BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255597
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Modyfikacja treści SIWZ - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 206.000 Euro na:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

Zakres rzeczowy zamówienia:

1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. całk. 1860m2 (pole gry 26,0 x 56,0 m). Nawierzchnia do piłki nożnej - nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport):

1. Typ włókna: monofil

2. Skład chemiczny włókna: polietylen

3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej

2. Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2, (pole do gry 15,1 x 28,1 m). Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego - nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej. Technologie układania nawierzchni: zewnętrzna posadzka sportowa wykonana na bazie wylewki poliuretanowej o wysokiej odporności na zmienne warunki atmosferyczne. Technologia typu NATRYSK – na podbudowie betonowej nakłada się warstwę warstwę gr. 10-11mm z granulatu SBR, a następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o gr. 2-3mm. Grubość całej nawierzchni ok. 13mm. Kolor warstwy użytkowej – ceglasty lub zielony.

3. Bieżnia syntetyczna o długości 71,0 m i szerokości 3,86 m, o powierzchni 274,06 m2. Nawierzchnia bieżni - nawierzchnia dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o grubosci 13 mm na podbudowie betonowej, wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 4 do SIWZ).

4. Ogrodzenie terenu.

5. Oświetlenie terenu.

6. Chodniki - ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym.

CPV: 45.21.22.21-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Czas trwania zamówienia: 31 sierpnia 2009 roku.

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik do pobrania poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 1 czerwca 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 1 czerwca 2009 r. do godz. 10.45.

Wadium: 15 000 złotych /słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres ich działalności obejmuje wykonywanie robót budowlanych;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie co najmniej: 1 (słownie: jedno) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa obiektu sportowego (boiska) o nawierzchni syntetycznej o wartości nie mniejszej niż 800.000 złotych brutto.

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

a) konstrukcyjno - budowlanymi – kierownik budowy,

b) instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają gwarancję banku o możliwości zaciągnięcia kredytu lub inny dokument potwierdzający iż dysponują odpowiednią wielkością środków własnych na realizację zamówienia – nie mniej niż 500.000 złotych;

5) udzielą na wykonane roboty (materiały i robociznę) gwarancji wynoszącej nie mniej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Wymagany okres gwarancji na trawę syntetyczną – 60 miesięcy.

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 73139 - 2009 z datą zamieszczenia: 8.05.2009.

1/ http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/ORLIK_2012_Gim_1.rar

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 144718-2009 z datą zamieszczenia: 12.05.2009.

2/ http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/modyfikacja_siwz_orlik.rar

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 160836-2009 z datą zamieszczenia: 21.05.2009.

3/ http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/orlik_modyfikacja_siwz_2.rar

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.