BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292582
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009

Uchwała nr XXV/343/09
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 10 września 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.)


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity - Dz. U. Nr 31, poz. 266 z 2005r. ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje :

§1. W uchwale nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. §2:

1) ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Wynajmującym – należy przez to rozumieć Gminę Września.”

2) ust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Dochodzie - należy przez to rozumieć definicję dochodu określoną w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych”.

2. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rejestr potrzeb mieszkaniowych, obejmujący osoby kwalifikujące się do przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Września.”

3. § 7 ust. 5 i § 8 ust. 10 otrzymują brzmienie:

Lista może być sporządzana corocznie. Zmiana listy i jej uzupełnienie może nastąpić tylko przy uwzględnieniu zasad określonych w regulaminie Komisji Mieszkaniowej.”

4. §8 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Sporządza się wykaz osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądowego.”

5. §11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Września ze wstępnymi, zstępnymi, pełnoletnim rodzeństwem, osobami przysposobionymi, z byłym małżonkiem faktycznie pozostającym w lokalu z małoletnimi dziećmi po ustaniu małżeństwa oraz z osobą będącą z nim w faktycznym pożyciu, jeżeli najemca opuścił lokal albo zmarł, chyba że osoby te wstępują w stosunek najmu na podstawie odrębnych przepisów.”

6. §11 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

faktycznie zamieszkiwały w lokalu stale, do chwili śmierci najemcy lub opuszczenia przez niego lokalu przynajmniej przez 3 lata, potwierdzone stałym zameldowaniem.”

7. § 11 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

osiągały dochody za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu, w związku ze zgonem najemcy lub opuszczeniem lokalu przez najemcę nie wyższe niż 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, a w gospodarstwie wieloosobowym 125% tej kwoty, w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych.”

8. w §12 :

1) skreśla się ust 1 i 2,

2) ust.3 otrzymuje brzmienie:

Przyznanie lokalu mieszkalnego lub socjalnego może nastąpić bez zachowania kolejności wynikającej z gminnych list mieszkaniowych, jeżeli wielkość powierzchni mieszkalnej wolnego lokalu nie zapewnia norm bytowych określonych w §2 ust. 1 pkt 4, w stosunku do ilości osób w rodzinie.”

9. §13 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Równocześnie z zawarciem umowy najmu najemca jest zobowiązany wpłacić kaucję na zabezpieczenie należności wynajmującego w wysokości odpowiadającej 10-krotności czynszu, z wyłączeniem osób, o których mowa w §5 ust.2 uchwały.”

§2.W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września, wprowadza się następującą zmianę:

1. pkt 10 otrzymuje brzmienie:

Najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu zakończenia adaptacji, należy ustalić datę odbioru technicznego, którego dokonuje przedstawiciel wynajmującego oraz zarządcy mieszkaniowego zasobu Gminy Września.”

§3. W treści uchwały, o której mowa w §1 oraz załącznika nr 1, o którym mowa w §2 słowa „Zarząd Miasta i Gminy Września”, zastępuje się słowami „Burmistrz Miasta i Gminy Września”.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena Nowacka

Uzasadnienie


do uchwały nr XXV/343/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.)

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania zawartych w niej zapisów do sytuacji zaistniałej w związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni, będącego dotychczas administratorem mieszkaniowego zasobu Gminy Września. Poszerzenie kręgu osób, uprawnionych do zawarcia umów najmu w przypadku śmierci lub opuszczenia lokalu przez najemcę ma na celu dostosowanie przepisów prawa miejscowego do coraz częściej występujących w praktyce sytuacji nielegalizowania związków małżeńskich; z drugiej strony, w sytuacji rozpadu istniejących związków, nierzadko w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, pozostaje były małżonek sprawujący opiekę nad małoletnimi dziećmi. Uchwalony w dotychczasowej uchwale pięcioletni okres wspólnego zamieszkiwania z najemcą, do chwili jego śmierci lub opuszczenia przez niego lokalu (potwierdzony stałym zameldowaniem), w praktyce jest terminem zbyt długim, co utrudnia uregulowanie tytułu prawnego osobom, które należycie wywiązują się z obowiązków nałożonych przepisami prawa na najemcę. Pozostałe z proponowanych zmian zapisów uchwały mają charakter porządkowy - celem tych zmian jest ujednolicenie i uporządkowanie obowiązujących przepisów prawa miejscowego w zakresie zasad wynajmowania lokali i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.