BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14269127
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
 

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni

ul. Batorego 8, 62-300 Września

tel. / fax. (061) 4361 663


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 Euro na:

Sprzedaż i dostawa do Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego

CPV: 30.31.33.00-8


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Czas trwania zamówienia: 30 października 2009 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Dariusz Andrzejewski – Dyrektor szkoły, tel. 061 4361 663 oraz email: ssp-6@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni, ul. Batorego 8 w sekretariacie szkoły lub pobrać plik http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/komputery_ssp6.rar

Otwarcie ofert nastąpi 2 października 2009 roku w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły do dnia 2 października 2009 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) oraz udzielą gwarancji i serwisu o wymogach nie mniejszych niż podane poniżej:

1) okres gwarancji na poszczególne części powinien być nie krótszy niż określony w załącznikach A, B i C, o ile sprzedawca w załączniku nr 3 – oświadczenie o gwarancji nie przewidział wydłużenia okresu gwarancji;

2) bezpłatne okresowe przeglądy konserwacyjne przynajmniej raz w roku w czasie gwarancji i na koniec okresu gwarancji;

3) czas reakcji na zgłoszenie awarii tj. przybycie serwisu do odbiorcy i usunięcie awarii wynosi maksymalnie 24 godziny od powiadomienia serwisu drogą fax lub elektroniczną;

4) na czas oddania sprzętu lub części komputerowej do naprawy w czasie gwarancji sprzedawca dostarcza sprzęt zastępczy umożliwiający dalsze korzystanie ze sprzętu lub części komputerowej. Po zgłoszeniu przez zamawiającego awarii sprzętu sprzedawca odbiera uszkodzony sprzęt z miejsca wskazanego przez zamawiającego na własny koszt w czasie trwania gwarancji;

5) w razie nie dokonania naprawy w terminie 14 dni dostawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego sprzętu na nowy tego samego producenta o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, bez dodatkowych opłat;

6) wymiana urządzenia w okresie gwarancji na nowy w przypadku 3 istotnych awarii urządzenia. Za uszkodzenie istotne przyjmuje się każde uszkodzenie ograniczające funkcję urządzenia;

7) w przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia na nowy w związku z okolicznościami określonymi w punktach powyżej oraz w przypadku skorzystania z rękojmi przez odbiorców w stosunku do nowego, wymienionego urządzenia obowiązują warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty.

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numer ogłoszenia: 332828- 2009 z datą zamieszczenia: 25.09.2009

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_siwz_komp_ssp6.pdf

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.