BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14285931
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXV/345/2009

UCHWAŁA NR XXV/345/09
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 10 września 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 139, poz. 3415).


Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2572 z późn. zm.) oraz 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale Nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 139, poz. 3415) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1.

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych, prowadzonych na terenie gminy Września.";

2) §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"§2.

2.Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.";

3) §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"§2.

4.Do 5 dnia każdego miesiąca podmiot prowadzący niepubliczne placówki oświatowe przedkłada w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja.
Wzór informacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.";

4) §2 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"§2.

8.Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Wydział Oświaty, Kultury i Sportu dokonuje w oparciu o dane z informacji z ust. 4 w terminie do 31 stycznia roku następnego.
Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały."

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena Nowacka


Uzasadnienie.

W związku z potrzebą dokonania nowelizacji uchwały Nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 139, poz. 3415) koniecznym stało się podjęcie niniejszej uchwały.
Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
Dotacje z budżetu Gminy Września udzielane będą na prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych znajdujących się w ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych na terenie Gminy Września.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.