BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291520
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XXII/2009
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
tóra odbyła się 30 marca 2009 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

XXII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Jan Nowak, radny Józef Jesiołowski.

Protokół z sesji nr XXI został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o trzy projekt uchwał w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości;
w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne;
w sprawie:likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Poprosił także o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników gminnej jednostki organizacyjnej Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne we Wrześni. Powiedział, że z dniem 01. 04. 09 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych, tak więc uchwała obowiązywałaby tylko jeden dzień.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Poprosiła o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały zapisanej w Pkt. 4 podpunkt ł i zapisanie w tym miejscu projektu uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji, a w podpunkcie m) zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2009.
Zaproponowała także by wprowadzone projekty uchwał zapisać w porządku obrad w pkt 4 pod literą
n) projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości;
o) projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne;
p) projekt uchwały w sprawie:likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

radny Bronisław Dankowski: W związku z protestem w formie listu odnośnie likwidacji Przedszkola Nr3 „Mali Przyrodnicy” i Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkola niepubliczne złożył wniosek o nie przyjmowanie tych projektów do porządku obrad.(załącznik nr 3).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Powiedziała, że pismo jest anonimem i przedstawione argumenty odnoszą się do osób, a nie do merytorycznej kwestii sprawy. Dodała, że większość radnych uznała, iż anonimów nie powinno się rozpatrywać. Powiedziała, że wprowadzenie projektów do porządku obrad nie przesądza kwestii rozstrzygnięcia czy taka uchwała zostanie podjęta i, że w punkcie 8 można poprosić burmistrza o informacje w tej sprawie.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 18 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymującym się” przyjęła zmieniony porządek obrad sesji.

Pkt 3

radna Teresa Piskorż: Odnosząc się do sytuacji likwidacji ZGM-u prosiła by przy sporządzaniu umowy z firmą, która będzie zarządzała nieruchomościami sformułować ją w taki sposób by obecni pracownicy otrzymali tam pracę.
Zapytała też czy można wprowadzić dodatkowe oznaczenia na podwójnym zakręcie w Psarach Polskich?

Na salę posiedzeń wszedł radny Józef Jesiołowski. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych.

radna Mariola Zalepa: Zapytała ile wsi w gminie Września nie posiada pojemników pozwalających na segregację śmieci, a także jakie są szanse ich zakupienia?

radny Sylwester Jałoszyński: Zapytał dlaczego trwająca kilka lat budowa ścieżki rowerowej nadal nie jest zakończona, co jest tego przyczyną?

Radny Mirosław Chudy: Poruszył sprawę mieszkańców Sokołowa, którzy toczą spór z PWiK o zwrot nakładów poniesionych w związku z przyłączem kanalizacji ściekowej. Poprosił o stanowisko w tej sprawie. Odczytał opinię prawną Sądu Najwyższego. (załącznik nr 4).
Powiedział też, że na ścieżce rowerowej od autosalonu w stronę przejazdu kolejowego do Sokołowa na skutek słabo osadzonej skarpy zaczyna osuwać się kostka, w związku z czym prosi o szybką reakcję, aby ewentualnie uniknąć dużych napraw. Dodał, że w tym samym ciągu komunikacyjnym przy wjeździe na budowę ciężarówki uszkodziły część chodnika na skutek czego powstała koleina w związku z czym poprosił aby zająć się sprawą.
Odnośnie przyszłego parkingu przy starostwie poprosił by zmobilizować właścicieli budynków, które znajdują się w jego sąsiedztwie do odnowienia ich elewacji.

radny Bronisław Dankowski: W związku z natężeniem ruchu przy postoju taksówek w rejonie dworca PKP poprosił o rozważenie możliwości wybudowania zatoczki, ewentualnie o przeniesienie go na część towarową.

radny Szymon Paciorkowski: Zapytał czy w związku z uroczystościami majowymi czynne będzie muzeum?
Zapytał także czy w związku z istniejącą tablicą informacyjną na cmentarzu, która jest umieszczona zbyt wysoko i zawiera tekst zapisany małą czcionką można umieścić inną w pobliżu bramy cmentarnej z najważniejszymi informacjami, jak np. godziny otwarcia?

radny Marek Kołodziejczyk: Zapytał czy w związku z przebudową terenu w rejonie ratusza planuje się przeniesienie tablic informacyjnych?
Zapytał także kiedy nastąpi przekształcenie działek ogrodowych na działki budowlane na ul. Szosa Witkowska?

