BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461491
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XXV/2009
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 10 września 2009 r.
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
przy ul. Chopina 9


XXV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum. Nieobecni są radny Jan Nowak, radny Szymon Paciorkowski, radny Michał Jaśniewicz, radny Marek Kołodziejczyk.

Protokół z sesji nr XXIV został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nowych nazw ulicom na terenie miasta Wrześni.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad

Pkt 3

radna Teresa Piskorż w imieniu mieszkańców ul. Przemysłowej 5 poprosiła o utwardzenie odcinka drogi przy tej posesji. Jest ona rozjeżdżana przez TiR-y, które dojeżdżają do znajdującej się tam firmy.

Na salę obrad weszli radni: Marek Kołodziejczyk i Michał Jaśniewicz. Od tego momentu w obradach brało udział 18 radnych.

radny Bolesław Święciochowski podziękował za szybkie interwencje dotyczące remontu nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta oraz zaprosił wszystkich na uroczystość patriotyczno - religijną 17 września.

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w obradach brało udział 19 radnych.

radny Bronisław Dankowski zwrócił uwagę na brak ścieżek pieszo rowerowych na terenie miasta i gminy Września. Zapytał jak jest realizowany program budowy ścieżek pieszo – rowerowych na terenie miasta i gminy Września? Czy planuje się w przyszłorocznym budżecie realizację ambitnego planu budowy tych ścieżek? Czy nie można byłoby przystosować i oznakować po jednym z chodników do przejazdu rowerami? Zwrócił uwagę, że wiele osób np. na ul. Wrocławskiej korzysta z chodnika, a nie z jezdni.

radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że na sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu pytał o kanalizację wsi Chwalibogowo. Otrzymał wtedy zapewnienie, że w miesiącu lipcu zostanie wyłoniony wykonawca, a w sierpniu powinny ruszyć prace. Do dnia dzisiejszego nic w tej sprawie się nie dzieje. Zaznaczył, że z informacji z wykonania budżetu miasta i Gminy Września za I półrocze wynika, że budowa kanalizacji została podzielona na dwa etapy. Poprosił o więcej informacji na ten temat.

radny Marek Kołodziejczyk Powiedział, że w Nowym Folwarku ma stanąć wieża telefonii komórkowej. Zapytał czy gmina nie ma wpływu na lokalizację tych wież oraz czy nie można zablokować tej inwestycji? Przedstawił radnym wizualizacje wieży (załącznik nr 3).
Zapytał jak wygląda sprawa budowy chodnika przy ul. Szosa Witkowska? Czy Starostwo Powiatowe planuje tę inwestycję?

radny Maciej Baranowski zapytał czy środki na wyprawki dla uczniów z rodzin ubogich są zabezpieczone w odpowiedniej wysokości? Obecnie w klasie I gimnazjum obowiązuje nowa podstawa programowa, a komplet książek kosztuje 500 zł.

Zapytał o termin zakończenia prac na obiektach sportowych przy Gimnazjum nr 1. Czy planowane jest uwzględnienie na pewno na mniejszą skalę podobne przedsięwzięcie jak przy Gimnazjum nr 1 przy SSP nr 6 i SSP nr 1? Podziękował za nagrody dla uczestników IV Wrzesińskiego Festiwalu Orkiestr Dętych.

radny Michał Jaśniewicz poruszył problem lokali socjalnych. Od 1 stycznia 2007 r. na podstawie art.18 pkt. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, w przypadku gdy gmina nie dostarczy lokalu socjalnego, do czego jest zobowiązana, odpowiada za szkodę wobec właściciela w pełnej wysokości. Taka sytuacja może być dużym obciążeniem dla budżetu. Takie odszkodowania mogą być bardzo wysokie. Zapytał o plan, co do tego kiedy mają powstać lokale socjalne w wystarczającej ilości? Powiedział, że w niektórych miastach problem ten rozwiązany jest za pomocą budowy kontenerów poza miastem. Uważa, że może to być dobre rozwiązanie, jeżeli nie jest to sprawa zbyt kosztowna. Poprosił o zbadanie tej sprawy. Stwierdził, że tworzenie lokali socjalnych, z którymi często wiążą się różne patologie, w centrum miasta nie jest dobre. Zapytał czy jest plan kompleksowy jak budować, jak dostarczać lokale socjalne i w jakim czasie powstanie wystarczająca ilość tych lokali, aby nie narażać się na koszty?

