BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276955
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Dostawa urządzeń, sprzętu monitoringu wizyjnego wraz z jego montażem w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

 Gimnazjum nr 1

ul. Kosynierów 32

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 Euro na wykonanie:

Dostawa urządzeń, sprzętu monitoringu wizyjnego wraz z jego montażem w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni


CPV: 32.20.00.00-5; 32.32.35.00-8; 50.93.10.00-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania: do 16 października 2009 roku

Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Halina Kotyk – dyrektor tel. 061 4360 299 lub email: gimnazjum-1@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/monitoring_gim1.rar

Otwarcie ofert nastąpi 20 sierpnia 2009 roku w siedzibie Zamawiającego gabinet dyrektora o godz. 10.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, do dnia 20 sierpnia 2009 r. do godz. 09.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: zrealizowali, z należytą starannością, w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy i montażu urządzeń do monitoringu o wartości nie mniejszej niż 75.000 złotych każda,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) udzielą nie krótszej niż 36 miesięcznej gwarancji

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numer ogłoszenia: 132747- 2009 z datą zamieszczenia: 13.08.2009

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.