BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14105971
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009

Uchwała Nr XXV/331/2009
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 10 września 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne


§ 1.

 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr IX/108/99 z dnia 27.07.1999 r., ze zmianami: uchwała Nr XI/99/03 z dnia 09.07.2003 r., oraz uchwała nr XIV/190/2008 z dnia 15.05.2008 r..

 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000.

 3. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:

 1. rysunek planu, o którym mowa w ust.2 - stanowiący załącznik nr 1,

 2. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiące załącznik nr 2,

 3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowiące załącznik nr 3.

§ 2.

1. Na obszarze objętym planem nie występuje potrzeba ustalania:

1) granic zasad i sposobów zagospodarowania terenów górniczych,

2) granic terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

3) granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.

4) granic terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.

5) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych


2. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty i tereny chronione w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


3. Na obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone niebezpieczeństwem osunięcia się mas ziemi.

§ 3.

Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały,

 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni,

 3. usługach - należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach wolnostojących lub wbudowanych lokali usługowych w zakresie handlu detalicznego, gastronomii, opieki zdrowotnej, rzemiosła z wyłączeniem obsługi technicznej i naprawy pojazdów mechanicznych, sprzedaży paliw, handlu hurtowego, a także innych usług wymagających bazy pojazdów mechanicznych,

 4. handlu: należy przez to rozumieć usługi handlu detalicznego realizowane w ramach wolnostojących lub wbudowanych lokali w których jest prowadzona sprzedaż detaliczna,

 5. działalności produkcyjnej - należy przez to rozumieć działalność wytwarzającą i przetwarzającą bezpośrednio dobra materialne,

 6. przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska,

 7. uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny,

 8. rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

 9. obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną przez główną elewację budynku, przed którą mogą być wysunięte okapy, wykusze, ryzality oraz schody,

 10. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie mogą znajdować się żadne elementy zabudowy,

 11. grodzeniu terenu – należy przez to rozumieć budowę ogrodzeń,

 12. działce budowlanej – należy przez to rozumieć obszar terenu, przeznaczony pod zabudowę wydzielony zgodnie z zasadami podziału oznaczonymi na rysunku planu.

§ 4.

Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granice uchwalenia,

2) symbole przeznaczenia terenów

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

4) obowiązujące linie zabudowy,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy,

6) podział na działki budowlane,

7) dopuszczalne łączenie działek,

8) usytuowanie przeważającej (najdłuższej) kalenicy dachu.

§ 5.

Przeznaczenie terenów


 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały są:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem – MN,

 2. tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem – MNU,

 3. tereny usług oświaty i sportu, oznaczone na rysunku planu symbolem – UOS,

 4. tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem – KDD,

 5. tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem – KDW,

 6. tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolem – KX.

§ 6.


Zasady ochrony ładu przestrzennego

Na obszarze objętym planem kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego należy realizować poprzez:

 1. zakaz realizacji elewacji budynków z tworzyw sztucznych,

 2. zakaz stosowania betonowych elementów prefabrykowanych oraz pełnego muru do grodzenia działek,

 3. zakaz lokalizacji telekomunikacyjnych wież przekaźnikowych na całym terenie objętym niniejszą uchwałą.

§ 7.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

 1. Na obszarze objętym planem ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego należy realizować poprzez:

 1. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami ochrony środowiska,

 2. zakaz lokalizacji działalności produkcyjnej,

 3. minimalizację emisji zanieczyszczeń.

 1. Dla terenów oznaczone na rysunku planu symbolem MN, MNU ustala się dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) i mieszkaniowo – usługowej (MNU) zgodnie z przepisami odrębnymi.

 2. Nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonych, w wyniku prac budowlanych, skarp i rowów melioracyjnych.

 3. Masy ziemne powstające podczas realizacji inwestycji należy składować w wyznaczonych przez Gminę Września miejscach składowania ziemi z wykopów lub zagospodarować
  na terenie własnej posesji z zachowaniem interesów właścicieli działek sąsiednich, tj. osób trzecich.

§ 8.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek prowadzenia badan archeologicznych podczas realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem
i zagospodarowaniem przedmiotowego terenu. Inwestor powinien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

§ 9.

Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

Na obszarze objętym planem przestrzeń publiczną stanowią drogi dojazdowe KDD, dla których szczegółowe zasady zagospodarowania określono w § 15.


§ 10.