radny Szymon Paciorkowski poruszył sprawę szczątków ludzkich odkrytych podczas prac remontowych przy ul. Chopina. Czy będzie jakiś zbiorowy pochówek na cmentarzu komunalnym? Czy w tym miejscu zostanie postawiona tablica pamiątkowa, upamiętniająca fakt, że istniał tam kiedyś szpital przy kościele św. Ducha. Poprosił o informacje na temat losów wykopanych kości.
Zwrócił uwagę na fakt złego stanu technicznego wieży ciśnień przy PKP. Poprosił o jej zabezpieczenie i zamurowanie otworów okiennych.

Pkt 4

a)

Zgodnie z art. 23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym radny Radosław Garbarek złożył ślubowanie.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/328/2009 w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Józefa Bogumiła Jesiołowskiego następnego kandydata z listy wyborczej (załącznik nr 4).

Zgodnie z art. 23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym radny Radosław Garbarek złożył ślubowanie.

Radny Radosław Garbarek złożył podpis na liście obecności. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni brało udział 20 radnych.

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/329/2009 w sprawie: składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 5).

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/330/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i gen. Sikorskiego (załącznik nr 6).

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/331/2009 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną (załącznik nr 7).

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/332/2009 w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni przy ul. Waryńskiego (załącznik nr 8).

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/333/2009 w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulic ul. Słowackiego i gen. Sikorskiego (załącznik nr 9).

g)

radny Maciej Baranowski zapytał kiedy zostanie wyczerpany limit działek budowlanych na terenie miasta i gminy Września?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że decyzje o przeznaczeniu gruntu podejmuje Rada Miejska. Trudno jest określić liczbę działek. Zależy to od uchwalania planów. Gmina również przejmuje grunty np. od ANR oraz po bezpotomnych mieszkańcach naszej gminy.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/334/2009 w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulic ppor. Stanisława Mycielskiego i por. Józefa Trawińskiego (załącznik nr 10).

h)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/335/2009 w sprawie: zbycia działki położonej we Wrześni przy ulicy Lazurowej (załącznik nr 11).

i)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/336/2009 w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 98/1, położonej w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej (załącznik nr 12).

j)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/337/2009 w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 106 i 105 położonych w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej (załącznik nr 13).

k)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/338/2009 w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 108/1, 109, 110 i 112 położonych w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej (załącznik nr 14).

l)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/339/2009 w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 360, położonej w Węgierkach (załącznik nr 15).

ł)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/340/2009 w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 29 i 30 położonych w obrębie wsi Otoczna (załącznik nr 16).

m)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/341/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju rozbudowę (załącznik nr 17).

n)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/342/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (załącznik nr 18).

p)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/343/09 w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.) (załącznik nr 19).

r)

radny Michał Jaśniewicz poinformował, że wstrzyma się od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Nowym Folwarku. Uważa, że nie jest to nazwa stosowana dla szkoły. Poprosił radnych, aby na dzisiejszej sesji nie uchwalać nadania nazwy tej szkole w tym brzmieniu. Uważa, że nie powinno się nadawać szkołom, ulicom, nazwisk osób żyjących i nie oddawać im takiego hołdu. Stwierdził, ze nagroda ta w dzisiejszych czasach straciła swoją rangę. W tej chwili jest to nagroda reprezentująca pewną opcję polityczną, a zwłaszcza w sprawach pokojowych oraz literacka nagroda Nobla. Stwierdził również, że nazwa „Polscy Nobliści” nie jest katalogiem zamkniętym. W przyszłości mogą być inni. Zdarzali się prowokacyjni kandydaci. Kandydatką do nagrody Nobla była Maria Szyszkowska, członek SLD o bardzo skrajnych poglądach. Uważa ten pomysł za niestosowny. Poprosił radnych, aby dać nauczycielom i rodzicom czas na refleksje nad tą sprawą.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zwróciła się z pytaniem do radcy prawnego, czy wniosek radnego Michała Jaśniewicza należy potraktować jako wniosek formalny o wycofanie tego projektu.

