BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13888511
ostatnia aktualizacja BIP'u:
29-05-2020
Portal - Opłata śmieciowa
Opłata śmieciowa

   Uwaga Mieszkańcy!           

Zmiany w śmieciach od nieruchomości zamieszkałych od lutego !!!!!!!!!!!!!!!

Począwszy od 1 lutego 2020 r. obowiązuje tylko jedna podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych i wynosi ona 22,00 zł od osoby za miesiąc. Pełna treść uchwały określająca przedmiotową opłatę znajduję się pod linkiem:

https://bip.wrzesnia.pl/strona-23716-title2_Rocznik_2019_Uchwala_Nr_X1282019.html

Jednocześnie informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie każdy mieszkaniec jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym tut. Urząd. Na podstawie w/w zawiadomienia wobec właściciela zostanie określona podwyższona opłata w wysokości 44,00 zł od osoby za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Szczegółowy sposób segregacji odpadów komunalnych zamieszczono w zakładce: „Opłata śmieciowa" -> „Segregacja odpadów komunalnych".

UWAGA!!!!!

Tylko za miesiąc styczeń br. płacimy za "śmieci" według starych stawek ( tj. 17,00 zł od osoby w przypadku zadeklarowanych segregowanych śmieci i 22,00 zł od osoby w przypadku zadeklarowanych niesegregowanych śmieci ).
W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2020 r. należy dokonać dopłaty wynikającej z nowej stawki.
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za „śmieci" otrzyma każdy właściciel nieruchomości. W zawiadomieniu tym zostanie wskazana wysokość należnej opłaty, termin jej uiszczenia, a także numer indywidualnego rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia sposobu i terminu płatności. Opłatę w roku 2020 uiszczać należy w podanych niżej termiach:

- do 15 kwietnia za miesiące: styczeń, luty, marzec
- do 15 lipca za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec
- do 15 października za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień
- do 15 grudnia za miesiące: październik, listopad, grudzień.

Jednocześnie informujemy, że zmiana stawki opłaty oraz ustawowa konieczność sposobu zbierania odpadów w sposób selektywny nie wymaga składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszelkie dodatkowe informację w tym zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów BIO można zgłosić osobiście w siedzibie tut. Urzędzie, pok. nr 7, telefonicznie pod numerem: 61/6404040 lub za pomocą poczty elektronicznej: wrzesnia@wrzesnia.pl.

 

Uwaga Mieszkańcy!             

Zmiany terminów składania deklaracji "śmieciowych".   

 

Informujemy, iż z dniem 6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła zasady (terminy) składania deklaracji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe przepisy wprowadziły nowe terminy składania deklaracji "śmieciowych".

I tak w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadziła także możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

Uwaga Mieszkańcy!

      Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że Uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 3480), zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązują od 1 maja 2019 r. Ich wysokość zróżnicowana jest - tak jak było to dotychczas - ze względu na prowadzoną przez mieszkańców selektywną, bądź nieselektywną zbiórkę odpadów i wynosi odpowiednio:

- 17,00 zł. miesięcznie od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
- 22,00 zł. miesięcznie od mieszkańca w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.

      Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Tym samym właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019 uiszczać należy w podanych poniżej terminach:

- do 15 kwietnia za miesiące: styczeń, luty, marzec
- do 15 lipca za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec
- do 15 października za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień
- do 15 grudnia za miesiące: październik, listopad, grudzień

Terminy płatności zostały określone Uchwałą Nr XVII/164/2015 rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W jaki sposób uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na indywidualne rachunki bankowe, które mieszkańcy otrzymali wraz z decyzją podatkową w roku 2015. Wpłat można też dokonywać bez prowizji i dodatkowych opłat w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego. Numery rachunków bankowych, wysokość opłaty, a także terminy płatności nie uległy zmianie!

UWAGA MIESZKAŃCY!!!

Od dnia 22 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od tego dnia wszelkie zmiany dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać na tych drukach. Nowy wzór deklaracji zamieszczamy poniżej.

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
15752_grafika
Worki do segregacji odpadów
Mieszkańcu zabrakło worków do selektywnej zbiórki odpadów??Przyjdź do Urzędu Miasta i Gminy- otrzymasz je bezpłatnie w pokoju nr 7 (parter budynku)..
15753_grafika
Gdzie oddać przeterminowane leki?
Mieszkańcy!Poniżej zamieszczamy wykaz aptek gdzie można oddać przeterminowane leki oraz środki farmaceutyczne. Apteka „KASPUŁKA" ul. Chrobrego 10 62-300 Września Apteka „Polskie Kwiaty" ul. Opieszyn 10 62-300 Września Apteka „STYLOWA" ul. Sienkiewicza 7 62-300....
15707_grafika
Deklaracja elektroniczna
W jaki sposób uzyskać profil zaufany?.
15393_grafika
Deklaracja
Wzór deklaracji Artykuł 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż rada gminy , uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa....
15390_grafika
Podstawa prawna systemu
Podstawa prawna systemu Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady....
15392_grafika
Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość stawki tej opłaty oraz terminy wpłaty opłaty
Metoda naliczania stawki i wysokość opłaty Przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zwalnia właścicieli nieruchomości z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami....
21703_grafika
Bioodpady
M ieszkańcy! Urząd Miasta i Gminy we Wrześni informuje, iż zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz 19) mieszkańcy zobowiązani....
15436_grafika
Segregacja odpadów komunalnych
Segregacja odpadów komunalnych Segregacja odpadów domowych nie jest skomplikowanym procesem. Warto więc pomyśleć o poprawie jakości środowiska, w którym żyjemy. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa.....
15749_grafika
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2020 r.
UWAGA! Usługa odbioru odpadów wykonywana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-20.00 oraz w razie potrzeby w soboty od 7.30 do 13.00. Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników wg podanego terminarza do godz. 7.30 w dniu odbioru..
15396_grafika
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września Kogo dotyczy Przedsiębiorców, Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli....
15391_grafika
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
Uchwała Nr XVIII/235/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września..
15723_grafika
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Od 1 lipca odpady z gospodarstw domowych tj. odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpłatnie oddawać....
15389_grafika
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 lipca 2011 r. zostałą uchwalona ustawa W.
17574_grafika
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
Analiza została przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządki w gminach (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)..
17279_grafika
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
KALKULATOR OBLICZANIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ OD ZALEGŁOŚCI PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LINK DO SAMODZIELNEGO OBLICZANIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ OD ZALEGŁOŚCI http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/kalkulator-odsetek;jsessionid=4B889E9C35B7C4044E0BF8C068CAA758.
17019_grafika
Poziomy recyklingu
.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.