pdf

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.