radny Maciej Baranowski: Zapytał czy jest możliwość skontaktowania się z firmą, która promowała budowę Galerii Tonsil, ponieważ przy tej skali kryzysu zbudowanie takiej galerii dałoby miejsca pracy zarówno osobom pracującym przy tej budowie jak i później w istniejącej już galerii?
Poprosił by burmistrz wyszedł z inicjatywą do przedstawicieli PKP i by obecny plac na którym parkują samochody właściciel uporządkował w taki sposób by powstał tam prawdziwy parking.

radny Bolesław Święciochowski: Zaprosił na uroczystość rocznicy zbrodni katyńskiej.

radna Teresa Piskorż: Poprosiła o pomoc dla byłych pracowników Tonsilu.

radny Szymon Paciorkowski: Odnosząc się do zaproszenia obchodów uroczystości rocznicy zbrodni katyńskiej powiedział, że w tym roku będzie miała ona szczególny charakter. W styczniu zmarł pan Bolesław Pruszkowski, który pamiętał tamtą zbrodnię. Był jednym z ok 400 więźniów, którzy uniknęli masakry katyńskiej. Powiedział, że miło by było gdyby w czasie tej uroczystości wspomniano tę osobę, która to była w naszym rejonie ostatnim weteranem bitwy o Monte Cassino.

Pkt 4

a). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/284/2009 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim. (załącznik nr 5).

b). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/285/2009 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego. (załącznik nr 6).

c). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/286/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica. (załącznik nr 7).

d). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/287/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich. (załącznik nr 8).

e). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/288/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne, w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1. (załącznik nr 9).

f).

radny Stanisław Dominiczak: Poprosił by zapisać w protokole, iż komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej podczas wizji lokalnej doszła do wniosku, że z punktu widzenia mieszkańców gminy Września korzystniejsze byłoby zlokalizowanie inwestycji bliżej miasta.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/289/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo. (załącznik nr 10).

g). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/290/2009 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie. (załącznik nr 11).

Na salę posiedzeń wszedł radny Jan Nowak. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych.

Salę posiedzeń opuścił radny Andrzej Rzeźnik. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych.

h). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXII/291/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. (załącznik nr 12).

i). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/292/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. (załącznik nr 13).

j).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Powiedziała, że jest to jedna z tych uchwał, które podejmuje się bardzo ciężko jednakże zasady właściwego gospodarowania narzucają taką odpowiedzialność. Przypomniała, że procedura jest taka, iż rada podejmuje uchwałę o zamiarze likwidacji, następnie odbywają się konsultacje z rodzicami i nauczycielami gdzie przedstawiane są argumenty dotyczące szans i zagrożeń. Dokumentacja wpływa do kuratora oświaty, który ostatecznie wydaje pozytywną bądź negatywną opinię. Kurator nie wyda decyzji bez zabezpieczenia właściwego procesu edukacyjnego. Nie wyda także takiej opinii kiedy istnieje silny opór społeczny. W wypadku tej szkoły opinia jest pozytywna. Do szkoły uczęszcza 39 uczniów i na ten moment nic nie wskazuje, że szkoła będzie się rozwijać, a wymogi edukacyjne rosną wraz z możliwościami technicznymi, technologicznymi i wymogami różnych przepisów prawa. Liczba uczniów świadczy o tym, że uczniowie jaki i rodzice nie widzą szansy rozwoju tej placówki co doprowadziło do tego, że dziś podejmujemy taką uchwałę.

radny Stanisław Dominiczak: Powiedział, że wyrok na tę szkołę podpisany został kilkanaście lat temu. Powiedział, że szkoda dzieci i, że nie można mówić o wyrównywaniu szans, ponieważ w miejscowościach gdzie nie ma szkoły dzieci nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych. Nie ma możliwości zorganizowania dowozów.

