BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273607
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XXIII/2009
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 23 kwietnia 2009 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XXIII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum.

Protokół z sesji nr XXII został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).


Pkt 3

Na salę obrad wszedł radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych.

Radny Stanisław Dominiczak: zapytał na jakim etapie są prace dotyczące wycinki drzew przy drodze w Neryngowie wrastających w jezdnię?

Radny Józef Jesiołowski: zgłosił problem dotyczący wadliwie wykonanej nawierzchni w ul. Powstańców Wlkp. do zakrętu? Poruszył również problem dotyczący wyrzucania śmieci wielkogabarytowych i gruzu do rowów i lasów.

Radny Szymon Paciorkowski: poruszył sprawę chodnika przy ul. Legii Wrzesińskiej. Poprosił o uzupełnienie, wymianę uszkodzonych płytek na nowe. Powiedział również, że w okresie świąt można było zaobserwować problem, zjawisko żebractwa. Art. 58 Kodeksu wykroczeń umożliwia nakładanie grzywny lub nagany na osoby, które żebrzą choć mają środki do egzystencji lub są zdolne do pracy. Czy Straż Miejska kiedykolwiek podejmowała jakieś interwencje w tej kwestii, czy leży to w gestii wydziału prewencji tutejszej Komendy Powiatowej Policji?

Radny Bolesław Święciochowski: zaprosił wszystkich zebranych na uroczystości z okazji 161. rocznicy Bitwy pod Sokołowem oraz Święta 3 Maja.

Radny Mirosław Chudy: zwrócił uwagę na potrzebę poprawienia bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Kutrzeby. Jest to bardzo ruchliwa ulica.

Poprosił, aby przy wyjściu z placu zabaw zamontować barierki zabezpieczające.

Radny Maciej Baranowski: zapytał czy do tej nowo planowanej ulicy, która ma połączyć ul. Szeroką z ul. Gnieźnieńską dołączona będzie również ul. Gen. Kutrzeby?

Radna Teresa Piskorż: zapytała czy na zakręcie w Psarach Polskich zostało zamontowane lustro?

Pkt 4

Udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008

a) przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2008

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: powiedział, że 20 marca br . a więc zgodnie z terminem zostało przekazane do biura Rady Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2008. Zostało ono przekazane również do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem wydania opinii. Sprawozdaniem zajmowała się również Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej jak i poszczególne komisje. Podczas posiedzeń zostały udzielone niezbędne wyjaśnienia.

b) przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za 2008 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2008 rok,

Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej: powiedział, że Komisja pracowała na czterech posiedzeniach dotyczących zaopiniowania budżetu i dokonała kontroli jego wykonania. Przedstawiając rezultaty pracy Komisji odczytał opinię o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za 2008 rok (załącznik nr 3).

Radny Szymon Paciorkowski: odczytał wniosek komisji o udzielenie absolutorium burmistrzowi (załącznik nr 4).

c) odczytanie Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie:

 • opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2008,

 • opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odczytała opinię o przedłożonym przez burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2008 (załącznik nr 5)

Radny Szymon Paciorkowski, członek Komisji Rewizyjnej: odczytał opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 6).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka otwarła dyskusję i wobec jej braku przystąpiono do pkt d).

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2008 rok.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/301/09 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2008 rok (załącznik nr 7).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: złożyła gratulacje burmistrzowi. Powiedziała, że po raz trzeci mogliśmy dyskutować, słuchać rzeczowych argumentów i informacji. Nasza gmina się rozwija, świadczy o tym poziom środków przeznaczanych na inwestycje. Możemy powiedzieć, że przechodzimy na wyższy etap działania, funkcjonowania gminy, że przestaliśmy „łatać dziury”, a zaczynamy bardzo mocno inwestować w jakość naszej gminy.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: podziękował za ocenę i zaufanie. „Myślę, że taka ocena jest dla każdego wójta, burmistrza czy prezydenta w Polsce bardzo zadowalająca. Ale jest to wspólne praca burmistrza i Rady Miejskiej” - powiedział.

Pkt 5

a)

radny Maciej Baranowski: zapytał czy w rejonie tych trzech ulic będą parkomaty i osoba, która będzie sprawdzała bilety?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiedział, że będzie tam identyczne rozwiązanie jak na rynku.

Radny Szymon Paciorkowski złożył wniosek, by przy realizacji strefy płatnego parkowania przy ul. Moniuszki- 3 Maja i Chopina zrezygnować z utworzenia czterech miejsc parkingowych położonych bezpośrednio na przeciw figury. Wynika to z troski o zachowanie obecnego skwerku z zielenią otaczającą figurę.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiedział, że temat jest znany lecz są różne spojrzenia na tę sprawę. Budynek przy figurze przejęty zostanie przez gminę. W chwili obecnej trwają przesiedlenia mieszkańców. Budynek ma być przeznaczony na cele gminne i miejsca parkingowe na pewno będą potrzebne. Postaramy się jednak dojść do jakiegoś kompromisu - powiedział.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/302/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokość opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz.U.W.W nr 1, poz. 10 z 2004 r.) (załącznik nr 8).

