BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296086
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Ogłoszenie

I. Rodzaj zadania:
1. Prowadzenie środowiskowej świetlicy środowiskowej dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami(w szczególności alkoholizm).
2. W ramach realizacji zadania oczekuje się spełnienia niniejszych standardów:
a) prowadzenie zajęć reedukacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce,
b)dożywianie dzieci,
c) otwarcie świetlicy od poniedziałku do piątku przez co najmniej 4 godziny dziennie,
d) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, lub innych programów profilaktyczno- terapeutycznych,
e) prowadzenie zajęć sportowych, artystycznych, poznawczych, uczących wartościowego spędzania czasu wolnego
f) prowadzenie stałej pracy z rodziną dziecka.

II. Termin realizacji zadań:
Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 21 września 2009 roku a zakończy nie później niż 31 grudnia 2009 roku.


III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2009 oraz wielkość środków wydatkowana na podobne zadanie w 2008 roku.


Lp.

Wyszczególnienie zadań

Dotacja zrealizowana w roku 2008

Kwota planowanej dotacji na rok 2009

1.

Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami.

0,00zł

14.000,00 złIV. Zasady przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają przepisy:
- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
-
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
-
Uchwały NR XVIII/238/08 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 listopada 2008 r.w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 r.

1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są :organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z poźn. zm.), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
.
2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania oraz posiadać następujące załączniki:
- dla fundacji i stowarzyszeń: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru Starostwa,
- w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii oraz upoważnienie dla proboszcza o reprezentowaniu parafii i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,
- w przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.
- kserokopia aktualnego statutu;
- sprawozdanie finansowe za ubiegły rok lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności (bilans,rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację podatkową).
- sprawozdanie merytoryczne za ubiegły rok lub w przypadku krótszej działalności za okres działalności
- oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku
- w przypadku złożenia kserokopii załączników (statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego) osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
3.Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę w języku polskim.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
5. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie.
6. Umowa może być zawarta na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2009 roku.


V. Warunki realizacji zadania:
1. Warunki realizacji zadania określone zostaną w odrębnej umowie zawartej z oferentem.
2. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmioty nie będące stroną umowy.
3. Przewidywana dotacja nie może zostać wykorzystana na: zakupy inwestycyjne, nagrody pieniężne, prowadzenie działalności gospodarczej, remonty, realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Miasta i Gminy, prowadzenie działalności politycznej, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy.


VI. Termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 15 września 2009 roku w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert – prowadzenie środowiskowej świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.”, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 1. Decyduje data wpływu oferty.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert :
1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 14 dni po upływie terminu składania ofert.
2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
      1) merytoryczna wartość oferty, dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana liczba odbiorców ( oceniana w skali 0-5),

  2) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania ( oceniane w skali 0-5),

  3) doświadczenia dotychczasowej współpracy z Gminą Września przy realizacji zadań o podobnym charakterze ( oceniane w skali 0-5),

  4) zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu ( oceniane w skali 0-5),

  5) rzetelność i terminowość realizacji zadań w ubiegłych latach (0-5)

  6) dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania ( oceniane w skali 0-5)

  7) wkład pracy wolontariuszy ( oceniane w skali 0-5)

Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 60% możliwych do uzyskania, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ich liczbę.
4.Złożone oferty spełniające wymogi formalne, będą ocenione i kwalifikowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.
5. Komisja w trakcie oceny ofert może prosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.
6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Września w formie zarządzenia. Od postanowień zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
7. Burmistrz Miasta i Gminy Września zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.
8. Informacja o rozstrzygnięciu wyników Konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
9.Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta i Gminy i nie będą odsyłane oferentowi.


VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zostanie zawarta pisemna umowa ze zleceniobiorcą (wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:
- dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
- otwarcie odrębnego rachunku bankowego dla przyznanej dotacji.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w terminie do 30 dni po wykonaniu zadania.
Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie.
4. Zadanie będzie realizowane w siedzibie świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3.
5.Dodatkowych informacji udziela Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
zalacznik 1 wzor oferty[1] [102 kB]
ikona
zalacznik 2 wzor umowy 1 doc[1] [97 kB]
ikona
zalacznik 3 wzor sprawozdania[1] [102 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.