BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255300
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia do treści SIWZ - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 3 części

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 euro na:

Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

Część 1 – sporządzenie zmiany mpzp „Centrum II” w obrebie ulic: Fabryczna, Warszawska, Szkolna i Staszica we Wrześni

Część 2 – sporządzenie mpzp terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne
w Białężycach ograniczone drogami gminnymi o nr geod. 102/14 i 117/1

Część 3 – sporządzenie mpzp dla zbiornika wodnego w miejsc. Gozdowo

CPV: 71.40.00.00-2

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 30.05.2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 14 maja 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 10.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 14 maja 2009 r. do godz. 09.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i
ust. 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki udziału:

1. posiadają uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa

5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia udokumentuje referencjami zrealizowanie (doświadczenie) w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie zadań związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 71437 - 2009 z datą zamieszczenia: 6.05.2009 roku.

http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/mpzp_3_czesci.rar

http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjasnienia_7.05.2009.pdf

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.