Na salę posiedzeń wrócił radny Andrzej Rzeźnik. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Powiedziała, że podejmując taką decyzję zawsze są starania by zaproponować jakieś inne rozwiązanie, a jest nim np. szkoła społeczna. Nikt jednak nie zgłosił się do konkursu by utworzyć taką szkołę. Dodała, że nie wie skąd wniosek, iż decyzja likwidacji szkoły zapadła kilkanaście lat temu. Powiedziała, że rodzice napewno dostrzegą większe możliwości rozwoju dzieci w większych szkołach.

radny Stanisław Dominiczak: Stwierdził, iż działania w kierunku likwidacji szkoły zaczęły się kilkanaście lat temu, ponieważ działania takie zaczynają się małymi kroczkami i tak było w przypadku Gozdowa. Zaczęło się przypisywaniem dzieci do innych obwodów.

radny Maciej Baranowski: Powiedział, że w zeszłym roku kiedy komisja edukacji dokonywała objazdów po szkołach wiejskich, szkoła w Chociczy Wielkiej była jedyną szkołą, do której komisji nie wpuszczono. Nie było nikogo kto chciałby rozmawiać. Dzieci z Chociczy Wielkiej znajdują się w obwodzie szkoły Chwalibogowo. Jest to bardzo ładny obiekt, z bardzo dobrym dyrektorem i kadrą nauczycielską. Powiedział, że o wyrównywaniu szans można mówić w większych zbiorowościach szkolnych. Dodał, że mimo protestów w momencie likwidacji szkoły w Gozdowie dziś dzieci i rodzice są zadowoleni z tego, iż nauka odbywa się w szkole w Kaczanowie.

radny Stanisław Dominiczak: Powiedział, ze w Gozdowie przez dwa lata funkcjonowało gimnazjum i mieszkańcy apelowali o to żeby utworzyć zespół szkół w Kaczanowie i Gozdowie. Dodał, że kiedy gimnazjum było w Gozdowie dzieci mogły do niego dojść dziś muszą wyjechać autobusem o 6. 30.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że nie może zgodzić się z argumentem, iż dzieci z Chociczy Wielkiej w tej chwili mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych bez dowozów i, że kiedy będą dowożone do innej szkoły nie będą miały takiej szansy. O tym, że nie jest to prawda świadczy fakt, że do szkoły w Chociczy Wielkiej na 39 dzieci, które chodzą do tej szkoły zaledwie 12 nie jest dowożonych autobusem. 27 jest dowożonych, a więc sytuacja 27 się nie zmienieni.

radny Stanisław Dominiczak: Powiedział, że sytuacja dotyczy wszystkich dzieci, z wszystkich miejscowości gdzie zamknięto szkoły.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że tak nie jest, bo dziś dzieci też są dowożone autobusem, tak więc argument ten jest nieprawdziwy.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 16 głosami „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXII/293/2009 w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej. (załącznik nr 14).

k).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/294/2009 w sprawie: przejęcia zadania od Starostwa Powiatowego we Wrześni. (załącznik nr 15).

l).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/295/2009 w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (załącznik nr 16).

ł).

radny Maciej Szelągiewicz: Zapytał czy patrole będą funkcjonowały tylko w weekendy i na jak długo wystarczy środków, które przekazujemy?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że patrole będą wieczorami i nocą w piątki i soboty, a środków wystarczy do końca września.

radny Szymon Paciorkowski: Zapytał dlaczego teraz podejmujemy taką uchwałę? Czy stan bezpieczeństwa zmienia się na niekorzyść? Czy też postanowiliśmy walczyć z chuliganami?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że pomoc dla policji miała różne wymiary. W tym roku policja zaproponowała taką formę współpracy w poprawie bezpieczeństwa. W innych miastach także zostało to wprowadzone.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/296/09 w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji. (załącznik nr 17).

m). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/297/09 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2009.(załącznik nr 18).

n). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/298/09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości. (załącznik nr 19).

o).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Powiedziała, że przy procedurze przekształcenia konieczna jest decyzja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w związku z czym poprosiła radnych o zapoznanie się z postanowieniem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. (załącznik nr 20).

