BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14278170
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XXIV/2009
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 23 czerwca 2009 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

XXIV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Maciej Baranowski.
Protokół z sesji nr XXIII został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

Na salę obrad wszedł radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych.

radny Szymon Paciorkowski: Poprosił o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Poprosiła o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września zapisanego w Pkt. 4 ppkt. ł i zapisanie w tym miejscu projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. nr 1 poz. 10 z 2004 r.z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” przyjęła zmieniony porządek obrad sesji poprzez wykreślenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad sesji poprzez wprowadzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. nr 1 poz. 10 z 2004 r.z późniejszymi zmianami).

Pkt 3

radna Teresa Piskorż: podziękowała za wykonanie dodatkowego oznakowania na zakręcie w Psarach Polskich.
Zapytała w jakim stopniu zapewniono pracę pracownikom ZGM-u?
Poprosiła także o rozwiązanie problemu zalewania ul. Kożuchowskiej (nr parzyste) podczas opadów deszczu.

radny Bronisław Dankowski: powiedział, że zgłosili się do niego mieszkańcy z prośbą o ponowne zainstalowanie przed budynkiem dworca PKP budki telefonicznej i skrzynki na listy, które były tam przed remontem.
Zaproponował zmianę nazwy amfiteatru im. Anny Jantar na nazwę, która bardziej kojarzyłaby się z naszym rejonem.

radny Marek Kołodziejczyk: zapytał czy możliwa jest ewentualna przebudowa skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi i Słowackiego?
Zapytał też kiedy zostaną przekształcone działki przy ul. Szosa Witkowska, jaka jest przyczyna tego opóźnienia?
Odnośnie projektu uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych zapytał czy można przejąć od właściciela na ul. Spokojnej drugą część ulicy?

radny Mirosław Chudy: odnośnie kanalizacji wsi wokół zalewu wrzesińskiego, zapytał czy jest szansa realizacji tego programu?

radny Stanisław Dominiczak: podziękował za likwidację błędnego oznakowania na ul. Kościuszki przy Intermarché.
Powiedział też, że zwrócono się do niego z problemem blokowania ul. Słonecznej w godzinach szczytu przez parkujące tam samochody, w związku z czym prosi o sprawdzenie tej sytuacji.
Odnośnie wypowiedzi radnego Józefa Jesiołowskiego na poprzedniej sesji dotyczącej wyrzucania przez mieszkańców śmieci, powiedział, że nie może zgodzić się z tym, iż nadzorem tej sytuacji powinni zająć się sołtysi.
Zapytał też jakie są postępy wdrożenia programu Lider?

Odnośnie prośby radnej Teresy Piskorż w sprawie rozwiązania problemu zalewania ul. Kożuchowskiej (nr parzyste) podczas opadów deszczu powiedział, że sprawa ta została ujęta we wnioskach Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.

radny Sylwester Jałoszyński: powiedział że decyzja i projekt na budowę kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie straciły ważność, w związku z czym na jakim etapie są prace związane z tym projektem?
Zapytał czy można wpłynąć na właścicieli lub zabezpieczyć budynki na ul. Wrocławskiej po dawnym Stokbecie, ponieważ wygląda to odstraszająco.

Pkt 4

a).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/312/09 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej. (załącznik nr 3).

b).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/313/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/316/98 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 1998 r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej „Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne” we Wrześni. (załącznik nr 4).

c).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/314/09 w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. we Wrześni prawa własności lokali użytkowych i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi,(załącznik nr 5).

d).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/315/09 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej. (załącznik nr 6).

e).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/316/09 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. (załącznik nr 7).

f).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: poprosił o wykreślenie w załączniku do projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych pozycji: 11, 20, 21, 22, 23.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXIV/317/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. (załącznik nr 8).

g).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/318/2009 w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 9).

h).

radny Stanisław Dominiczak: zapytał czy rodzice zainteresowani są możliwością uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych dzieci 5- cio letnich, a jeśli tak, to jak będą odbywać się dowozy dzieci?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział że nauczyciele wszystkich szkół wiejskich wystąpili z zapytaniem do rodziców dzieci 5- cio letnich, czy zechcą skorzystać z możliwości posłania dzieci do takich oddziałów przedszkolnych z możliwością dowozów i w związku z tym praktycznie we wszystkich szkołach wiejskich takie oddziały powstały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/319/2009 w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września,. (załącznik nr 10).

i).

