BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14299808
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
wspólnego posiedzenia
komisji edukacji
oraz
komisji komunalno-finansowej
z 22 kwietnia 2009 r.

Pkt 1

Przewodniczący komisji komunalno – finansowej, radny Jan Nowak o godz.17.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1) oraz 5 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Zygmunt Wojtaszak, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;
Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R we Wrześni;
Ryszard Pietrowicz, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący Komisji komunalno-finansowej, radny Jan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji. (załącznik nr 3).

Na salę obrad wszedł radny Artur Mokracki. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno – finansowej uczestniczy 5 radnych.

Pkt 3

a)

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokość opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz.U.W.W nr 1, poz. 10 z 2004 r.),

radny Mirosław Chudy: Zapytał czy parking będzie zamknięty, czy otwarty?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Odpowiedział, że parking będzie otwarty z wyjątkiem wewnętrznej części starostwa, gdzie będzie zamknięty dla pracowników starostwa i UMiG.

radny Szymon Paciorkowski: Odnośnie strefy płatnego parkowania na ul. Chopina- Moniuszki powiedział, iż uważa, że skwer, który się tam znajduje jest tak ciekawym miejscem, iż szkoda by było go zniszczyć dla utworzenia kilku miejsc parkingowych. Dodał, że wjazd do budynku, który ma fajne porty także zostanie ogrodzony samochodami dlatego też uważa, że nie warto za cenę zniszczenia tak ciekawego miejsca realizować tych miejsc parkingowych

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Powiedział, że projekt jest już zamknięty, ale na etapie wykonawstwa możliwe są pewne korekty. Na bieżąco będzie sprawdzane jak to wygląda i jak się to komponuje i jeżeli będzie taka zasadność można będzie coś przemodelować w tym fragmencie.

radny Michał Jaśniewicz: Powiedział, że odnośnie strefy płatnego parkowania wezwania wydawane przez kontrolerów źle parkującym są jego zdaniem nieskuteczne. Należałoby zmienić druki, ponieważ jest tam wymieniony urząd miasta, a powinien być burmistrz. Urząd nie jest organem i może być to kwestionowane przez ludzi.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Powiedział, że zostanie to sprawdzone.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokość opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz.U.W.W nr 1, poz. 10 z 2004 r.).

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokość opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz.U.W.W nr 1, poz. 10 z 2004 r.).

b) Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R we Wrześni: omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r. ustalającej regulamin korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych we Wrześni.

Na salę obrad wszedł radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 8 radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Zapytała czy jest możliwe korzystanie z hali na potrzeby imprez niesportowych?

Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R we Wrześni: Odpowiedział, że regulacje obejmują klasyczne wykorzystanie hali. Dla innych celów będzie to dopuszczalne na podstawie zawierania odrębnych umów. Na dzień dzisiejszy na wyposażeniu nie ma zabezpieczonej nawierzchni, która byłaby rozkładana z przeznaczeniem na inne sposoby jej wykorzystania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Wnioskuje by w hali sportowej mogły odbywać się również imprezy nie związane ze sportem.

Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R we Wrześni: Powiedział, że pozostaje to w gestii burmistrza i rady, ponieważ w takiej sytuacji konieczne jest dofinansowanie obiektu. Dodał, że będą starania by na wszelkie sposoby wykorzystywać halę, ale będzie to wymagało dodatkowych zabezpieczeń.

radna Teresa Piskorż: Zapytała jaki jest cennik?

Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R we Wrześni: Kwestia cen jest uregulowana zarządzeniem burmistrza. Dodał, że jest to jednak kwestia do dyskusji, ponieważ zostały zaproponowane zmiany.

radna Teresa Piskorż: Zapytała jaka do tej pory była stawka?

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Powiedziała, że było to 85 zł za korzystanie z dużej sali. Jednak jeżeli była to impreza niekomercyjna Pan burmistrz czasami obniżał opłatę.

Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R we Wrześni: Powiedział, że cenę wynajmu hali należy podzielić przez ilość wynajmujących.

radna Teresa Piskorż: Zapytała czy młodzież w ramach zajęć szkolnych pod nadzorem nauczycieli ponosi te same opłaty?

Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R we Wrześni: Powiedział, że młodzież szkolna w ramach zajęć będzie korzystać bezpłatnie.

radny Szymon Paciorkowski: Zapytał czy z racji tego, że w tygodniu od 8. 00- 16. 30 hala zajęta jest przez dzieci szkolne, nie było by lepiej udostępnić ją przynajmniej w sobotę od godziny 8. 00 dla pozostałych osób, które chciałyby z niej skorzystać od rana?

Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R we Wrześni: Powiedział, że z doświadczenia wie, iż wczesne korzystanie z obiektów sportowych byłoby korzystne tylko dla pojedynczych osób. Natomiast jeżeli będzie takie zapotrzebowanie to można będzie pomyśleć o zmianie godzin.

radny Szymon Paciorkowski: Zapytał czy gdyby licealiści chcieli zorganizować spotkanie musieliby przyjść z osobą pełnoletnią?

Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R we Wrześni: Powiedział, że tak, ponieważ osoba pełnoletnia odpowiada nie tylko za bezpieczeństwo użytkowników, ale również za ewentualne straty powstałe w obiekcie.

radny Maciej Szelągiewicz: Zapytał co będzie decydowało o kolejności korzystania z hali? Czy w sytuacji kiedy zgłaszałyby się organizacje sportowe, sekcje, grupy pracowników, czy ewentualnie osoby fizyczne, to kluby będą miały pierwszeństwo? Czy też będzie odbywało się to na zasadzie kto pierwszy ten lepszy?

Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor WOS-R we Wrześni: Powiedział, że nie ma wytycznych jak realizować harmonogram. Uzasadnionym jednak jest żeby pierwszeństwo miały drużyny, które prowadzą cykliczne szkolenia, bo musimy dbać też o wynik sportowy gminy. Czyli tak jak dotychczas było to praktykowane. Kluby i stowarzyszenia, które prowadzą regularne szkolenia i regularne rozgrywki, a wszyscy pozostali w miarę wolnych terminów.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r. ustalającej regulamin korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r. ustalającej regulamin korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych we Wrześni.

c)

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim.

d)

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września. Poprosiła także by w projekcie wykreślić wyrażenie „w sprawie”.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września.

e)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września: omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie”.

radny Michał Jaśniewicz: Zapytał na jakiej zasadzie ustalana jest wysokość poszczególnych pożyczek? Czy w dotychczasowej praktyce pożyczki zawsze były częściowo umarzane? Dodał, że wiele gmin boryka się z dużym zadłużeniem i dlatego chciałby się dowiedzieć jaka jest wartość ogólnego zadłużenia gminy. Jak kształtowało się ono na przestrzeni ostatnich 10 lat? Powiedział, że gmina ograniczona jest przez ustawę o finansach publicznych i zadłużenie nie może przekroczyć 60% wartości budżetu gminy jednak chciałby wiedzieć w jaki sposób, na podstawie jakich kryteriów jest to kontrolowane i jak te wielkości się zmieniają? Dodał, że są gminy, które mają zbyt wysokie zadłużenie, ponadto jest kryzys dlatego też chciałby wiedzieć czy gmina Września jest w stanie ten ciężar unieść? Czy ilość zaciąganych pożyczek wzrasta? Jak wygląda sprawa obligacji?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września: Powiedziała, że % umorzenia pożyczek zależy od pożyczkodawcy, czyli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Do tej pory wszystkie pożyczki, które zaciągała gmina miały kwoty umorzenia, odbywa się to przy ostatniej racie pożyczki. Powiedziała też, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina może mieć dług w wysokości 60 % dochodów, przy czym rocznie nie może przeznaczyć więcej niż 15% na spłaty. Na dzień dzisiejszy zadłużenie gminy wynosi ok. 27 mln zł. Wyemitowane zostały trzy transze obligacji na 21 500 mln. Ostatnia transza będzie emitowana w 2009 roku. W roku 2009 następuje spłata 2 mln pierwszej wyemitowanej serii w 2006 roku i będzie spłacana przez najbliższe lata po 2 mln rocznie tak by gmina nie straciła płynności finansowej. 60% dochodów mamy zachowane. Powiedziała, że gmina kontrolowana jest dodatkowo przez RIO i w przypadku gdyby były jakieś nieprawidłowości otrzymalibyśmy negatywną opinię. Trzeba by było zmienić budżet i dostosować do zapisów ustawy o finansach publicznych.

radny Michał Jaśniewicz: Zapytał, czy dług rośnie? Jakie jest % zadłużenie gminy?

radny Maciej Baranowski: Powiedział, że jest to ok 25%.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września: Powiedziała, że z jednej strony zaciągamy pożyczkę, którą to spłacamy przez kolejne lata, ale równocześnie spłacamy jeszcze pożyczki, które były już wcześniej.