Hubert Świątkowski, radca prawny odpowiedział, że jeżeli pan radny swój wniosek traktuje jako formalny i złoży go na piśmie to należy go przegłosować, a jeżeli sam pan radny twierdzi, że jest to głos w dyskusji, to jak najbardziej ma prawo do wyrażenia swojego poglądu w ten sposób.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka stwierdziła, że nie jest to wniosek formalny.

radny Szymon Paciorkowski, powiedział że również miał wątpliwości co do tej nazwy. Uważa, że należy promować postacie lokalne. Stwierdził, że to, czy szkoła ma prawo nadać nazwę „Polskich Noblistów” w pełni powinna należeć do autonomii szkoły. Rada ma przegłosować tę propozycję. Poprosił o głosowanie na tak, ponieważ jest to wola szkoły, dzieci tam uczęszczających.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedział, że organy kompetentne powołane w ustawie o systemie oświaty są uprawnione do tego by po przeprowadzonych konsultacjach zdecydować o takim, a nie innym kandydacie na patrona szkoły.

radny Bolesław Święciochowski powiedział, ze po bliższym zapoznaniu się z tym projektem uważa, że jest to nazwa bardzo oryginalna i poprawna, a w swoim zakresie znaczeniowym skupia 6 osób. Podkreślił fakt, że bywają patroni indywidualni i zbiorowi. Ten zbiorowy patron daje w procesie pracy wychowawczej i dydaktycznej szansę wykorzystania szeregu postaci z dziejów narodu i zasłużonych dla naszej literatury, i nauki. Uważa, że są to argumenty przemawiające za podjęciem uchwały.

radny Bronisław Dankowski zaprotestował przeciw wyrażaniu swoich poglądów politycznych Stwierdził, że Pan radny M.Jaśniewicz dyskryminuje tą wypowiedzią noblistów o poglądach lewicowych. Uważa, że osiągnięcia literackie, naukowe czy pokojowe bez względu na przekonania polityczne są bardzo istotne i ważne dla ludzkości. Kolegium przyznające te nagrody nie patrzy na poglądy polityczne kandydatów.

radny Maciej Baranowski powiedział, że radny M.Jaśniewicz nie ma racji w kwestii, że nie daje się imienia osób żyjących. Jako przykład podał port lotniczy w Gdański, który nosi imię Lecha Wałęsy. Stwierdził, że nazwa ta budzi różne skojarzenia i niesie ze sobą nutkę niespodzianki a lista patronów może się powiększyć.

radna Mariola Zalepa powiedziała, że to nie Rada Miejska ma decydować o nazwie szkoły. Rada może zaprotestować jeżeli będzie ona sprzeczna z językiem polskim lub obraźliwa. W prawie oświatowym są ściśle określone procedury według, których społeczność szkolna przygotowuje się do nadania szkole imienia.

radny Stanisław Dominiczak złożył gratulacje pomysłodawcom. Uważa, że jest to pomysł trafiony.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 17 głosami „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XXV/344/09 w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Nowym Folwarku (załącznik nr 20).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka pogratulowała wyboru patrona. Zwróciła się do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na udzielenie głosu pani Sławomirze Czarneckiej, dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.

Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie głosu pani Sławomirze Czarneckiej, dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.

