BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276999
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia treści siwz - Budowa ulic w rejonie ulicy Słowackiego we Wrześni - I etap – budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Spokojnej, Gendka, Koniecznego

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 206.000 Euro na:

Budowa ulic w rejonie ulicy Słowackiego we Wrześni

I etap – budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Spokojnej, Gendka, Koniecznego we Wrześni

CPV: 45.23.13.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Czas trwania zamówienia: 30 września 2009 roku.

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik do pobrania poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 9 czerwca 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 9 czerwca 2009 r. do godz. 10.45.

Wadium: 12 000 złotych /słownie: dwanaście tysięcy złotych)

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres ich działalności obejmuje wykonywanie robót budowlanych;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie co najmniej: 3 (słownie: trzy) zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto (każde) związane z z budową sieci kanalizacji deszczowych, sanitarnych;

3) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji, sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych;

5) udzielą 60 miesięcznej gwarancji od daty odbioru końcowego robót;

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numer ogłoszenia: 151582 - 2009 z datą zamieszczenia: 15.05.2009

1/ http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/deszczowka_rej_slowackiego.rar

2/ http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/modyfikacja_siwz1.pdf

3/ http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/modyfikacja_siwz2.pdf

4/ http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjasnienia_siwz3.pdf

5/ http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjasnienia_siwz4.pdf

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.