radny Szymon Paciorkowski: Poprosił by dodatkowe informacje, takie jak np. postanowienie od kuratora były przesyłane na adres e-mail, a nie przekazywane dopiero przed sesją, ponieważ kłóci się to z zasadą dobrej legislacji i uporządkowaniem pracy rady.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Powiedziała, że trudno o nowatorskie spostrzeżenia w takim postanowieniu. Kurator ma obowiązek stwierdzić czy dzieci będą uczyły się we właściwych warunkach. Dodała, że wydawanie opinii przez kuratora zostało jakby podyktowane dobrem dzieci.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że pismo z kuratorium wpłynęło dziś, a więc nie było możliwości przekazania Państwu radnym tego wcześniej. Po drugie powiedział, że stara się by radni zawsze otrzymywali kopie wszystkich dodatkowych dokumentów czego to też nie musi robić. Dodał, że można było odczytać postanowienie nie przekazując kopii Państwu. Jest potrzebna decyzja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i gdyby była negatywna nie byłoby tej uchwały.
Dodał, iż odnosząc się do kwestii listu anonimu konieczna była zgoda Związków Zawodowych we wszystkich przedszkolach. Jest to ostatnia organizacja, która zgodziłaby się na działania szkodliwe dla przedszkoli.

radny Włodzimierz Wawrzyniak: Powiedział, że jest to anonim i nie powinno omawiać się tego na sesji. Jest to osoba, która nie ma odwagi podpisać się pod tym co pisze.

radny Szymon Paciorkowski: Podkreślił, że na końcu tego pisma jest zwrot, iż pismo nie jest skierowane do radnych popierających burmistrza, a więc zajmowanie się nim na posiedzeniu przeczyłoby intencji autorów anonimu.

radny Bronisław Dankowski: Powiedział, że w uchwale nie jest zapisane na jakich zasadach mienie zostanie oddane w użytkowanie. Dodał, że mieniem tym będzie zarządzał podmiot prywatny, w związku z czym ma obawy co stanie się w sytuacji jeśli ktoś zrezygnuje z prowadzenia przedszkola.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Powiedziała, że w takiej sytuacji znalazł się i majątek, i szkoła w Grzybowie, którą przeznaczyliśmy do prowadzenia przez organ niepubliczny.

radna Mariola Zalepa: Powiedziała, że budynek z pełnym wyposażeniem przekazany został umową, w której to zapisano, że jest to użytkowanie tylko na działalność oświatową. Obawa, iż zostanie zmieniona działalność w budynku gminnym nie jest argumentem, ponieważ w takiej sytuacji gmina odbierze ten budynek.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że sformułowanie oddanie w użytkowanie, oddaje prawne konsekwencje takiego sformułowania. Umowa będzie na czas określony. Nie wykluczone jest, że ustalony zostanie czynsz dzierżawny. Dodał, że gdyby zrezygnowano z prowadzenia przedszkola gmina odbiera ten budynek, a w przypadku zamknięcia powołano by przedszkole niepubliczne lub prowadziłby je ktoś inny. Powiedział, że korzyścią jest fakt, iż w przypadku przedszkoli zgodnie z ustawą chcemy przekazywać 75% dotacji na jedno dziecko, więc jest to duża oszczędność dla gminy.

radny Stanisław Dominiczak: Zapytał dlaczego tylko dwa przedszkola są przekształcane? Czy tego typu działania nie zahamują rozwoju prywatnych przedszkoli? Zapytał też jak wpłynie to na nowe przepisy dotyczące obowiązku szkolnego 5 latków?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że w sytuacji kiedy przekształcano by wszystkie przedszkola było by pytanie dlaczego przekształcamy wszystkie.

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Dzieci 5 letnie mogą również chodzić do szkoły, ponieważ będą „one nową zerówką”. Od 2012 roku dzieci 6 letnie objęte będą obowiązkiem szkolnym, będą w kl 1, a dzieci 5 letnie będą w 0. Nie ma to jednak wpływu na działalność przedszkolną.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że jest to zbieg okoliczności, że w momencie kiedy tworzy się prywatne przedszkole dokonujemy reformy zmiany systemu przedszkoli. Dodał, że ma nadzieje, iż nie wpłynie to negatywnie na zainteresowanie tym prywatnym przedszkolem, zwłaszcza że jest dobrze ulokowane.

radna Teresa Piskorż: Powiedziała, że osoba, która przeprowadzała szkolenie dotyczące przekształcenia przedszkoli jest osobą kompetentną i cały czas będzie służyła radą. Powiedziała, że jeśli przedszkola będą prowadzone w taki sposób jak szkoła w Grzybowie będzie to z korzyścią dla dzieci.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 16 głosami „za”, 1 „przeciw”, 4 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXII/299/2009 w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne. (załącznik nr 21).

p). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 16 głosami „za”, 1 „przeciw”, 4 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXII/300/2009 w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne. (załącznik nr 22).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka ogłosiła 20 minutową przerwę.