Sławomira Czarnecka, dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Folwarku powiedziała, że jest to ogromne przeżycie dla nauczycieli, młodzieży oraz rodziców. Wszyscy nad tym pracowali, procedury zostały zachowane. Podziękowała Radzie Miejskiej za podjęcie takiej uchwały.

Młodzież z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni złożyła wiązankę kwiatów.

s)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/345/09 w sprawie: miany uchwały Nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 139, poz. 3415) (załącznik nr 21).

t)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XXV/346/09 w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września, (załącznik nr 22).

u)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/347/09 w sprawie: miany uchwały Nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości (załącznik nr 23).

w)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/348/2009 w sprawie: miany uchwały Nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2009 (załącznik nr 24).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka ogłosiła 5 minut przerwy.

Po przerwie.

Pkt 5

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za rok 2008 złożonych przez radnych Rady Miejskiej we Wrześni V kadencji (załącznik nr 25)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:
  II zawodów Jeździeckich Amatorów w Skokach przez Przeszkody- Bardo- Cup;
  Dożynek Powiatowo- Gminno- Archidiecezjalnych w Kaczanowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poinformowała, ze na przełomie września i października odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej.

Pkt 6

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej. (załącznik nr 26).

 • Trwają prace inwestycyjne przy ratuszu oraz na ul. Chopina. Jeżeli chodzi o ul. Ratuszową to powstanie tam zupełnie inny ciąg komunikacyjny.

 • W piątek lub poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim zostanie podpisana umowa na środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na remont 5 wiejskich świetlic, które zostały do niego zgłoszone.

 • W ramach programu „Radosna Szkoła” wszystkie nasze szkoły, oprócz Kaczanowa uzyskały dofinansowanie na tworzenie miejsc zabaw w szkole. Kolejny nabór wniosków trwa do 1.11.2009r. . W ramach programu można uzyskać również środki na szkolne place zabaw. W tym przedsięwzięciu 50 % kosztów pokrywa gmina.

 • Przygotowujemy projekt do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać środki na remont ul. Szkolnej.

Pkt 7

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiadając na pytanie radnej Teresy Piskorż odnośnie utwardzenia drogi na ulicy Przemysłowej powiedział, że będzie ona poszerzana i utwardzana na wiosnę przyszłego roku.
Odnośnie sprawy poruszonej przez radnego Bolesława Święciochowskiego, burmistrz powiedział, że inwestycja drogi Armii Poznań, została zakończona i połączona z ul. Szeroką i ul. Powstańców Wlkp., a rondo, które tam się znajduje działa bez zarzutów.
Odpowiadając na pytanie radnego Bronisława Dankowskiego odnośnie ścieżek pieszo - rowerowych i rowerowych, burmistrz powiedział, że zgodnie z przepisami na terenie miejskim nie wolno poruszać się po chodnikach rowerem, natomiast na terenach poza miejskich jest taka możliwość. Aby dostosować jakikolwiek istniejący chodnik do jazdy rowerem konieczne jest poszerzenie chodnika do szerokości 2,5 m. Musi być także dokonana zmiana organizacji ruchu, jeżeli znajduje się wzdłuż drogi krajowej to dodatkowo potrzebna jest zgoda GDDKiA, oraz wcześniej wykonane oddzielenie drogi od ścieżki pieszo- rowerowej specjalnymi barierami ochronnymi. Większość ulic położonych wewnątrz miasta uniemożliwia wybudowanie ścieżek pieszo- rowerowych, gdyż szerokość pasa drogowego jest niewystarczająca do spełnienia tych warunków. W centrum miasta praktycznie nie ma odpowiednich szerokości ulic do tego, aby w wyniku tych zabiegów uzyskać takie szerokości. Dodał, że w ciągu ostatnich siedmiu lat wybudowaliśmy kilka ścieżek, ciągów pieszo- rowerowych. Jest przygotowane porozumienie z GDDKiA na budowę ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 92, czyli od skrzyżowania z ul. Kaliską do skrzyżowania ul. Kościuszki. W ramach programu zwanego Schetynówką planujemy wkrótce budowę ul. Szkolnej, która będzie zawierała również ścieżkę pieszo- rowerową. Wykonaliśmy także projekt przejazdu rowerowego pod drogą krajową nr 15. Burmistrz powiedział, że nieosiągalne jest pobudowanie w całym mieście ścieżek rowerowych, ponieważ ulice te były zaprojektowane kiedy nikt nie przypuszczał, że będzie takie natężenie ruchu. Ponadto budowanie ścieżek rowerowych na siłę po jednej stronie jezdni jest bardzo nietypową i niebezpieczną sytuacją w ruchu drogowym. Powiedział, że jest za tym żeby budować ścieżki rowerowe wyprowadzające rowerzystów poza miasto tak jak do Sokołowa, Obłaczkowa i Psar Polskich, ponieważ dziś rower jest raczej rekreacyjnym rodzajem spędzania czasu.