radny Michał Jaśniewicz: Zapytał czy w każdym roku można % ustalić czy się to zmienia?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września: Powiedziała, iż do zadłużenia trzeba dodać zobowiązania bieżące, także zmienia się to praktycznie przy każdym sprawozdaniu kwartalnym. Dodała, iż z jednej strony zaciągamy pożyczki, ale jednocześnie spłacamy te wcześniej zaciągnięte.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że oprócz tego by korzystając z kredytu zrobić jakąś rzecz, na którą nie ma pieniędzy, są jeszcze inne korzyści z tego wynikające. Jeżeli mamy pożyczkę i jest ona częściowo umarzana, to tak naprawdę jakbyśmy jakąś rzecz wykonywali o tyle % taniej. Dochodzi jeszcze brak oprocentowania, więc jest to dodatkowa korzyść. Dodał, że dzięki temu, że zdecydowaliśmy się na emisję obligacji mamy dziś ok 130 asfaltowych ulic, których wcześniej nie było. Kiedy braliśmy obligacje zyskaliśmy w pierwszych latach ok 40% wartości robót. Robiąc te drogi później wyniosłoby nas to drożej, ponieważ wzrosły wartości wykonywanych robót.

radny Michał Jaśniewicz: Powiedział, że poruszył ten problem, ponieważ czasem musi paść taki głos. Dodał, że RIO bada tylko legalność tego, a my musimy zbadać czy gmina ponosi z tego tytułu właściwe koszty. Trzeba mieć świadomość ile to wszystko kosztuje. Powiedział, że osobiście popiera i docenia wysiłki Pana burmistrza i Pani skarbnik, natomiast warto to kontrolować.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że wśród najbardziej zadłużonych miast jest Wrocław i okazuje się, że także przedsiębiorcy inwestują tam gdzie jest rozwój.

radny Michał Jaśniewicz: Powiedział, że chciał tylko zwrócić uwagę. Zbyt często poświęca się dużo uwagi na to jak wydać pieniądze, a nie skąd je brać. Dodał, że taki głos czasami musi paść.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Powiedział, że planując inwestycję i budżet musimy mieć na względzie wszystkie parametry. Musimy mieć na względzie w jakich parametrach się poruszamy, wynika to z odpowiedzialności za wydatkowane pieniądze.

radny Maciej Baranowski: Powiedział, że sześć lat temu wychodziliśmy jeszcze z długów pozostawionych przez poprzedni zarząd gminy. Dzisiejsze inwestycje są robione w pełni celowo, jest to nadrabianie zaległości cywilizacyjnych. Odnosząc się do kanalizacji w Chwalibogowie powiedział, że jest przeciwny na tym etapie, ponieważ nie wiadomo czy mieszkańcy będą chcieli przyłączyć się do tej kanalizacji, a jest to droga inwestycja.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Powiedział, że w Chwalibogowie są bloki i odprowadzanie ścieków odbywa się do szamba, więc uznaliśmy że rzeczywiście celowe by było zrealizowanie tego zadania, ponieważ ludzie mogliby te ścieki odprowadzać za niższe kwoty. Jednak budowanie kanalizacji jest kosztowne dlatego najpierw po stwierdzeniu celowości tego zadania rozpoczęliśmy procedurę znalezienia najlepszego sposobu finansowania. Prowadzone były rozmowy z ANR, zadanie zostało wpisane do budżetu, niestety nie udało się dojść do porozumienia w związku z czym podjęliśmy próbę szukania zewnętrznych pieniędzy. Złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu o współfinansowanie. Uzyskaliśmy pożyczkę, ale większość pieniędzy trzeba będzie oddać. Jednak udało się nam znaleźć program, który umożliwia sfinansowanie tego zadania w 75%. Z uwagi na charakter tego wniosku i na to, że można otrzymać kwotę do 4 mln dofinansowania (przy czym musi to stanowić 75% wartości czyli całe zadanie ok. 5 mln) dopisaliśmy do inwestycji w Chwalibogowie inwestycję w Białężycach i by uzyskać dodatkowe punkty wpisaliśmy też sieć wodociągową, którą wykreślimy, ponieważ okazało się, że ta sieć nie będzie punktowana. Cały ten proces pokazuje jakie czynimy starania, żeby maksymalnie zminimalizować udział finansowy gminy przy realizowaniu zadania, które uważamy za celowe i potrzebne. Pokazujemy tu gospodarność i liczenie pieniędzy przez burmistrza. Kiedy otrzymujemy dofinansowanie nie musimy brać pożyczki, czy wydawać własnych pieniędzy, ale dostajemy je z zewnątrz. Nad wszystkimi zadaniami inwestycyjnymi tam gdzie są szanse uzyskania jakiś zewnętrznych pieniędzy pracuje cały zespół osób. Nad tym żeby uzyskać maksymalne dofinansowania ze wszystkich możliwych źródeł. Jest to proces, który pokazuje nasze działania i sposób funkcjonowania w dzisiejszych realiach.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że w budżecie na początku często pojawiają się zapisy, że zadanie jest kredytowe.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Wynika to z procedur tworzenia budżetu. Dopóki nie mamy przyznanych środków na papierze musimy wszędzie pisać „kredyt”, a w momencie kiedy uzyskamy dofinansowanie, kredyt zamienia się w pożyczki, dotacje, czy w bezzwrotne pożyczki, ale po jakimś czasie.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że gdybyśmy nie mieli obligacji i nie zrobili ulic na osiedlu sokołowskim w 2008 roku to nie mielibyśmy szans na to żeby skorzystać z niewykorzystanych środków z ministerstwa. Gdybyśmy nie mieli zrobionych tych dróg nie otrzymalibyśmy tych środków, ponieważ szukano gmin, które mają zrobione ulice żeby móc rozliczyć we wnioskach unijnych i wykazać, że zostały zrobione w 2008 roku.