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/303/09 w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r. ustalającej regulamin korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych we Wrześni (załącznik nr 9).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Poinformował, że prawdopodobnie 13 maja br. o godz. 12.00 nastąpi otwarcie hali sportowej, a 4 godz. później zostanie rozegrany finał Pucharu Polski Okręgu Konińskiego, w którym zagra Victoria Września.

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/304/09 w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim (załącznik nr 10).

Salę obrad opuściła radna Teresa Piskorż. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych.

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/305/09 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 11).

e)

radny Maciej Baranowski: powiedział, że projekt ten nie był jednogłośnie poparty przez radnych na posiedzeniach komisji. Znalazłbym 10, 15 projektów uchwał dotyczących wsi, które są bardziej atrakcyjne dla mieszkańców wsi choćby np. remont, czy rozbudowa świetlic wiejskich, budowa hal sportowych. W tej sprawie mam wątpliwości, czy koszty przeznaczone na budowę tej kanalizacji, czyli niecałe 3 mln. zł są adekwatne do sytuacji, w której osoby będące w kręgu zainteresowania skorzystają z możliwości przyłączenia się do tej kanalizacji. Chciałbym usłyszeć deklarację, że przynajmniej ¾ mieszkańców skorzysta z tego przyłącza. Jeżeli będzie to dla kilku osób to projektowanie takiej sieci traci sens. Opieram to na zwyczajnym rachunku ekonomicznym. Jest to moje zdanie i będę głosował przeciwko tej uchwale.

radny Sylwester Jałoszyński: powiedział, że jest zaskoczony tą opinią radnego Baranowskiego. Zapytał radnego Baranowskiego po co przyjechał do Chwalibogowa trzy lata temu. Obiecał ludziom „złote góry”. Dzisiaj radni chcieliby usłyszeć o czym pan wtedy rozmawiał, co pan obiecał?. Dzisiaj zmienia Pan zdanie. Na jednej z poprzednich sesji mówił Pan, że został na izbie przyjęć przyjęty przez ginekologa. Może musiałby przyjąć Pana lekarz innej specjalności? Nadużywam tutaj pewnych rzeczy, ale to co tu usłyszałem przechodzi wszelkie normy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: poprosiła o merytoryczną dyskusję i odejście od osobistych, personalnych komentarzy.

radny Maciej Baranowski: poprosił p. Jałoszyńskiego, aby powiedział do jakiego lekarza miałby się zgłosić. Od Pana odpowiedzi i ewentualnie Pana przeprosin zdecyduję się czy pozwę Pana do sądu, czy nie.

radny Stanisław Dominiczak: powiedział, że cieszy fakt, że inwestycje wreszcie trafiają na wieś. Wieś jest niedofinansowana, więc każda inwestycja powinna budzić tylko zadowolenie.

radny Maciej Baranowski: wezwał radnego Jałoszyńskiego do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. O jakiego lekarza Panu chodziło?

radny Sylwester Jałoszyński: odpowiedział, że chodziło mu o lekarza ogólnego, rodzinnego.

Na salę obrad weszła radna Teresa Piskorż. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 19 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się” i 1 „przeciw” podjęła uchwałę nr XXIII/306/2009 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie”, (załącznik nr 12).

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/307/2009 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni” (załącznik nr 13).

g)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/308/2009 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni” (załącznik nr 14).

h)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/309/2009 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni” (załącznik nr 15).

i)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/310/2009 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni” (załącznik nr 16).

k)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września poinformowała, że w załączniku nr 4 i ner 9 zmienia się nazwa pierwszego zadania. Poprosiła o wykreślenie słów „wraz
z przebudową sieci wodociągowej w Chwalibogowie”. Po wykreśleniu nazwa będzie brzmiała „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie i Białężycach”.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że na posiedzeniu komisji w dniu 21 kwietnia informował o możliwości wzmocnienia zadania poprzez dopisanie elementu jakim są sieci wodociągowej. Następnego dnia dotarła informacja, że te sieci kanalizacyjne trzeba rozdzielić z sieciami wodociągowymi. Nie będą punktowane żadne działania na sieci wodociągowej łącznie z tą siecią kanalizacyjną.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/311/2009 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009 (załącznik nr 17).

Pkt 6

Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Do końca kwietnia radni są zobowiązani złożyć oświadczenia majątkowe. Zmiana przepisów ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że niezłożenie oświadczenia majątkowego spowoduje utratę mandatu.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

 • Poprosiła o udział w uroczystościach majowych.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:

 • Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Powiedziała, że nie pojawiły się oferty odbywania dyżurów w terenie, po raz kolejny skierowała prośbę do sołtysów z terenu gminy Września o możliwość pełnienia dyżurów na wsi.