Po przerwie na salę posiedzeń nie wrócił radny Maciej Baranowski. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych.

Pkt. 5

Przewodniczący komisji rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski: Odczytał informację o przeprowadzonych przez komisję rewizyjną kontroli wybranych przetargów dotyczących budowy nawierzchni ulic i ich realizacja w 2007 roku oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej w I półroczu 2008 roku. (załącznik nr 23).

Pkt. 6

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

  • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

  • Do końca kwietnia radni są zobowiązani złożyć oświadczenia majątkowe.

  • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:

  • VIII Targów Edukacyjnych pod hasłem: „Edukacja – nasza wspólna pasja!”,

  • Wykładu ks. dr Tomasza Głuszaka nt. „Zasada dobra wspólnego w kontekście zasad społecznych”;

  • podziękowała za odbywanie wtorkowych dyżurów. Powiedziała, że nie pojawiły się oferty odbywania dyżurów w terenie, w związku z czym będziemy kolejny raz wnioskować do Państwa sołtysów, żeby spróbowali Państwa zaprosić

Pkt. 7

Informacja burmistrza miasta i gminy Września:


  • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję

    na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej. (załącznik nr 24).

  • Nawiązując do uroczystości związanych z uroczystościami w okolicach 20 maja, czyli rocznicy strajku dzieci wrzesińskich organizujemy dużo imprez, które będą związane z tą rocznicą. 21 maja odbędzie się odsłonięcie pomnika JPII. Pomnik ten nawiązuje do nauczania dzieci przez JPII, a także do dzieci ze strajku dzieci wrzesińskich Razem z przewodniczącym komitetu budowy pomnika ku czci Papieża JPII, panem Waldemarem Grześkowiakiem zaprosiliśmy do odsłonięcia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także księdza arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. 20 maja będą miały miejsce również uroczystości ściśle związane z rocznicą strajku. Dodał, że ma nadzieję, iż ta metoda obchodzenia lokalnego święta wejdzie na stałe do porządku imprez.