Salę obrad opuścił radny Mirosław Zgoliński. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: dodał, że chodniki w mieście są różnej szerokości dlatego całościowe poprowadzenie ścieżek pieszo- rowerowych jest nerealne. Natomiast fragmentaryczne nigdy nie będą spełniały oczekiwań rowerzystów i kierowców.

radny Mieczysław Małachowski: zapytał czy jest możliwość pobudowania ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiedział, że zaproponowano umowę pomiędzy gminą, powiatem, a GDDKiA na odcinek od granicy gminy Września do oczyszczalni ścieków. Wykonana została mini ekspertyza koncepcji poprowadzenia którąś ze stron tej drogi krajowej, ścieżki w kierunku Słupcy. Nie zmieści się ona jednak w obecnym pasie drogowym dlatego, że przy drodze krajowej ścieżka rowerowa nie może być prowadzona przy granicy jezdni, co wiązałoby się z koniecznością wywłaszczenia kilkudziesięciu właścicieli na tym odcinku ścieżki.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Sylwestra Jałoszyńskiego dotyczące kanalizacji we wsi Chwalibogowo, burmistrz powiedział, że inwestycja ta wyniesie kilka mln zł i planowano wykonać ją pod warunkiem otrzymania dofinansowania z środków unijnych. Powiedział, że ze strony ANR nie było ochoty do udziału w tej inwestycji. Jednak kilka miesięcy temu został złożony wniosek do programu pod nazwą: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”, a odpowiedź dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu otrzymamy w połowie października. Jest dokumentacja i wszystkie potrzebne materiały by ogłosić przetarg, natomiast nie chcemy tego zrobić, ponieważ warunkiem otrzymania dofinansowania jest prowadzenie wszystkich prac inwestycyjnych po podpisaniu umowy, a nie przed, gdyż wtedy nie otrzyma się dofinansowania.
Został natomiast ogłoszony przetarg na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Chwalibogowie w wysokości 85 % ze środków unijnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wpłynęło dziewięć ofert, na które przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Marka Kołodziejczyka dotyczące wieży telefonii komórkowej, burmistrz powiedział, że jej lokalizacja podana była do wiadomości publicznej. Decyzja została wydana pół roku temu, a informacja upubliczniona i nie wpłynęły żadne odwołania, czy sprzeciwy. Musiała być wydana, ponieważ nie było żadnych przeciwwskazań żeby jej nie wydać. Prawdopodobnie trzeba będzie przygotować jakiś wewnętrzny regulamin, czy też strategię postępowania w przypadku takich budowli, ponieważ tego typu inwestycji pojawia się więcej i coraz częściej budzą one sprzeciw. Dodał jednak, że firma buduje takie wieże, by zaspokoić potrzeby klientów, a ponadto gmina otrzymuje 2% od takiej budowli.

