BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14269037
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Modyfikacja treści siwz - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 we Wrześni

 Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 206.000 Euro na:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 we Wrześni

CPV: 45.21.22.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Czas trwania zamówienia: 10 grudnia 2009 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/orlik_ssp1.rar

Otwarcie ofert nastąpi 2 października 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 13 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 2 października 2009 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Wadium: 20.000 złotych /słownie: dwadzieścia tysiecy złotych/.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres ich działalności obejmuje wykonywanie robót budowlanych;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie co najmniej: 2 (słownie: dwa) zamówienia związane z budową obiektów sportowych w skład których wchodzą boiska sportowe o nawierzchni ze sztucznej trawy i poliuretanowej o wartości nie mniejszej niż 900.000 złotych brutto każde;

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

a) konstrukcyjno - budowlanymi – kierownik budowy,

b) instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają gwarancję banku o możliwości zaciągnięcia kredytu lub inny dokument potwierdzający iż dysponują odpowiednią wielkością środków własnych na realizację zamówienia – nie mniej niż 500.000 złotych;

5) udzielą na wykonane roboty (materiały i robociznę) gwarancji wynoszącej nie mniej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Wymagany okres gwarancji na nawierzchnie syntetyczne – 60 miesięcy.

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numer ogłoszenia: 315366-2009 z datą zamieszczenia: 11.09.2009 roku

Pliki do pobrania:

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas1_siwz_orlik_ssp1.rar

2) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas2_siwz_orlik_ssp1.pdf

3) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/modyfikacja_siwz_orlik.pdf

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.