Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia, ogłoszenia Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września 2015 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę - 2015 r., menu 297, artykuł 3805 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015 r.

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

 

62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,

 

TEL. (61) 640 40 40, FAX (61) 640 40 44

 

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę:

 

części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, przeznaczemiem pod zabudowę obiektami handlowymi tymczasowymi: prowadzenie działalności gastronomicznej – dwa „ogródki sezonowe” oznaczone numerami „2” i „4”, każdy o powierzchni ca 81 m2 - zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

 

W przetargu mogą uczestniczyć przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych – bar, restauracja, kawiarnia, pub itp. - w lokalu położonym przy ulicyRynek bądź lokalach usytuowanych w budynkach położonych przy ulicach: Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicą Miłosławską, Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Miłosławską, Dzieci Wrzesińskich do skrzyżowania z ulicą Rzeczną, Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Plac Św. Stanisława, Siennej, Ratuszowej orazFabrycznej.

 

 

Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy jednego ogródka wynosi: 526,50 zł netto + obowiązująca stawka VAT (słownie: pięćset dwadzieścia sześć złotych 50/100)

 

Wadium wynosi: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).

 

Wpłaty wadium z zaznaczeniem tytułu: „wadium na dzierżawę działki o nr geod. 1369 – "ogródek sezonowy nr ...”, w podanej wysokości, w terminie do 17 kwietnia 2015 r. należy dokonać przelewem na rachunek Gminy Września nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700 (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku bankowym).

 

Przetarg na ogródek oznaczony nr 2 odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 (Ratusz), sala nr 10 , I piętro.

 

Przetarg na ogródek oznaczony nr 4 odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 (Ratusz), sala nr 10 , I piętro.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest obowiązek okazania do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 w pokoju nr 4 – parter następujących dokumentów (pod rygorem odmowy uczestnictwa w przetargu):

 

a) dowodu wpłaty wadium,

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS, CEIDG

c) zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że podatnik nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert,

d) dowodu osobistego oraz ewentualnego pełnomocnictwa do reprezentowania przedsiębiorcy przystępującego do przetargu,

e) oświadczenia stanowiącego załącznik do regulaminu przetargu,

f) kserokopii tytułu prawnego do lokalu, w którym obecnie prowadzone jest działalność gastronomiczna (oryginał do wglądu),

g) kserokopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży(oryginał do wglądu),*

h) kserokopii dowodu wpłaty za korzystanie z w/w zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (oryginał do wglądu),*

 

*) Punkty g, h dotyczą osób planujących podawanie w "ogródkach sezonowych" napojów alkoholowych i posiadających aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Brak przedmiotowego zezwolenia w chwili przetargu nie stanowi przeszkody do wzięcia w nim udziału.

 

Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone wpłacającemu w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu na wskazane konto bankowe.

 

Osobie, która wygra przetarg i w terminie trzech dni od dnia przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawnej, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

 

Dzierżawa zawarta będzie na lata 2015, 2016, 2017 z zastrzeżeniem możliwości funkcjonowania „ogródka sezonowego” wyłącznie przez okres 4 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Inwestycyjno - Komunalny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1 (telefon: 061 640-40-65).

---- rynek.png

Burmistrz Miasta i Gminy Września

 

/-/ Tomasz Kałużny

 

ZAŁĄCZNIKI:

Metryka

data wytworzenia
2015-04-03
data udostępnienia
2015-04-03
sporządzone przez
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
17
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.