radny Mirosław Chudy: zapytał na jakich zasadach były opiniowane i przyjmowane wnioski dotyczące planu odnowy miejscowości? Na jakich zasadach wytypowano pięć pierwszych wniosków? Powiedział, że wydaje się pieniądze na rozbudowę czegoś co już jest, a nie zauważa się tego, że są wsie gdzie nie ma świetlic i odracza się to na przyszłość.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że w zeszłym roku pojawiła się możliwość uzyskania pieniędzy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i by skorzystać z tych pieniędzy należało przygotować takie programy. W zależności od tego kiedy dana wieś złożyła ten plan, były one przedstawiane na sesji Rady Miejskiej, z uwzględnieniem tego, że kolejność wpływu nie będzie decydowała o tym, czy zostaną zakwalifikowane w pierwszej edycji, czy nie. Odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi z sołtysami i pracownikami urzędu, a w protokole z tego posiedzenia zaprotokołowano, iż Komisja Rozwoju Wsi proponuje, aby we wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w pierwszej kolejności wpisać remont, modernizacje oraz przystosowanie do bieżących potrzeb środowiska lokalnego w świetlicach wiejskich. Odbyła się także wizja lokalna, w której uczestniczyli członkowie komisji, sołtysi i pracownicy urzędu, w trakcie której zapoznano się ze stanem świetlic i podjęto decyzję wytypowania pięciu świetlic do tej pierwszej edycji. W tej chwili zgłoszonych jest dziesięć planów odnowy wsi z czego pięć będzie realizowanych jako pierwsze. Kolejne, które będą zgłaszane zostaną ujęte we wnioskach w kolejnych etapach. Remonty wytypowanych świetlic przeprowadzone zostaną w ramach kwot pieniędzy uzyskanych z tego programu, a jest to 500 tys zł, oraz z środków budżetu gminy. Powiedział, że nie wie dlaczego wytypowane zostały te świetlice, ale jakieś pięć trzeba było wytypować i zapewne jakie by nie były wytypowane to zawsze byłoby to przyjęte z niezadowoleniem tych, którzy nie zostali zakwalifikowani. Dodał, że program się nie kończy jest to pierwsza edycja i niebawem zapewne będzie druga.

radny Mirosław Zgoliński: Potwierdził, że informacja przekazana przez z-cę burmistrza, Jana Maciejewskiego jest zgodna z prawdą.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: powiedziała, że niepodjęcie tych uchwał spowoduje, iż pięć wytypowanych świetlic nie zostanie zarejestrowanych do realizacji. Dodała, że po analizie wskazano te, a nie inne, a decyzja została podjęta w czerwcu 2008 r., po czym rozpoczęły się procedury związane z przygotowaniem szczegółowej, kompletnej dokumentacji technicznej, bez której nie można było złożyć wniosku. Powiedziała, że jeśli uchwały nie zostaną podjęte dzisiaj, to procedura spowoduje, iż wnioski upadną i nie dostaniemy tych pieniędzy. Dodała, że zawsze jest tak, że ktoś będzie niezadowolony.

radny Stanisław Dominiczak: powiedział, że sołtysi, którzy uczestniczyli w podziale środków zdecydowali podzielić tę kwotę między sobą, tak więc w przypadku otrzymania środków skorzysta pięć sołectw, a nie jedno. Podęcie tych uchwał spowoduje, że wnioski, tych których nie wytypowano przybliżą się w kolejności do następnej edycji.

radna Teresa Piskorż: zapytała czy złożone wnioski, które nie zostały zakwalifikowane trzeba będzie ponownie składać, uzupełniać?

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: powiedziała, że wnioskodawcą zawsze jest gmina, jeśli procedura będzie wymagała weryfikacji to będą weryfikowane, natomiast plany są gotowe. Dodała, że zachęca sołectwa do tego by kolejne wsie przygotowywały plany odnowy miejscowości, ponieważ to jest podstawa, że będzie mogła być przygotowana cała dokumentacja. Dodała, że warunkiem złożenia wniosku jest deklaracja gminy, że zapewni dofinansowanie.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział że warto byłoby się zastanowić co należałoby zrealizować w pozostałych pięciu planach odnowy i w oparciu o taką decyzję przystąpić do realizacji dokumentacji technicznej.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się” i 0 „przeciw” podjęła uchwałę nr XXIV/320/2009 w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/181/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości. (załącznik nr 11).

j).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się” i 0 „przeciw” podjęła uchwałę nr XXIV/321/2009 w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/196/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości. (załącznik nr 12).

k).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/322/2009 w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. (załącznik nr 13).

l).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/323/2009 w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. (załącznik nr 14).

