BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14072339
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr XXVI/349/2009

Uchwała nr XXVI/349/2009
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 29 września 2009 r.


w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Września.


Na podstawie art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§ 1 Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Września w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. posiadania pojazdów specjalistycznych, służących do przewozu odpadów komunalnych, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonych odpadów oraz jego udokumentowania poprzez okazanie dokumentacji, która winna zawierać:

   1. dowód rejestracyjny, aktualne badanie techniczne i świadectwo dopuszczalności do ruchu zgodnie z ustawą o ruchu drogowym,

   2. zdjęcia poszczególnych pojazdów z widocznym numerem rejestracyjnym,

   3. ładowność w m3 lub Mg ( tony );

  2. posiadania środków transportu przystosowanych do selektywnego odbioru odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji;

  3. posiadania środków transportu w ilości zapewniającej odbiór odpadów z częstotliwością określoną w obowiązującym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września”;

  4. oznakowania pojazdów, w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy lub logo firmy, adresu i numeru telefonu;

  5. dysponowania urządzeniami do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, tj. pojemników, kontenerów lub worków, spełniających wymogi określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września”, w ilości niezbędnej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług;

  6. oznakowania urządzeń do zbierania odpadów nazwą firmy lub logo oraz jej adresem;

  7. posiadania stanowiska odbioru odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzęt RTV, AGD itp.) oraz stanowiskiem (boksy lub kontenery) do odbioru odpadów niebezpiecznych (świetlówki, akumulatory, baterie, leki przeterminowane itp.), znajdującego się na terenie gminy Września;

  8. dysponowania bazą transportową, wyposażoną w:

   1. miejsca postojowe,

   2. miejsce magazynowania pojemników i kontenerów oraz innych urządzeń służących do zbierania odpadów,

   3. punkt napraw oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników z zastrzeżeniem § 3;

  9. przedstawienia tytułu prawnego do terenu, na którym znajduje się baza transportowa;

  10. prowadzenia ewidencji o świadczonych usługach przy użyciu własnego sprzętu komputerowego albo udokumentowania zlecenia gromadzenia tych danych systemem komputerowym poprzez przedłożenie stosownej umowy. Ewidencja powinna zawierać następujące informacje:

   1. imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, z którym została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych,

   2. adres nieruchomości,

   3. rodzaj (kod) odbieranych odpadów,

   4. częstotliwość odbioru;

  11. udokumentowania gotowości odbioru odpadów komunalnych przez prowadzącego składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bardzie;

  12. udokumentowania poprzez przedłożenie umów lub oświadczeń o gotowości odbioru odpadów zebranych selektywnie przez przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie.


§ 2 Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do:

  1. posiadania homologowanego pojazdu asenizacyjnego spełniającego wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. nr 193, poz. 1617), oraz jego udokumentowania poprzez okazanie dokumentacji, która winna zawierać:

   1. dowód rejestracyjny, aktualne badanie techniczne i świadectwo dopuszczalności do ruchu zgodnie z ustawą o ruchu drogowym,

   2. zdjęcia poszczególnych pojazdów z widocznym numerem rejestracyjnym,

   3. informacje o pojemności zbiornika;

  2. oznakowania pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług, w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy lub logo firmy, adresu i numeru telefonu;

  3. dysponowania nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w:

   1. miejsca postojowe,

   2. punkt napraw oraz miejsce do mycia pojazdów, z zastrzeżeniem § 3;

  4. prowadzenia ewidencji o świadczonych usługach przy użyciu własnego sprzętu komputerowego albo udokumentowania zlecenia gromadzenia tych danych systemem komputerowym poprzez przedłożenie stosownej umowy. Ewidencja powinna zawierać następujące informacje:

   1. imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, z którym została zawarta umowa na opróżnianie zbiorników bezodpływowych ,

   2. adres nieruchomości,

   3. częstotliwość odbioru;

  5. udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną przy oczyszczalni ścieków we Wrześni;

§ 3 W przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w § 1 pkt 8 lit. c oraz § 2 ust 1 pkt 3 lit. b, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia zobowiązany jest do przedstawienia umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w niniejszym zakresie.


§ 4 Pod pojęciem bazy transportowej określonej w § 1 i § 2 należy rozumieć ogrodzoną nieruchomość z utwardzonym placem, zapleczem socjalnym oraz miejscem przeznaczonym do postoju pojazdów. Baza, którą dysponuje przedsiębiorca musi znajdować się w odpowiednim oddaleniu od zabudowy mieszkalnej, by nie powodować uciążliwości dla mieszkańców.


§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


§ 6 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka


Uzasadnienie


W związku ze zmianą art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) konieczne stało się podjęcie niniejszej uchwały. Dotychczas wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia, określane były zarządzeniem burmistrza. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Przy określaniu warunków uzyskania zezwolenia uwzględnia się opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań oraz w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości również wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których odpady mają być przekazywane.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.