Pkt 7

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję

  na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej. (załącznik nr 18),

 • poinformował, że zyskała potwierdzenie wizyta Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w dniu 21 maja br.,

 • poinformował również, że trwają prace inwestycyjne zgodne z uchwałą budżetową.

Pkt 8

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Stanisława Dominiczaka dotyczące wycinki drzew przy drodze w Neryngowie w celu poprawy bezpieczeństwa i zahamowania zniszczeń, które te korzenie powodują poinformował, że do wycięcia są 24 drzewa, w większości jesiony. Wycinka będzie prowadzona po uzyskaniu decyzji Starosty. W pierwszej kolejności zostaną wycięte drzewa suche, a zimą te, które będą stanowić zagrożenie.

Odpowiadając na pytanie radnego Józefa Jesiołowskiego dotyczące naprawy odcinka drogi
ul. Powstańców Wlkp. powiedział, że odpowiedni wydział przygotuje kosztorys naprawy.

Drugie pytanie dotyczyło wyrzucania śmieci zwłaszcza wielkogabarytowych i gruzów do rowów i lasów. Problem ten nie tylko dotyczy niestety osób, które nie mają podpisanych umów na wywóz nieczystości. Staramy się, aby wszyscy mieszkańcy takie umowy posiadali. Posiadanie pojemnika na śmieci 100 czy 120 l. nie załatwia problemu tych śmieci wielkogabarytowych czy gruzów, które do kosza się nie mieszczą. Może powiadomienie Straży Miejskiej, czy Policji
o takim zdarzeniu należy przestać traktować jako donosicielstwo, ale naturalną, obywatelską postawę. Uważa, że jest to jeden z nielicznych sposobów, aby takie osoby wyłapać i ukarać.

Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczące naprawy chodników przy ul. Legii Wrzesińskiej. Naprawa chodników prowadzona jest sukcesywnie. Naprawianie wycinkowe jest niewykonalne. Nie da się wymienić pojedynczej płytki. Trzeba wszystko rozebrać, aby ułożyć nowy kawałek. Zamysł jest taki, że wychodząc od centru miasta staramy się robić nowe chodniki w kierunku poszczególnych osiedli wrzesińskich. W tym roku powinno się udać zrobić ul. Kościelną, kawałek Fabrycznej, ul. Miłosławską do skrzyżowania
z ul. Kolejową. Być może jeszcze brakujący odcinek ul. 3-go Maja i wtedy już jesteśmy przy
ul. Legii Wrzesińskiej. Poinformował, że gmina planuje w sierpniu zgłosić wniosek do Narodowego Programu Dróg na remont ul. Szkolnej. Objęte były by również chodniki.

Odpowiadając na pytanie dotyczące żebractwa powiedział, że wszystkie osoby, które napotkała Straż Miejska zostały pouczone i skierowane do Ośrodka Pomocy Społecznej po pomoc.
Do stwierdzenia natarczywości potrzebne jest zgłoszenie osoby poszkodowanej, a osoby zgłaszające najczęściej chcą pozostać anonimowe. W 2009 Straż Miejska podjęła 8 interwencji w tej sprawie.

Burmistrz zaprosił wszystkich na Wrzesiński Weekend Majowy, który odbędzie się w dniach 30.04 – 3.05. br.

Odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przy placu zabaw przy ul. Kutrzeby poinformował, że przy wyjściu zostanie zamontowane ogrodzenie, które uniemożliwi bezpośrednie wybieganie na ulicę.

Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Baranowskiego dotyczące połączenia ul. Kutrzeby
z nowo budowaną ul. Armii Poznań poinformował, że będą one połączone.

Odpowiadając na pytanie radnej Teresy Piskorż dotyczące ostrego zakrętu w Psarach Polskich, powiedział, że na tym odcinku jest ograniczenie prędkość do 30 km/godz, są ustawione znaki informujące o ostrych zakrętach. Zostaną również namalowane linie ciągłe wyznaczające oś jezdni. Przyczyną tego, że jest tam niebezpiecznie jest przekraczanie prędkości.

Radny Józef Jesiołowski Czy nie można wyznaczyć dni i przeprowadzić zbiórki takich śmieci wielkogabarytowych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: poinformował, że zgodnie
z zapisem w RegulaminimUtrzymania Porządku i Czystości na terenie Miasta i Gminy Września uchwalonym przez Radę Miejską każda osoba, która ma podpisaną umowę na wywóz nieczystości może zadzwonić do firmy, z którą ma podpisaną umowę i ta firma ma obowiązek wywieź te śmieci wielkogabarytowe.

Radny Józef Jesiołowski: poprosił o upublicznienie tej wiadomości.

Pkt. 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.15 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Sporządziła
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.