ł).

radny Szymon Paciorkowski: zapytał, czy w związku z tym, że od lat po raz pierwszy w centrum miasta przeprowadzony będzie remont przewiduje się badania archeologiczne?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że zgodnie z prawem budowlanym wykonawca musi prowadzić inwestycję pod nadzorem archeologa.

radny Marek Kołodziejczyk: zapytał, czy tablice informacyjne znajdujące się obecnie przy ratuszu po remoncie zostaną usunięte, czy też będą przeniesione w inne miejsce?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiedział, że po zakończeniu remontów trzeba będzie zastanowić się gdzie, w jakiej formie i postaci zamontować nowe tablice, ponieważ obecne nie pasowałyby do nowego otoczenia.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/324/2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. nr 1 poz. 10 z 2004 r.z późniejszymi zmianami). (załącznik nr 15).

m).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/325/2009 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Józefa Bogumiła Jesiołowskiego.(załącznik nr 16).

n).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/326/2009 w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.(załącznik nr 17).

o).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.(załącznik nr 18).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXIV/327/2009 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009, wraz z autopoprawką. (załącznik nr 19).

Pkt 6

Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo pani Elżbiety Roszak – Krawczyk sołtysa Gonic w sprawie upamiętnienia miejsca po cmentarzu ewangelickim we wsi Gonice, sprawa przekazana została Komisji Rozwoju Wsi.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło zaproszenie na II Jeździeckie Zawody Amatorów w skokach przez przeszkody „BARDO-CUP 2009” 19.07.2009 r. Jedna z konkurencji rozegrana zostanie o Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni,

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:

 • Koncertu galowego „Czy Europa Jest Kobietą?”, Marszałka Województwa Wielkopolskiego,

 • Uroczystości Patriotycznej z okazji 161 Rocznicy Bitwy Pod Sokołowem,

 • Uroczystej Wieczornicy z okazji Święta 3 Maja,

 • Spotkania z Honorowym Obywatelem Wrześni, panem Günterem Heidkämperem,

 • Uroczystości otwarcia hali sportowej przy ul. Szkolnej 1 oraz Finału Pucharu Polski na szczeblu okręgu Konińskiego Związku Piłki Nożnej,

 • Otwarcia wystawy prac plastycznych Magdaleny Waszak oraz Mariana Turwida,

 • Spektaklu „Pan Jowialski”,

 • Koncertu Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,

 • Odsłonięcia pomnika Jana Pawła II,

 • VIII Festynu Rodzinnego w Obłaczkowie,

 • Zawodów Wędkarskich o Puchar Przewodniczącej RM,

 • Konwencji Wielkopolskiej,

 • Spotkania z okazji Dnia Samorządowca podsumowujące X Lecie Samorządu Województwa,

 • Programu satyrycznego „Jak zreformować mężczyznę”,

 • VIII Młodzieżowych Zawodów Spławikowych - Wędkarskich,

 • Koncertu galowego X Jubileuszowego Powiatowego Konkursu Piosenki,

 • Uroczystości pożegnania absolwentów klas III Gimnazjum nr 1.

Pkt 7

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej. (załącznik nr 20).

 • na podstawie art. 24 h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym przekazuję analizę złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2008. (załącznik nr 21).

 • przekazuję kopię pisma z-cy komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu, dotyczącego prośby o zwolnienie z podatku od nieruchomości za drugie półrocze 2009 roku od budynków KPP we Wrześni. Burmistrz powiedział, że inicjatywa w tej sprawie należy do Rady Miejskiej, jednakże jest przeciwny uruchamianiu uchwały zwalniającej z podatku, ponieważ spowoduje to, iż inne instytucje zaczną występować z prośbą o zwolnienie.(załącznik nr 22).