radny Mirosław Chudy: Nawiązując do wypowiedzi radnego Macieja Baranowskiego zapytał, czy jeśli robienie dróg jest nadrabianiem zaległości cywilizacyjnych, to czy robienie kanalizacji w Chwalibogowie nie jest też nadrabianiem zaległości cywilizacyjnych? Dodał, że za chwilę ludzie którzy nie chcą się podłączyć zrobią to. Warto to zrobić, ponieważ koszty inwestycji rozłożą się na wielu.

radny Maciej Baranowski: Powiedział, że w przeciwieństwie do kanalizacji w Chwalibogowie z dróg będzie korzystało (np. z jakiejś wyremontowanej ulicy) ok. 4, 5 tys mieszkańców którzy tą drogą pojadą, a inną może nawet 15 tys miesięczne. W Chwalibogowie na początku tych osób będzie 5, bo przeliczą sobie, że im się to nie opłaca. Zapytał, czy w takiej sytuacji radny Mirosław Chudy chciałby przeznaczyć 2 mln 700 tys na ok. maksymalnie 150 przyłączeń kanalizacyjnych? Zapytał czy gospodarując budżetem gminy pan radny chciałby podjąć taką decyzję?

radna Mariola Zalepa: Powiedziała, że zagęszczenie ludzi na wsi i w mieście jest inne i nie można przeliczać tego, że gdzieś będą tysiące a gdzie indziej setki.

Przewodniczący komisji komunalno – finansowej, radny Jan Nowak: Powiedział, że odnośnie kanalizacji uczestniczył w dwóch programach dużych kanalizacji na terenie innych gmin i były to zupełnie inne projekty. Tutaj zwyciężyło rozwiązanie budowania kanałów głównych i każdy sam się podłącza. Robi projekt, sam finansuje i efekty mamy niezłe, ale także mimo upływu czasu niektórzy do tej pory się nie podłączyli. W innych gminach np. Nekla i Nowe Miasto zaprojektowano kanalizację z przykanalikami, czyli z podłączeniem wszystkich domów bez wyjątków. W Nekli skuteczność była 100%. Powiedział, że władze we Wrześni nie rozpoczynały tego procesu i takiego systemu robienia kanalizacji nie przyjęły.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że w przypadku kanalizacji w Chwalibogowie efekt będzie natychmiast, ponieważ `bezpośrednio do kanalizacji podłączone zostaną bloki, także nie będzie elementu przejściowego. Natomiast jeśli chodzi o projekt w mieście, gdzie jest także dofinansowanie ze środków z unii, czy też ze środków pożyczki z wojewódzkiego funduszu to realizacja jest również z przykanalikami. Zaszłości nieprzyłączonych osób są mniej więcej sprzed 10 lat, gdy budowano tylko korektor ulicy. Z tym jednak też sobie radzimy i wydaliśmy decyzje, że w 2009 roku wszyscy będą musieli być przyłączeni.

Salę obrad opuścił radny Andrzej Rzeźnik. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 7 radnych.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 „przeciw” i 0 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie”.

Na salę obrad wszedł radny Józef Jesiołowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 8 radnych.

f)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”.

g)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września: omówiła projekt uchwały w sprawie:zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.

h)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Dodał, że na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie na środkami zewnętrzne w wysokości 50%.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.

i)

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni”.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Dodał, że została podpisana umowa między SSP nr 2 a ZSTiO na korzystanie z boiska do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w zakresie uprawiania lekkoatletyki.

radny Włodzimierz Wawrzyniak: Powiedział, że w tej chwili także korzystają z tego boiska, ale po kompleksowej modernizacji będą mogły korzystać wszystkie szkoły gminne. Na boisku rozgrywane będą wszystkie inne zawody organizowane przez gminę i powiat wrzesiński. Dodał, że wszystko będzie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W przyszłości zawody będą odbywać się na innym poziomie, w innym standardzie. Modernizacja będzie realizowana w trzech etapach.

