BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255481
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia treści SIWZ (przesunięcie terminu otwarcia ofert) - ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

 Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

ul. Kosynierów 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 Euro na:

ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE

Budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

CPV: 45.31.43.10-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Czas trwania zamówienia: 15 października 2009 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Halina Kotyk – dyrektor szkoły, tel. 061 436-02-99, email: gimnazjum-1@wrzesnia.pl oraz Rafał Stobiński – informatyk UMiG Września tel. 061 640-41-20, email: rafal.stobinski@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Kosynierów 1, sekretariat lub pobrać plik do pobrania poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 3 sieprpnia 2009 roku w siedzibie Zamawiającego o godz. 10.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły, do dnia 3 sierpnia 2009 r. do godz. 09.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniającym wykonawce do ubiegania się o udzielenie i realizacje zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;

  2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali 2 zamówienia na roboty budowlane dotyczące budowy sieci strukturalnych teleinformatycznych o wartości co najmniej 100.000,00 PLN brutto;

  3. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

  4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym kierownikiem robót uprawnionym do kierowania i nadzorowania robot z branży elektrycznej,

  5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  6. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p.

  7. zgodnie z art. 44 ustawy P.z.p. złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numer ogłoszenia: 106089 - 2009 z datą zamieszczenia: 07.07.2009

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siec_gim_1.rar

2) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_siec_gim1.rar

3) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/zmiana_terminu_otwarcia.pdf

4) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_2_siec_gim1.rar

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.