BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276966
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Remont sanitariatów (3 pomieszczenia) w Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie

Chwalibogowo 38

62-323 Chwalibogowo

tel. / fax. (061) 4381 293


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 Euro na:

REMONT DWÓCH SANITARIATÓW UCZNIOWSKICH (MĘSKICH)  ORAZ JEDNEGO SANITARIATU DLA PERSONELU

CPV: 45.26.26.00-7


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Czas trwania zamówienia: 31 sierpnia 2009 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Anna Morawska – p.o. Dyrektor szkoły, tel. 061 4381 293 oraz email: ssp-chwalibogowo@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie, Chwalibogowo 38 w sekretariacie szkoły lub pobrać plik do pobrania poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 7 lipca 2009 roku w siedzibie Zamawiającego o godz. 10.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 7 lipca 2009 r. do godz. 09.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i ust.2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) oraz spełniający warunki udziału:

1. wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia związane z robotami remontowymi o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł, wykazane roboty należy potwierdzić referencjami od zamawiających;

2. dysponują osobą, która posiada uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późno zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.)

3. dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie robót zgodnie z specyfikacją,

4. udzielą gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numer ogłoszenia: 192066- 2009 z datą zamieszczenia: 16.06.2009

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/ssp_chwalibogowo.rar

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.