radny Marek Kołodziejczyk: zapytał, czy mamy możliwość zablokowania możliwości tego typu inwestycji?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że mamy tylko częściową możliwość. Jeżeli zastosujemy pewną strategię lokowania tego typu obiektów możemy się spodziewać odwołań i procesów. Jednakże są pewne możliwości oddziaływania na lokalizację, np. poprzez odmowę, która może być zaskarżona, jednakże teoretycznie możemy próbować zmienić coś w tej sprawie.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że dowolne położenie takiej budowli może wzbudzać emocje. Powiedział, że można odmawiać wykonywania takich inwestycji jednak trzeba liczyć się z konsekwencjami. Gdyby na etapie wydawania decyzji lokalizacyjnej wystąpiły protesty cały proces by się wydłużył, jednak protesty takie nie wystąpiły, dlatego taka decyzja została wydana.

radny Marek Kołodziejczyk: powiedział, że ma wrażenie, iż nie zrobiono wszystkiego co było można by nie było jej w tym miejscu. Dodał, że powinna być zaproponowana inna lokalizacja.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że nie mamy prawa wskazywać komukolwiek, czegokolwiek na prywatnych terenach.

radny Marek Kołodziejczyk: powiedział, że można założyć, iż rozpoczniemy pracę nad uchwałą, która uchroni w przyszłości przed takimi inwestycjami.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że nie sądzi, aby uchwałą RM można podważyć prawo ogólnopolskie, państwowe. Trudno sobie wyobrazić, co by się działo gdyby rady gmin mogły takie „nadprawo” podjąć uchwałą.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że nie chodzi o to, iż można coś przegłosować i przyjąć jakąś zasadę, ale o to, że zjawisko narastania budzi emocje mieszkańców. Dodał, ze są lokalizacje dobre i takie mniej trafione dlatego będziemy starannie i uważniej je analizować. Nie będziemy, np. ograniczać się do zwykłego upublicznienia, ale tam gdzie uznamy, że inwestycja nie powinna w naszej ocenie być zrealizowana będziemy społeczności lokalne informować skuteczniej. Na etapie wydawania decyzji strony będą mogły się angażować w to postępowanie, a dla nas będzie to argument na rzecz tego żeby np. nie wydać decyzji bo, np. społeczność lokalna jest przeciwna tego typu decyzjom. Czy to się obroni w kolegium odwoławczym, czy sądzie trudno powiedzieć.

radny Marek Kołodziejczyk: zapytał, czy z tą inwestycją nie da się już nic zrobić?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że gmina nie może już nic zrobić.

radny Marek Kołodziejczyk: powiedział, że miał na uwadze szkodliwość.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że szkodliwość jest taka, iż można tę wieżę pobudować.

radna Teresa Piskorż: zapytała czy droga na ul. Przemysłowej będzie odpowiednio utwardzona?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że będzie asfalt.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiadając na drugie pytanie zadane przez radnego Marka Kołodziejczyka dotyczące chodnika powiedział, że w tej sprawie zostało przesłane pismo do starostwa, ponieważ droga jest drogą powiatową i otrzymaliśmy odpowiedź, że zostanie on wykonany w momencie kiedy będą na to środki finansowe.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Macieja Baranowskiego dotyczące zabezpieczenia wyprawki na książki dla dzieci, burmistrz powiedział, że na wyprawki dla uczniów otrzymaliśmy 52 tys 300 zł. Wydano 38 tys 770 zł. Wyprawka przewidziana jest dla uczniów 1, 2 i 3 klas szkół podstawowych oraz 1 klas gimnazjum. Wysokość wyprawki dla 1 kl gimnazjum wynosi 280 zł i by ją otrzymać muszą być spełnione kryteria dochodowości na członka rodziny, czyli 351 zł.
Odpowiadając na drugie pytanie odnośnie zakończenia prac budowy obiektu sportowego gimnazjum nr 1 „Orlik”, burmistrz powiedział, że termin zakończenia przewidziany i zrealizowany został dzisiaj i od dziś dzieci korzystają z tego obiektu.
Natomiast jeśli chodzi o podobny obiekt przy szkole podstawowej nr 6, to ze względu na wymiary wynikające z zapisu ustawy o tym programie nie ma możliwości na jej terenie zmieszczenia tych obiektów. Jest gotowy projekt na boiska, które mają mniejsze wymiary i są dostosowane do tego miejsca. Będą zgłaszane w przyszłym roku do programu „Blisko boisko”. Jest to częściowe dofinansowanie i jeśli otrzymamy środki, to takie obiekty tam powstaną.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że część budynków, które są w tej chwili budynkami z lokalami komunalnymi i socjalnymi i które znajdują się w nie najlepszym stanie nie będą podlegały prywatyzacji. Zostaną przeznaczone na lokale socjalne. Osoby mieszkające w lokalach komunalnych zostaną wykwaterowane i otrzymają propozycję wykupu innych lokali, a pozostawione w ten sposób lokale komunalne zostaną przeznaczone na lokale socjalne.

