BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255408
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
INFORMACJA - BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, GALERIĄ ORAZ ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWALIBOGOWIE

 Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 206.000 Euro na:

BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, GALERIĄ ORAZ ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWALIBOGOWIE

REALIZOWANA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 Priorytet V, Działanie 5.2, Schemat I

CPV: 45.21.22.22-8, 37.40.00.00-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia: 31 sierpnia 2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jsą: Roman Karowski – Kierownik Ref. Inwestycyjnego pok. 7 tel. 061 64-40-71, Marek Przyjemski – Inspektor Ref. Promocji pok. 31 tel. 061 640-41-62 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz i załączniki: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/sala_chwalibogowo.rar

Otwarcie ofert nastąpi 28 sierpnia 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 13 o godz. 11.00

Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 40.000 złotych.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 28 sierpnia 2009 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres ich działalności obejmuje wykonywanie robót budowlanych;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie co najmniej: 1 (słownie: jedno) zamówienie na roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa obiektu sportowego sali gimnastycznej, sali sportowej o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 złotych brutto lub 1 (słownie: jednego) innego obiektu o kubaturze nie mniejszej niż 6500 m3.

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

a) konstrukcyjno - budowlanymi – kierownik budowy,

b) instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) instalacji w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają gwarancję banku o możliwości zaciągnięcia kredytu lub inny dokument potwierdzający iż dysponują odpowiednią wielkością środków własnych na realizację zamówienia – nie mniej niż 500.000 złotych;

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego;

6) udzielą na dostarczone i zamontowane wyposażenie sportowe gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu końcowego przez Zamawiającego;

7) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 260160-2009 w dniu 30.07.2009 r.

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia  zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 129921-2009 w dniu 07.08.2009 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_siwz_sala_1.rar

2) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_siwz_sala_2.rar

3) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_siwz_sala_3.pdf

4) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_siwz_sala_4.rar

5) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/informacja_sala.pdf

 


 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.