BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14269165
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Remont sanitariatów, budowa pochylni oraz remont schodów zewnętrznych w Gimnazjum nr 1 we Wrześni

Gimnazjum nr 1

ul. Kosynierów 32

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 Euro na wykonanie:

Remont sanitariatów, budowa pochylni oraz remont schodów zewnętrznych w Gimnazjum nr 1 we Wrześni

CPV: 45.26.26.00-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania: do 30 września 2009 roku

Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Halina Kotyk – dyrektor tel. 061 4360 299 lub email: gimnazjum-1@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego lub pobrać plik poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 16 lipca 2009 roku w siedzibie Zamawiającego gabinet dyrektora o godz. 10.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, do dnia 16 lipca 2009 r. do godz. 09.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1. posiadają uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie związane z robotami remontowymi o zbliżonym zakresie rzeczowym o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł, wykazane roboty należy potwierdzić referencjami od zamawiających;

3. dysponują osobą, która posiada uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późno zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.)

4. dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie robót zgodnie z specyfikacją,

5. udzielą gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numer ogłoszenia: 99063- 2009 z datą zamieszczenia: 25.06.2009

http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/rem_gim_1.rar

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.