radny Michał Jaśniewicz: zapytał w jakim czasie to nastąpi?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: w odpowiedzi na pytanie radnego M.Jaśniewicza powiedział, że jest to plan na kilka lat. Nie ma planu gwałtownego, ponieważ sprowadzałby się do wybudowania lokali socjalnych, a nie ma takiej potrzeby, bo prawo do otrzymania od gminy odszkodowania ma dziewięciu właścicieli, a gmina wypłaca odszkodowanie tylko trzem, ponieważ w pozostałych przypadkach odszkodowanie płacą lokatorzy, którzy się tam znajdują. Jest to ok. 800 zł miesięcznie, także nie są to duże pieniądze.

radny Michał Jaśniewicz: powiedział, że na razie nie są, ale zdarzają się przypadki kiedy jest to kilkadziesiąt tysięcy zł.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że nie ma takich sytuacji byśmy byli zmuszeni do płacenia kilku tys zł, bo skala tego zjawiska jest mała. Uznaliśmy, że nie będziemy budować lokali socjalnych, a obecny zasób lokali socjalnych po programie przejęcia lokali komunalnych zwiększy dwukrotnie nasz stan posiadania lokali socjalnych.

Salę obrad opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: dodał, że zawsze może się zdarzyć taki przypadek biorąc pod uwagę koszt zbudowania mieszkania socjalnego, które tak naprawdę niczym nie różni się od normalnego, bo trzeba je zbudować zgodnie z prawem budowlanym to kwota 800 zł, którą płacimy nie jest wysoka. Obojętnie w jakimkolwiek wariancie, czy to budowy bloku, czy przerabiania mieszkań, tak jak będzie miało to miejsce w budynku byłej szkoły w Chociczy Wielkiej powstaną bardzo ładne mieszkania. Dodał, że życie pokazuje, iż powstawanie takich osiedli na skutek stawiania baraków przeważnie się źle kończy. Osiedle takie stałoby się enklawą do pokazywania palcami, a także spowodowałyby protesty sąsiadów.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Szymona Paciorkowskiego, burmistrz powiedział, że pochówek szczątków ludzkich przewidywany jest na cmentarzu komunalnym ze względu na przynależność tego terenu do parafii Św. Ducha.
Odpowiadając na drugie pytanie odnośnie wieży ciśnień przy PKP, burmistrz powiedział, że budynek jest własnością PKP. W przypadku każdego budynku, w wyniku zaniedbań bądź zaniechań, jeżeli budynek stanowi niebezpieczeństwo odpowiada za to właściciel. Nadzorem prawidłowego stanu zajmuje się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

radny Szymon Paciorkowski: zapytał czy gmina w drodze negocjacji nie może niczego załatwić z PKP? Jest to zabytek architektury.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że położenie wieży jest niekorzystne, ponadto PKP nie jest zainteresowana by ktoś się kręcił po tym terenie.

Pkt 8

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 18.00 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.