Pkt 8

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że odpowiedzi na pytanie radnej Teresy Piskorż dotyczącej pracowników ZGM- u udzieli z-ca burmistrza miasta i gminy Września, pan Jan Maciejewski.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że w tej chwili z dwudziestu dwóch osób ofertę pracy otrzymały cztery osoby. W najbliższych dniach planowane jest spotkanie z nowym zarządcą i będą prowadzone rozmowy na temat potencjalnej możliwości zatrudnienia przez niego pracowników.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiadając na drugie pytanie, powiedział, że sprawa zostanie wyjaśniona przez Komisję Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
Odpowiadając na pytanie radnego Bronisława Dankowskiego odnośnie braku budki telefonicznej i skrzynki pocztowej powiedział, że nie jest to w gestii urzędu, jednak można będzie grzecznościowo wysłać informację do TP S.A., oraz do Poczty Polskiej. Odpowiadając na drugie pytanie dotyczące amfiteatru im. A. Jantar burmistrz powiedział, że taką decyzję podjęła Rada Miejska uchwałą w 2004 roku. Dodał, że jeśli wpłynie taki projekt uchwały to Rada Miejska ma prawo przegłosować dowolną nazwę. Powiedział także, że poprzednia nazwa brzmiała 30- to lecia PRL-u wobec czego przywrócenie poprzedniej nazwy nie byłoby odpowiednie. Natomiast miejsc związanych z im. Dzieci Wrzesińskich jest już dość dużo, tak więc nie wydaje się zbyt dobrym pomysłem by i taką nazwę miał amfiteatr. Dodał też, że nazwa kojarzona z piosenkarką, która w nim występowała, żoną długoletniego mieszkańca i honorowego obywatela Wrześni jest odpowiednią nazwą.
Odpowiadając na pytanie radnego Marka Kołodziejczyka dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi i Słowackiego, powiedział, że jest zlecony projekt przebudowy odcinka ulic Szkolnej- Słowackiego na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do drogi krajowej nr 92 przy oczyszczalni ścieków. Dodał, że zamierza ten zbiorczy projekt zgłosić do programu narodowego rozbudowy dróg lokalnych na rok 2009, którego nabór przewidziany jest na sierpień tego roku. Warunkiem zgłoszenia w tym programie jest posiadanie projektów z pozwoleniami na budowę. W ramach tego powstanie projekt ronda: ul. Gnieźnieńska- Szkolna, ul. Staszica- Szkolna, ul. Warszawska- Szkolna, ul. Legii Wrzesińskiej- Słowackiego, oraz sygnalizacji świetlnej ul. Królowej Jadwigi– Słowackiego. Dodał, że nie czekając na program rozpoczęto budowę ciągu ulic Ratuszowa- Staszica, z asnych środków budujemy rondo na skrzyżowaniu ul. Staszica- Szkolna.
Burmistrz powiedział, że odpowiedzi na drugie pytanie dotyczące planu zagospodarowania ogródków działkowych przy ul. Szosa Witkowska udzieli pani Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, która powiedziała, że projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu, jednakże w wyniku licznych uwag osób zainteresowanych, a także zakwalifikowaniem dróg jako drogi wewnętrzne musiał ulec przebudowie i zmianie. Przygotowany jest nowy projekt planu, który musi przejść proces przewidziany ustawą o planowaniu przestrzennym, m.in. w wyniku tego, że weszła w życie nowa ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Musi być dokonana zmiana opracowania tego planu, pod nazwą prognoza ochrony oddziaływania na środowisko, w związku z tym musimy powtórzyć uzgodnienia, opiniowanie i wyłożenie planu. Planowany termin to marzec 2010 roku.

Salę obrad opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych.

Odpowiadając na pytanie dotyczące ul. Spokojnej burmistrz powiedział, że sprawa jest skomplikowana i problem z tą ulicą trwa od kilku lat. Właściciel nieruchomości podzielił ją na działki budowlane i zachował drogę, która prowadzi do tych posesji jako drogę prywatną. Nie zgodził się na zbudowanie w tej drodze, kanalizacji sanitarnej, co spowodowało liczne wizyty mieszkańców. W wyniku tego, że nie można było tą drogą budować kanalizacji, pobudowano ją od tyłu przez ogródki działkowe. Natomiast właściciel drogi pozostawał nadal w uporze blokowania działań ludziom, którzy kupili od niego działki. Wobec czego postanowiliśmy wybudować tę drogę przy pomocy „spec” ustawy i w tej chwili toczy się proces. Jest to, tzw. „spec” ustawa drogowa przy pomocy, której można wybudować drogę w dowolnym miejscu, natomiast w takiej sytuacji sprawy zgody właściciela nie są istotne. Zostaje jedynie do uregulowania kwestia odszkodowania za wykupiony grunt pod tę drogę. Ta „spec” ustawa wymaga odpowiednich uzgodnień z instytucjami i jeżeli procedura się zakończy to metodą „spec” ustawy droga stanie się drogą gminną.

radny Marek Kołodziejczyk: zapytał, czy gdyby właściciel chciał w tej chwili sprzedać ten grunt nie można by było przeprowadzić tego szybciej i łatwiej?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiedział, że po takim zamieszaniu prawnym i skomplikowanych procedurach nie jesteśmy zainteresowani wracaniem do punktu startowego. Prosiliśmy przez siedem lat, teraz doprowadzimy sprawę do końca procedurą, która jest pewna.

