BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14286058
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
 


UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009


Rady Miejskiej we Września


z dnia 23 kwietnia 2009 r.w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

W uchwale nr XIX/248/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 zmienionej uchwałą nr XXII/297/2009 Rady Miejskiej we Wrześni  dnia 30 marca 2009 roku wprowadza się zmiany:

§ 1

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.1 Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 6.710.542 zł do wysokości 87.269.906 zł, z tego:

dochody bieżące to kwota 80.304.606 zł,

dochody majątkowe to kwota 6.965.300 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

3. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.331.208 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.320 zł,
c) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 500.000 zł,
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w kwocie 1.245.300 zł,
e) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej w kwocie 248.810 zł,
f) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 20.000 zł”.

4. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 9.621.618 zł do wysokości 116.313.332, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
a) wydatki bieżące w wysokości 83.123.630 zł, w tym na:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.731.217 zł,
2) dotacje 3.098.400 zł, w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury 1.395.300 zł,
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.296.400 zł,
- celowa na realizację zadań bieżących 10.000 zł,
- celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 396.700 zł,
3) wydatki na obsługę długu 2.350.000 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 33.189.702 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.
3. Zmienia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 - 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.
4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.331.208 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej,
b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu  terytorialnego w wysokości 123.320 zł,
c) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 15.900 zł,
d) wydatki na dotację celową z budżetu dla zakładu budżetowego na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6210) w kwocie 120.000 zł,
e) wydatki na dotację celową przekazaną dla Powiatu Wrzesińskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§ 6620) w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli powietrznych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,
f) wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 300.000 zł na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni”,
g) wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dotacja organizatora dla prowadzonej przez niego instytucji kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 270.000 zł ((Wrzesiński Ośrodek Kultury – 70.000 zł, Muzeum 200.000 zł),
h) wydatki związane z realizacją umowy ramowej projektu systemowego:
Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w wysokości 278.000 zł”.
6. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 850.172 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000 zł.”
4.§ 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4.

1. Deficyt budżetu w kwocie 29.043.426 zł zostanie sfinansowany  przychodami z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków.
2. Rozchody budżetu w kwocie 3.214.720 zł pokryte zostaną przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków w wysokości 3.214.720 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.
4. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 1.100.000 zł,
2. celowe w wysokości 635.000 zł, z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 15.000 zł,
- na udzielone poręczenia dla TBS na budowę mieszkań w kwocie 190.000 zł,
- na zaspokojenie ewentualnych roszczeń – zwrot kary umownej w kwocie 430.000 zł.”
6. § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Zwiększa się plany przychodów zakładu budżetowego do kwoty 3.555.328 zł i wydatki do kwoty 3.555.328 zł”.
7. § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7.

1. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.
2. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.”
8. § 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8.

1. Zmienia się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej.
2. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.”
9. § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9.Ustala się plany:

1. dotacji z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej.
2. dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z godnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej,
3. dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały budżetowej,
4. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.
10. § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 8.000.000 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu 6.744.810 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.214.720 zł.”
11. Dodaje się do uchwały budżetowej załącznik Nr 15 „Wydatki na programy i projekty współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej przekazywanymi w formie dotacji rozwojowej oraz środkami z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni
/-/Bożena NowackaUzasadnienie:

Dochody bud etu zmniejszone zostały o kwot 6.710.542 ż ę zł do wysokości 87.269.906 zł. W rozdziale 60016 w § 6330 gmina otrzymała dotację od Wojewody wielkopolskiego w kwocie 1.245.300 zł z przeznaczeniem na „Budowę ulicy Armii poznań oraz ronda w skrzyżowaniu ulicy Szerokiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W rozdziale 75313 sklasyfikowane zostały środki z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 28.348 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. W rozdziale 85395 sklasyfikowano wpływ środków z dotacji rozwojowej oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej w kwocie 248.810 zł z przeznaczeniem na realizację umowy ramowej projektu systemowego: Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”. W rozdziale 90004 sklasyfikowano wpływy dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 20.000 zł (na rewitalizację parków miejskich). Biorąc pod uwagę trudności i zastój na rynkach inwestycyjnych zweryfikowany został plan dochodów gminy i tak w rozdziale 70005 zmniejszono wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w rozdziale 75618 zmniejszono wpływy z zaplanowanej renty planistycznej oraz w rozdziale 92601 zmniejszono wpływy z różnych dochodów. Wydatki budżetu zwiększone zostały o kwotę 9.621.618 do wysokości 116.313.332 zł. W rozdziale 60016 zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 5.047.046 zł do wysokości 14.272.046 zł. W dziale 700 zaplanowano środki w kwocie 120.000 zł na dotację celową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni na finansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz 482.000 zł na prowadzone zadanie inwestycyjne „Adaptacja budynku w Chociczy Wielkiej na lokale socjalne i świetlicę wiejską”. W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z utworzeniem nowego wydziału mieszkaniowego w Urzędzie oraz w rozdziale 75075 dokonuje się przesunięć w grupach wydatków. W rozdziale 75113 zaplanowano wydatki w kwocie 28.348 zł z przeznaczeniem na organizację wyborów do parlamentu Europejskiego. W rozdziale 75405 zaplanowano środki w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Wrzesińskiego. Przedmiotowe środki finansowe przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli powietrznych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. W rozdziale 75412 zaplanowano kwot 20.000 zł z przeznaczeniem ę na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych. W rozdziale 75818 zwiększono kwotę rezerwy ogólnej do wysokości 1.100.000 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.672.102 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zwiększono kwotę dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1.783.000 zł w związku z weryfikacją wartości zadań i procedur przetargowych. W rozdziale 85154 zwiększone zostały wydatki o kwotę 250.172 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w roku poprzednim i zasilają wydatki bieżące roku bieżącego. W dziale 852 pomoc społeczna dokonuje się przesunięć w grupach wydatków oraz przenosi się środki w wysokości 29.190 zł z rozdziału 85214 do rozdziału 85395 jako udział własny gminy w realizowanym projekcie „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”. W rozdziale 85395 zaplanowano środki na wydatki w kwocie 278.000 zł ( z dotacji rozwojowej oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej w kwocie 248.810 zł oraz udział własny gminy w kwocie 29.190 zł z przeznaczeniem na realizację umowy ramowej projektu systemowego: Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”. W dziale 900 dokonuje się zmian w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 410.000 zł. W dziale 921 zwiększone zostały wydatki o kwotę 781.835 zł. W rozdziale 92109 zwiększona została dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 148.300 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) dotacja organizatora dla prowadzonej instytucji kultury – WOK. W rozdziale 92118 zwiększone zostały wydatki o kwotę 320.000 zł na zadania majątkowe w tym kwota 70.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) dotacja organizatora dla prowadzonej instytucji kultury – Muzeum. W rozdziale 92195 zwiększona została kwota wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację imprez masowych. W dziale 926 zwiększone zostały wydatki o kwotę 3.186.667 zł. W rozdziale 92601 zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 2.544.737 zł oraz wydatki bieżące o kwot 170.000 zł z przeznaczeniem na bieżąca konserwację i utrzymanie środowiskowej sali sportowej. W rozdziale 92605 zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 420.930 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem na organizację masowych imprez sportowych. Szczegółowo wszelkie zmiany w zadaniach majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. W związku z zakończeniem rozliczeń za poprzedni rok budżetowy po stronie przychodów wprowadzone zostały przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków.

Również do planów wprowadzone środki obrotowe netto na początek roku :

do planu przychodów i rozchodów zakładu budżetowego,

do planu gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

do planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.

Utworzony został również załącznik nr 15 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki na programy i projekty współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej przekazywanymi w formie dotacji rozwojowej oraz środkami z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Otrzymana kwota dotacji rozwojowej to 248.810 zł a udział własny to 29.190 zł.


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.