BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255716
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Remont ulicy Stanisława Staszica we Wrześni

 Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 Euro na:

Remont ulicy Stanisława Staszica we Wrześni

CPV: 45.23.32.52-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Czas trwania zamówienia: 20 grudnia 2009 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/rem_ul_staszica.rar

Otwarcie ofert nastąpi 7 października 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 13 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 7 października 2009 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres ich działalności obejmuje wykonywanie robót budowlanych;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie co najmniej: 3 (słownie: trzy) zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto (każde) związane z budową, przebudową, remontem nawierzchni z miesznek mineralno-asfaltowych;

3) dysponują potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia, w tym: wytwórnią mas zlokalizowaną w odległości nie większej niż 50 km od miejsca realizacji robót lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego zdolnego do wykonania zamówienia;

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: kierownikiem robót drogowych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy dróg – minimum 1 osoba lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia;

5) udzielą 60 miesięcznej gwarancji od daty odbioru końcowego robót;

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numer ogłoszenia: 157917-2009 z datą zamieszczenia: 16.09.2009 roku

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.