radna Teresa Piskorż: powiedziała, że przekazała wykaz osób zatrudnionych w ZGM-ie, gdzie są wyszczególnione lata pracy i wykonywany zawód. Poprosiła by zwrócić szczególną uwagę na osoby z dużym stażem pracy, ponieważ tym osobom będzie najtrudniej znaleźć nową pracę.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego dotyczące kanalizacji wokół zalewu lipówka powiedział, że przeprowadzenie tej inwestycji jest nierealne z środków własnych, w związku z czym były starania o różne środki zewnętrzne, jednak do tej pory się nie udało. Niedawno odbyło się spotkanie z panią minister Bińkowską zajmującą się środkami unijnymi, której to został zgłoszony problem. Środki zewnętrzne kierowane są do dwóch rodzajów systemów kanalizacyjnych. Takie, które rozdzielane są w Poznaniu, czyli przez Urząd Marszałkowski, w ramach programu WRPO i dotyczą małych miejscowości. Natomiast druga grupa programów ogólnokrajowych w ramach Infrastruktura i Środowisko. Tam z kolei „jesteśmy za mali”, ponieważ są one skierowane do dużych aglomeracji, mamy zbyt mały przelicznik osób, które by korzystały z tej sieci. Jesteśmy w trakcie przygotowywania pisma do pani minister, ponieważ zgłosiłem, iż jest luka w tych programach i nie ma programów dla miast takich jak Września. Jesteśmy tak po środku między dwoma skrajnymi obszarami, w których realizowane są te programy, nie wiadomo czy będzie jakaś reakcja na pismo w sprawie zmiany zasad przyznawania środków do kanalizacji. W tej chwili nie ma żadnego programu, a budowa z własnych środków jest niemożliwa.
Odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka odnośnie ul. Słonecznej burmistrz powiedział, że Straż Miejska zapozna się z sytuacją. Natomiast odpowiedź na drugie pytanie dotyczące programu Lider zostanie przygotowana na piśmie.
Odpowiadając na pytanie radnego Sylwestra Jałoszyńskiego dotyczące budynków po dawnym Stokbecie burmistrz powiedział, że są one własnością, tak jak i działka osoby prywatnej. Właściciel twierdzi, że na swój koszt usunął wiele budynków, a ponieważ nie ma zainteresowania tymi terenami, sam także nie ma planów inwestycyjnych i w tej chwili nie zamierza nic robić w tej sprawie.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że odpowiedzi na pytanie dotyczące kanalizacji w Chwalibogowie udzieli z-ca burmistrza miasta i gminy Września, pan Jan Maciejewski.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że rzeczywiście posiadaliśmy pozwolenie na budowę, przy czym z uwagi na sposób finansowania tej inwestycji i umowę z ANR w kwestii dofinansowania zadania przygotowaliśmy podział na dwa etapy budowy tej kanalizacji. Wystąpiliśmy o dwa różne pozwolenia na tę budowę. Pierwszy etap obejmuje kanalizację w obszarze bloków w Chwalibogowie, a drugi etap to gospodarstwa indywidualne oddalone od centrum wsi. Na pierwszy etap, którego realizację chcemy rozpocząć w tym roku uzyskaliśmy 1, 5 mln zł dofinansowania z WFOŚ-u. Ponadto złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi, czy takie dofinansowanie uzyskamy. Ponieważ jest możliwość rozpoczęcia zadania bez utraty dofinansowania w przypadku gdybyśmy je uzyskali w związku z tym korzystając z pieniędzy, które otrzymaliśmy z WFOŚ-u w lipcu zamierzamy ogłosić przetarg i rozpocząć budowę kanalizacji.

radny Stanisław Dominiczak: poinformował, że w czwartek o godz. 11:00 w kościele w Gozdowie odbędzie się pogrzeb ś.p. ks. proboszcza Ryszarda Woźniaka, przy tej okazji podziękował burmistrzowi za pomoc w uporządkowaniu terenu przykościelnego.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: odpowiadając na pytanie zadane na wspólnym posiedzeniu komisji odnośnie sytuacji mieszkaniowej lokatorów w Otocznej powiedział, że jeden z lokatorów otrzymał mieszkanie zastępcze, natomiast pozostali oczekują na propozycje.

Pkt. 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.20 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Sporządziła
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.