BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14262100
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR XXV/346/2009

UCHWAŁA NR XXV/346/09
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 10 września 2009 r.


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września


Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala:


REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WRZEŚNIA


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1.Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Września zwany „Regulaminem” określa:

1)wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2)szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§2.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)szkole - rozumie się przez to szkołę, przedszkole prowadzone przez Gminę Września,

2)pracodawcy - rozumie się przez to szkołę, bądź w zależności od kontekstu – dyrektora szkoły albo inną osobę wyznaczoną do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

3)nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcę.

§3.Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół.

ROZDZIAŁ II

Dodatki

Za wysługę lat

§4.Nauczycielom dodatek za wysługę lat przysługuje na zasadach określonych w art. 33 Karty Nauczyciela.

Motywacyjny

§5.Nauczycielom niezależnie od stopnia awansu zawodowego oraz sposobu nawiązania stosunku pracy może być przyznany dodatek motywacyjny.

§6.1.Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego:

a)dla nauczyciela do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego,

b)dla wicedyrektora do 30% jego wynagrodzenia zasadniczego,

c)dla dyrektora do 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.

2.Na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli przeznacza się w skali roku pulę środków finansowych w poszczególnych szkołach w wysokości 5% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

3.Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół organ prowadzący zapewnia odrębnie.


§7.1.Do szczegółowych warunków przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego należą:

1)w zakresie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

a)uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp,

b)umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c)pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

2)w zakresie jakości świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem, dodatkowym zadaniem lub zajęciem:

a)systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b)podnoszenie umiejętności zawodowych,

c)wzbogacenie własnego warsztatu pracy,

d)dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych innych urządzeń szkolnych,

e)prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f)rzetelne i terminowe wywiązanie się z poleceń służbowych,

g)przestrzeganie dyscypliny pracy.

3)w zakresie realizacji czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela:

a)organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b)opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

c)prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d)aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

2.Przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół warunkuje ponadto:

a)celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych szkoły,

b)racjonalne wykorzystanie majątku szkoły,

c)racjonalna polityka personalna,

d)dbałość o estetykę obiektów szkolnych,

e)wpływ szkoły na miejscowe środowisko.

§8.1.Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

2.Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielom dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz.

Funkcyjny

§9.Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego pracodawca uwzględnia w szczególności wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole i złożoność zadań wynikających ze stanowiska kierowniczego lub pełnionej funkcji.

§10.Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi oddzielnie za każdą sprawowaną funkcję i zajmowane stanowisko.

§11.Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowanie określonej funkcji, jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§12.Tabela określa wysokość stawek dodatku funkcyjnego.


Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

1.

Przedszkola: • Dyrektor przedszkola do 4 oddziałów

od 400 zł do 600 zł


 • Dyrektor przedszkola 5 oddziałowego

od 600 zł do 800 zł


 • Dyrektor przedszkola 6 oddziałowego

od 800 zł do 1000 zł


 • Dyrektor przedszkola 7 oddziałowego

od 1000 zł do 1200zł


Szkoły: • Dyrektor szkoły do 6 oddziałów

od 400 zł do 600 zł


 • Dyrektor szkoły od 7 do 10 oddziałów

od 600 zł do 800 zł


 • Dyrektor szkoły od 11 do 15 oddziałów

od 800 zł do 1000 zł


 • Dyrektor szkoły od 16 do 21 oddziałów

od 1000 zł do 1200 zł


 • Dyrektor szkoły od 22 do 27 oddziałów

od 1200 zł do 1400 zł


 • Dyrektor szkoły od 28 do 32 oddziałów

od 1400 zł do 1600 zł


 • Dyrektor szkoły od 33 i więcej oddziałów

od 1600 zł do 1800 zł


 • Wicedyrektor szkoły

od 500 zł do 800 zł

3

Inne stanowiska kierownicze przewidziane w statutach

od 300 zł do 500 zł

4.

Wychowawstwo klasy:Przedszkola:

100 zł


Szkoły: • do 16 uczniów w oddziale

80 zł


 • od 17 do 25 uczniów w oddziale

100 zł


 • powyżej 25 uczniów w oddziale

120 zł

5

Opiekun stażu

100 zł


Za warunki pracy

§ 13.Dodatki za warunki pracy ustala się procentowo do stawki otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego w następującej wysokości:

a)za trudne warunki pracy w wysokości 20%,

b)za uciążliwe warunki pracy w wysokości 20%.


ROZDZIAŁ III

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§14.1.Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla danego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

2.Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§15.Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio §14 również wtedy gdy nauczyciel zastępujący jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§16.Zmiany w Regulaminie następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§17.Treść regulaminu została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§18.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§19.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


UZASADNIENIE


Art.30 ust. 6 Karty Nauczyciela nakłada na organy prowadzące szkoły obowiązek określania dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli w drodze regulaminu wysokość dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach.
Załączony projekt regulaminu został uzgodniony z Oddziałem Zarządu ZNP we Wrześni oraz z NSZZ „Solidarność” Międzyzakładową Komisją Pracowników Oświaty Powiatu Wrzesińskiego.
Zważywszy na powyższe, wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.