Zasady podziału nieruchomości

 1. Podział terenów na działki budowlane na obszarze objętym planem określa rysunek planu.

 2. Ustala się zakaz podziałów wtórnych działek istniejących oraz wydzielonych zgodnie z rysunkiem planu.

 3. Nie wyznacza się terenów objętych scalaniem.

ROZDZIAŁ 2
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów,
w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.

§ 11.

 1. Na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala się:

 1. prawo do lokalizacji jednego budynku mieszkalnego, wolnostojącego na każdej działce,

 2. dla budynku, o którym mowa w pkt.1, maksymalną wysokość II kondygnacji, w tym poddasze użytkowe oraz dach dwuspadowy, o nachyleniu połaci dachowych 30o - 45o ,

 3. usytuowanie przeważającej kalenicy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

 4. poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość okapu max 3,50 m, a wysokość kalenicy max 9 m od poziomu gruntu rodzimego na działce,

 5. prawo do jednego wjazdu na działkę z przyległej ulicy,

 6. prawo do grodzenia terenu w granicach działki do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,

 7. prawo do lokalizacji jednego wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu,

 8. dla budynku, o którym mowa w pkt. 7, max wysokość 6m z dachem skośnym, symetrycznie dwuspadowym,

 9. prawo do lokalizacji budynku, o którym mowa w pkt 7, w odległości nie mniejszej niż 1,5m od granicy sąsiedniej działki oraz w odległości nie mniejszej niż 12m od ściany frontowej budynku mieszkalnego w głąb działki,

 10. obowiązek zapewnienia miejsc postojowych służących obsłudze terenu w ramach działki w ilości min. 2 miejsca na budynek mieszkalny,

 11. prawo lokalizacji parterowych, tymczasowych budynków na czas budowy z obowiązkiem ich rozbiórki po zakończeniu prac budowlanych,

 12. max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 30% oraz obowiązek przeznaczenia min. 40% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,

 13. zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m2.

 1. Dla terenów, o których mowa w ust.1 obowiązują odpowiednio zapisy § 6-10 i §17.

§ 12.

 1. Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem MNU ustala się:

  1. prawo do lokalizacji jednego budynku mieszkalno - usługowego,

  2. prawo do lokalizowania lokalu usługowego wbudowanego w budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej max 60% powierzchni użytkowej budynku,

  3. dla budynku, o którym mowa w pkt.1, maksymalną wysokość II kondygnacji, w tym poddasze użytkowe oraz dach dwuspadowy, o nachyleniu połaci dachowych 30o - 45o ,

  4. usytuowanie przeważającej kalenicy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

  5. poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość okapu max 3,50 m, a wysokość kalenicy max 9 m od poziomu gruntu rodzimego na działce,

  6. prawo do jednego wjazdu na działkę z przyległej drogi,

  7. prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,

  8. prawo do jednego wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu,

  9. dla budynku, o którym mowa w pkt. 8, max wysokość 6m z dachem skośnym, symetrycznie dwuspadowym,

  10. prawo do lokalizacji budynku, o którym mowa w pkt 8, w odległości nie mniejszej niż 1,5m od granicy sąsiedniej działki oraz w odległości nie mniejszej niż 12m od ściany frontowej budynku mieszkalnego w głąb działki,

  11. obowiązek zapewnienia miejsc postojowych służących obsłudze terenu w ramach działki w ilości min. 2 miejsca na budynek mieszkalny i min. 1 na lokal usługowy,

  12. prawo lokalizacji parterowych, tymczasowych budynków na czas budowy z obowiązkiem ich rozbiórki po zakończeniu prac budowlanych,

  13. max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 40% oraz obowiązek przeznaczenia min. 30% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej

  14. zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m2.

 1. Dla terenów, o których mowa w ust.1 obowiązują odpowiednio zapisy § 6-10 i §17.

§ 13.

1. Na terenie usług oświaty i sportu UOS ustala się:

 1. prawo do budowy sali sportowej o wysokości gzymsu nie większej niż wysokość istniejących zabudowań szkoły,

 2. prawo rozbudowy istniejących budynków szkoły z obowiązkiem utrzymania istniejących wysokości oraz charakteru architektonicznego zespołu budynków,

 3. prawo do realizacji ciągów pieszych oraz urządzeń małej architektury,

 4. prawo realizacji urządzeń służących wypoczynkowi, w tym urządzeń zabaw dla dzieci, ogrodów jordanowskich, boisk,

 5. prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,6m, ze wskazaniem do realizacji żywopłotów,

 6. zakaz realizacji murów,

 7. obowiązek przeznaczenia min. 50% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,

 8. obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych służących obsłudze na terenie działki w ilości min. 20 miejsc ,

 9. zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m2,

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 obowiązują odpowiednio zapisy § 6-10 i §17.

