BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268350
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XXIV/327/2009
 


Uchwała Nr XXIV/327/2009


Rady Miejskiej we Wrześni


z dnia 23 czerwca 2009 r.w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 167, 168, 173, 174, 176, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

W uchwale nr XIX/248/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 zmienionej uchwałą nr XXII/297/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2009 roku, uchwałą nr XXIII/311/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku wprowadza się zmiany:

§ 1

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 2.879.103 zł do wysokości 90.149.009 zł, z tego:

dochody bieżące to kwota 82.673.959 zł,

dochody majątkowe to kwota 7.475.050 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

3. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.858.953 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.320 zł,
c) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 500.000 zł,
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w kwocie 1.245.300 zł,
e) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – priorytet VII promocja integracji społecznej w kwocie 248.810 zł, priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w kwocie 49.300 zł,
f) dotacje z funduszy celowych na realizacj zada ę ń bieżących w kwocie 20.000 zł,
g) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 333.000 zł,
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000 zł”.
4. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 2.546.103 zł do wysokości 118.859.435 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
a) wydatki bieżące w wysokości 85.385.333 zł, w tym na:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.943.397 zł,
2) dotacje 3.162.400 zł, w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 1.445.300 zł,

- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.296.400 zł,

- celowa na realizację zadań bieżących 10.000 zł,

- celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 410.700 zł,

3) wydatki na obsługę długu 2.350.000 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 33.474.102 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

3. Zmienia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 - 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.858.953 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,
b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.320 zł,
c) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 15.900 zł,
d) wydatki na dotację celową z budżetu dla zakładu budżetowego na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6210) w kwocie 120.000 zł,
e) wydatki na dotację celową przekazaną dla Powiatu Wrzesińskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§ 6620) w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli powietrznych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,
f) wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 300.000 zł na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni”,
g) wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dotacja organizatora dla prowadzonej przez niego instytucji kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 270.000 zł (Wrzesiński Ośrodek Kultury – 70.000 zł, Muzeum 200.000 zł),
h) wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego:
Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w wysokości 278.000 zł,
i) wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego: priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w kwocie 49.300 zł”.
6. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

3.§ 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4.

1. Deficyt bud etu w kwocie 28.710.426 zł zostanie sfinansowany ż przychodami z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków.
2. Rozchody budżetu w kwocie 3.214.720 zł pokryte zostaną przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków w wysokości 3.214.720 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.
4. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 140.000 zł,
2. celowe w wysokości 635.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 15.000 zł,

- na udzielone poręczenia dla TBS na budowę mieszkań w kwocie 190.000 zł,

- na zaspokojenie ewentualnych roszczeń – zwrot kary umownej w kwocie 430.000 zł.”

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9.Ustala się plany:

1. dotacji z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej.
2. dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej,
3. dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały budżetowej,
4. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

6. § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 8.000.000  zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu 6.411.810 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.214.720 zł.”
7. 1. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej przekazywanymi w formie dotacji rozwojowej oraz środkami z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały budżetowej.

2. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni


/-/Bożena NowackaUzasadnienie:


Zwiększa si dochody budżetu do wysokości 90.149.009 zł z tytułu:

w dziale 010 z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 493.095 zł,

w dziale 700 zwiększa się dochody o kwotę 1.839.095 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości, wpływy z usług oraz pozostałych dochodów,

w dziale 710 o kwotę 16.000 zł z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na renowację, remont i odbudowę grobów żołnierskich z lat 1919,1920 i 1939,

w dziale 751 zwiększa się dochody o kwotę 34.650 zł tytułem otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji obwodowych,

w dziale 852 zwiększa się dochody o kwotę 58.413 zł z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku,

w dziale 854 zwiększa się dochody o kwotę 49.300 zł tytułem otrzymanej dotacji w ramach priorytetu IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach oraz o kwotę 52.300 zł z przeznaczeniem na wyprawki szkolne,

w dziale 926 zwiększa się dochody o kwotę 336.250 zł tytułem wpływów z różnych dochodów oraz dotacji celowej od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na budowę kompleksu boisk. Zwiększa się wydatki budżetu do wysokości 118.791.135 zł tytułem:

dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 493.095 zł,

w dziale 700 tytułem zwiększonych wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenie dla zarządcy komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz na remonty w gminnym zasobie mieszkaniowym, w dziale 710 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na renowację, remont i odbudowę grobów żołnierskich z lat 1919,1920 i 1939,

w dziale 750 na promocję medialną gminy,

w dziale 751 zwiększa się wydatki o kwotę 34.650 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji obwodowych,

zmniejsza się rezerwę ogólna budżetu do wysokości 140.000 zł,

w dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 310.000 zł z przeznaczeniem na

remonty oraz dokonuje się przesunięć środków w grupach wydatków między rozdziałami,

w dziale 851 dokonuje się przesunięć środków z pozostałych wydatków bieżących na dotacje celowe,

w dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę 58.413 zł tytułem otrzymanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz dokonuje się przesunięć środków w grupach miedzy rozdziałami,

w dziale 854 zwiększa się wydatki o kwotę 49.300 zł tytułem otrzymanej dotacji w ramach priorytetu IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i o kwotę 52.300 zł z przeznaczeniem na wyprawki szkolne,

w dziale 900 dokonuje się przesunięć w grupach wydatków,

w dziale 921 zwiększa się wydatki o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury oraz na wydatki bieżące - remont uszkodzonego dachu muzeum,

w dziale 926 zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.