Pkt 8

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że odpowiedzi na pytanie radnej Teresy Piskorż dotyczącej likwidacji ZGM-u udzieli z- ca burmistrza miasta i gminy Września, pan Jan Maciejewski.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września Powiedział, że w tej chwili nie może nic na ten temat powiedzieć, ponieważ przetarg dotyczący wyboru firmy, która będzie zarządzała nieruchomościami nie jest jeszcze rozstrzygnięty. W momencie wyłonienia firmy będą toczyć się rozmowy i wtedy czynione będą intensywne starania by obecni pracownicy otrzymali tam pracę.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Odpowiadając na drugie pytanie radnej Teresy Piskorż dotyczące oznakowania zakrętu w Psarach Polskich burmistrz powiedział, że naczelnik wydziału i komendant straży miejskiej zajmą się sprawą.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radną Mariolę Zalepę dotyczące pojemników do segregacji PET-ów na terenie wiosek powiedział, że osiem pojemników znajdujących się na terenie Wrześni zostanie przestawionych do wiosek, które tych pojemników nie posiadają. Dodał, że najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem, choć nieuwzględniającym ceny odpadów plastikowych, które maleją jest indywidualna zbiórka w worki, które są rozdawane, a następnie odbierane przez PUK.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Sylwestra Jałoszyńskiego dotyczące ścieżki rowerowej powiedział, że zadanie to jest ponownie wpisane w budżecie na rok 2009. Inwestorem jak i zarządcą drogi krajowej na tym odcinku jest GDDKiA, my jesteśmy tylko współfinansującym to zadanie. Rolą inwestora jest przeprowadzenie inwestycji.
Odpowiadając na pytania zadane przez radnego Mirosława Chudego dotyczące przyłączy kanalizacyjnych powiedział, że odpowiedź zostanie przygotowana na piśmie, ponieważ wymaga konsultacji z prezesem PWiK. Odpowiadając na drugie pytanie dotyczące osuwania się ścieżki do Sokołowa oraz uszkodzeń na tym odcinku powiedział, ze zajmie się tym naczelnik wydziału i zwróci uwagę wykonawcy aby to naprawił. Odpowiadając na trzecie pytanie dotyczące elewacji budynków w pobliżu starostwa powiedział, że nie ma prawnego narzędzia żeby przymusić właścicieli aby o to zadbali.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Bronisława Dankowskiego dotyczące postoju taksówek przy dworcu PKP powiedział, że droga ta jest drogą krajową nr 15 i postój znajduje się przy drodze krajowej, którą zarządza GDDKiA, a drugim sąsiadem jest PKP.
Natomiast jeśli chodzi o zorganizowanie postoju taksówek w części towarowej dworca, co jest związane też z pytaniem zadanym przez radnego Macieja Baranowskiego powiedział, iż informowano już, iż za podatki, których PKP nie płaci wspólnie z PKP zrealizowaliśmy dwa i mamy zamiar zrealizować trzeci etap. W pierwszym etapie zostało wyremontowane wnętrze dworca, w drugim wyremontowano elewacje, okna i dach budynku dworca z zewnątrz. W wyniku wstępnych uzgodnień chcemy by na podobnych zasadach PKP przymierzyło się do remontu terenów w pobliżu dworca.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Szymona Paciorkowskiego powiedział, że prowadzone są prace, które mają zakończyć się do 20 maja, a więc do obchodów rocznicy strajku pomieszczenia muzealne będą wyremontowane. Odpowiadając na drugie pytanie dotyczące tablicy na cmentarz powiedział, że uwagi BR przekaże prezesowi PUK-u.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Marka Kołodziejczyka dotyczące tablic przy ratuszu powiedział, że w tym roku zostanie przeprowadzony gruntowny remont terenów pomiędzy ul. Ratuszową a Lukas Bankiem. Teren ten zmieni swój charakter, kształt i wykorzystanie, tak więc tablice w tym miejscu w takiej formule przestaną funkcjonować, a powstanie coś innego, bardziej pasującego do tego miejsca. Burmistrz powiedział, że odpowiedzi na drugie pytanie dotyczące planu zagospodarowania ogródków działkowych przy Szosie Witkowskiej udzieli pani Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, która powiedziała, że na to, iż tak długo to trwa miał wpływ też fakt, iż firma miała problemy kadrowe. Powiedziała, że w tej chwili jesteśmy w ostatniej fazie opracowania i ma nadzieję, że w najbliższych dniach zostanie przedłożony projekt, który po wyłożeniu będzie gotowy do uchwalenia.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Macieja Baranowskiego dotyczące gruntów rodziny Mycielskich i projektu przedstawionego pt. Galeria Tonsil oraz zapytania czy jest możliwość skontaktowania się z firmą, która reprezentowała ten projekt powiedział, że taka możliwość jest i, że kontaktujemy się z tą firmą. Jednak nie wiadomo czy firma będzie realizować ten projekt, ponieważ decydentem gruntów jest pan R. Mycielski, który stał się właścicielem tych terenów. Trudno nam to jednoznacznie stwierdzić, chociaż z posiadanych informacji wynika, że jest umowa przedwstępna między panem Romanem Mycielskim a firmą, która prezentowała projekt galerii.
Dodał, że sprawy związane z przejęciem tych gruntów i wpisem do ksiąg wieczystych przez pana R. Mycielskiego nie są jeszcze przesądzone gdyż Pan starosta dokonał zażalenia na wpisy, których dokonał sąd. Zażalenie na sam fakt wpisania Pana Mycielskiego do księgi wieczystej

radny Mieczysław Małachowski: Odnosząc się do sprawy poruszonej przez radnego Mirosława Chudego dotyczącej ścieżki rowerowej powiedział, że ścieżka nie jest uszkodzona poprzez złe wykonanie ale dlatego, że jeżdżą i parkują tam samochody. Dodał, że sprawą powinna zająć się raczej straż miejska.

radny Mirosław Chudy: Powiedział, że od czasu kiedy założono łańcuszki samochody parkują tylko na wjazdach i faktycznie warto by było aby straż miejska częściej patrolowała to miejsce. Dodał, że odcinek o którym mówił uszkodzony jest na skutek osuwania się skarpy, która była zbyt słabo umocowana i pod wpływem deszczu się osuwa.

radny Bronisław Dakowski: Zwrócił się z apelem do radnych by w przypadku jeśli ktoś posiada zbędny komputer przekazał go do świetlicy wiejskiej. Sam taki przekazał na świetlicę w Bardzie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Złożyła życzenia świąteczne.

Pkt. 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 18.30 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Sporządziła
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.