ROZDZIAŁ 3
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§14.

Układ komunikacyjny na obszarze objętym planem, stanowią:

 1. publiczne drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu jako KDD,

 2. drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu jako KDW,

 3. ciągi piesze, oznaczone na rysunku planu jako KX.

§15.

 1. Dla terenu dróg dojazdowych – KDD, ustala się:

 1. szerokość w liniach rozgraniczających 10-20m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

 2. wskazanie do nasadzenia drzew wzdłuż pasa drogowego,

 3. prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,

 4. prawo realizacji napowietrznych stacji transformatorowych w granicach terenu,

 5. zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m2,

 6. zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów.

§16.

 1. Wewnętrzne drogi dojazdowe, o których mowa w §14 pkt 2 (KDW) oraz ciągi piesze, o których mowa §14 pkt 3 (KX), mogą stanowić współwłasność właścicieli działek, do których stanowią dojazd lub dojście.

 1. Dla terenu istniejącej drogi wewnętrznej – KDW, ustala się:

 1. szerokość w liniach rozgraniczających 8m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

 2. wskazanie do nasadzenia drzew wzdłuż pasa drogowego,

 3. prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,

 4. zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m2,

 5. zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów,

 6. zakaz grodzenia.

 1. Dla terenu ciągów pieszych – KX, ustala się:

 1. szerokość w liniach rozgraniczających 4m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

 2. wskazanie do nasadzenia drzew wzdłuż pasa drogowego,

 3. prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,

 4. zakaz lokalizacji: nośników reklamowych o powierzchni większej niż 3,0 m2,

 5. zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów,

 6. zakaz grodzenia.

§17.

 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

 1. zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych nasłupowych stacji transformatorowych oznaczonych na rysunku planu symbolem E, liniami kablowymi, na warunkach dostawcy,

 2. tymczasowo odprowadzenie ścieków do bezodpływowych szczelnych zbiorników wybieralnych i ich wywóz do oczyszczalni ścieków, docelowo poprzez projektowany system kanalizacji sanitarnej w przyległych drogach do oczyszczalni ścieków,

 3. odprowadzenie wód opadowych w ramach poszczególnych działek budowlanych do terenu, odprowadzenie wód opadowych z projektowanych ciągów komunikacyjnych do tymczasowo do istniejących rowów melioracji szczegółowej przy zastosowaniu urządzeń oczyszczających, docelowo do systemu kanalizacji deszczowej,

 4. zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego, poprzez projektowaną sieć wodociągową w projektowanych drogach,

 5. zaopatrzenie w gaz: docelowo zakłada się pełną gazyfikację terenu,

 6. zagospodarowanie odpadów zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi z uwzględnieniem selektywnej zbiorki odpadów,

 7. masy ziemne powstałe w wyniku prac ziemnych i fundamentowania należy gromadzić w wyznaczonym miejscu i wywozić zgodnie z przepisami szczegółowymi.

 8. w nowo lokalizowanych lub modernizowanych budynkach należy do celów grzewczych lub grzewczo-technologicznych stosować paliwa płynne, gazowe i stałe z wyłączeniem paliw węglowych, lub wykorzystywać alternatywne źródła energii.

 1. Zachowuje się istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne SN zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z zachowaniem strefy ochronnej oznaczonej na rysunku planu, w obrębie, której ustala się zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

ROZDZIAŁ 3

Ustalenia końcowe

§18.

Zgodnie z artykułem 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się następującą stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

 1. dla terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN ) - 15 %,

 2. dla terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowo – usługowej, jednorodzinnej (MNU) - 20%,

 3. dla terenów usług oświaty i sportu ( UOS ) - 0 %,

 4. dla terenu dróg publicznych (KDD) - 0%,

 5. dla terenu drogi wewnętrznej (KDW) - 0%,

 6. dla terenu ciągów pieszych (KX) - 0%,


§19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§20.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


Uzasadnienie

sporządzone zgodnie z art. 42 ust. 2 i 43 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) do dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.


Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podano do publicznej wiadomości dnia 15.07.2009 r. informację o możliwości zapoznania się z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków do planu w terminie od 23.07.2009 r. do 27.08.2009 r.
Do udostępnionej do publicznego wglądu dokumentacji planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie wpłynęły żadne wnioski oraz złożono jedną uwagę dotyczącą planu.
Burmistrz Wrześni rozstrzygnął uwagę na podstawie art. 17 pkt. 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717 ze zm.). Rozstrzygniecie znajduje się w dokumentacji planistycznej. Złożona uwaga została przez Burmistrza Wrześni uwzględniona, w związku z czym zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni rozstrzygnęła o uwzględnieniu tej uwagi. Rozpatrzenie uwag przez Radę Miejską we Wrześni stanowi załącznik do uchwały Nr XXV/331/2009 r. Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 r. przyjmującej projekt w/w planu miejscowego.
Po przyjęciu przedmiotowego projektu planu uchwałą nr XXV/331/2009 Rady Miejskiej we Wrześni dnia 10 września 2009 r. podano do publicznej wiadomości ogłoszeniem w dniu 15 września 2009 r. informację o przyjęciu w/w dokumentu i możliwości zapoznania się z jego treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem zgodnie z artykułem 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/331/2009
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 10 września 2009r.


Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną .


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni rozstrzyga, jak następuje:

Uwzględnia się uwagę złożoną do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przez Pana Józefa Sowińskiego w dniu 26.08.2009 r. o treści:

1. granicę działki siedliskowej zabudowanej od strony budowanego budynku mieszkalnego z otworami okiennymi poprowadzić 4 m od ściany budynku.

 1. 2. granicę działki siedliskowej od tyłu poprowadzić po ścianie garażu tak aby garaż pozostał w obrębie działki siedliskowej.

 2. 3. granicę działki siedliskowej od strony ul. Głównej poprowadzić w odległości 5 m od ściany szczytowej budynku gospodarczego.

 3. 4. od strony północnej pozostawić 1 dużą działkę z dojazdem od ul. Gajowej”.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena NowackaZałącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/331/2009
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 10 września 2009r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni rozstrzyga, jak następuje:


§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

W zakresie istniejącej i projektowanej zabudowy zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji, których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.

2. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Września.

3. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Września.

4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.


§2.

1. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w zakresie istniejącej zabudowy określonych w planie. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) Wydatki z budżetu gminy,

2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych.

3. Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego, a także właścicieli nieruchomości.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka
PODSUMOWANIE


sporządzone zgodnie z art. art. 43 ust. 2 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) do dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.


Podstawę do opracowania wymienionego wyżej planu stanowiła uchwała Nr XII/161/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 marca 2008r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu.
Projekt przedmiotowego planu poddany został procedurze formalno – prawnej związanej z jego uzgodnieniem i konsultacją społeczną, określonej w art.17 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717 ze zm.).
W czasie toczącej się procedury planistycznej weszła w życie 15 listopada 2008r. Ustawa
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), która wprowadziła obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu. Do tego czasu wykonane zostały następujące prace planistyczne:
- ogłoszono 15.05.2008r. o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu w biuletynie Wieści z Ratusza, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy;
- zawiadomiono na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu miejscowego – pismo: WGA-7321/5/1/2008 z dnia 24.09.2008r.;
- sporządzono projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008r. Burmistrz Wrześni wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko.
W oparciu o powyższe uzgodnienia i z uwzględnieniem ustawy z dnia 3 października 2008r. została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.
W projekcie planu uwzględniono ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania.
- w jej trakcie projekt planu wraz z prognozą na środowisko został zaopiniowany pozytywnie min. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dn. 12.05.2009r., pismo: RDOŚ-30-00.III-7041-842/09/ak oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni dn. 28.04.2009r., pismo: NS-72/5-2(2)/2009;
- w dniach od 23.07.2009 r. do 13.08.2009 r. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy. W dniu 31.07.2009 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami i wyznaczony został termin,w którym można było wnieść uwagi do projektu planu miejscowego, do 27.08.2009 r.
- stosownie do art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podano do publicznej wiadomości dnia 15.07.2009r. informację o możliwości zapoznania się z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków do planu w terminie do 27.08.2009r.
- w odniesieniu do wyłożonego projektu planu wpłynęła jedna uwaga. Złożona uwaga została przez Burmistrza Wrześni uwzględniona, w związku z czym zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni również rozstrzygnęła o uwzględnieniu uwagi. Rozpatrzenie uwagi przez Radę Miejską we Wrześni stanowi załącznik do uchwały Nr XXV/331/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 r. przyjmującej projekt w/w planu miejscowego.

ZAŁĄCZNIKI:
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.