Salę obrad opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 7 radnych.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: Zapytała jaki jest koszt?

radny Włodzimierz Wawrzyniak: Pierwotny koszt to 2 mln 600 tys zł.

radny Mirosław Chudy: Zapytał jaki jest termin zakończenia trzeciego etapu?

radny Włodzimierz Wawrzyniak: Odpowiedział, że jeszcze nie ma ostatecznego terminu ale pierwszy etap zakończy się w sierpniu, drugi napewno w 2009 roku, a trzeci prawdopodobnie w 2010 roku.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni”.

k)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2009. Poprosiła o skreślenie w załączniku nr 4 i 9 wyrażenia „wraz z przebudową sieci wodociągowej w Chwalibogowie”, nazwa tego zadania brzmieć będzie: „budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie i Białężycach”.

Na salę obrad wrócił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 8 radnych.

radny Szymon Paciorkowski: Zapytał co obejmują środki na muzeum?

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Powiedział, że w zeszłym roku rozpoczął się pierwszy etap związany z wymianą całego stropu i dachu. W tym roku przeprowadzono kompleksową wymianę instalacji, remontowane są też toalety. Trwa remont parteru, gdzie remontowane są wszystkie pomieszczenia ekspozycji czasowych i stałych. Dokonano pewnych zmian włącznie z wyposażeniem w sprzęt audiowizualny. Zagospodarowane zostało także poddasze. Etap ten planujemy skończyć do 20 maja. Większą część, przede wszystkim parter zamierzamy ukończyć w pierwszym tygodniu maja, tak by w czasie, kiedy we Wrześni będzie przebywał prezydent Lech Kaczyński mógł zwiedzić też muzeum.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: Zapytała, czy w tym roku będą realizowane inwestycje z pieniędzy z PROW-u?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Powiedział, że jeszcze nie wiadomo.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2009.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2009.

Pkt 4

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Zapytała, które wsie już funkcjonują w systemie selektywnej zbiórki odpadów?

Ryszard Pietrowicz, prezes przedsiębiorstwa usług komunalnych: Odpowiedział, że 29 wsi.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Zapytała, czy jest jakiś plan, żeby wszystkie wsie włączyć do tego systemu?

Ryszard Pietrowicz, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych: Powiedział, że wszystkie kosze z miasta zostaną przeniesione na wieś, natomiast worki będą tylko w mieście. Dodał, że zasada była taka, że w mieście były worki, natomiast na wsi kosze.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Dodał, że trwają prace by na wsiach też były worki, a nie kosze.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Zapytała czy ludzie przestrzegają segregacji?

Ryszard Pietrowicz, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych: Powiedział, że segregacja w koszach jest na lepszym poziomie niż w workach, jednak wymaga to czasu by ludzie przyzwyczaili się do przestrzegania zasad.

radny Szymon Paciorkowski: Zapytał czy planowany jest remont muru na cmentarzu?

Ryszard Pietrowicz, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych: Powiedział, że do czasu kiedy nie zostanie wycięty las mur nie będzie remontowany, ponieważ były próby jego naprawy i nie przyniosło to efektu gdyż po niedługim czasie ponownie był uszkodzony. Naprawa nastąpi po wycięciu lasu.
Dodał, że odnośnie sprawy tablicy na cmentarzu, którą poruszył wcześniej radny Szymon Paciorkowski uważa, iż uwaga była słuszna w związku z czym powieszona zostanie odrębna tablica z godzinami otwarcia.

radny Włodzimierz Wawrzyniak: Podziękował za pozytywne zaopiniowanie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni”.

radny Mirosław Chudy: Poprosił o informację dotyczącą basenu.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Powiedział, że wszystko wskazuje na to, że basen nie zostanie zamknięty jednak w tej chwili nie ma jeszcze ostatecznych decyzji.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Dodał, że do czasu ostatecznych uzgodnień nie chciałby komentować tego publicznie.
Powiedział, że 21 maja z okazji odsłonięcia pomnika we Wrześni będzie przebywał prezydent Lech Kaczyński, w związku z czym zaprosił radnych na spotkanie, na które to zaproszenie pisemne zostanie przekazane w późniejszym terminie.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji komunalno-finansowej, radny Jan Nowak o godz. 19.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/radna Mariola Zalepa

Przewodniczący komisji
komunalno-finansowej
/-/radny Jan Nowak

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.