Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Sprzedaż nieruchomości i gruntów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następującej nieruchomości zabudowanej - Sprzedaż nieruchomości i gruntów, menu 216, artykuł 7670 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sprzedaż nieruchomości i gruntów

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następującej nieruchomości zabudowanej

WGA.6840.3.2.2020

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,

TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl

www.wrzesnia.pl

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości zabudowanej:

1.

Adres nieruchomości

Gutowo Wielkie 43

2.

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości

Numer geod.

nieruchomości

Powierzchnia w ha

Księga wieczysta

Obręb: Gutowo Wielkie

160/8, 160/9

0,2812

PO1F/00026677/8

Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

3.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą nr XVII/180/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2020 roku, nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej. Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest niepodpiwniczonym trzykondygnacyjnym(2 kondygnacje, poddasze) budynkiem dawnej szkoły o powierzchni użytkowej 478,28 m2w średnim stanie technicznym oraz jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 74,28 m2 w złym stanie technicznym. Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Otoczenie nieruchomości stanowi w przeważającej mierze zabudowa jednorodzinna i tereny użytkowane rolniczo. Działki nr 160/8, 160/9 ogrodzone są ogrodzeniem stalowym mocowanym do słupów stalowych osadzonych w cokole betonowym. Przez nieruchomość przechodzi linia niskiego napięcia, na działce nr 160/9 znajduje się słup żelbetowy z lampą na wysięgniku stalowym. Część działki nr 160/9 częściowo utwardzona placem stanowiącym dawne boisko szkolne. Nieruchomość zagospodarowana, obsadzona zielenią ozdobną, ścieżki utwardzone kostką betonową, częściowo porośnięta trawą.

Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa, elektryczna oraz telekomunikacyjna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej i na czas eksploatacji służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw będących właścicielami urządzeń, zgodnie z istniejącym przebiegiem sieci. Szczegóły oraz zakres służebności należy uzgodnić z właścicielami sieci.

Na nieruchomości znajduje się bezodpływowy zbiornik na ścieki. Ogrzewanie tradycyjne piecowe.

Gmina Września nie przeprowadzała badań geotechnicznych na ww. działce będącej przedmiotem przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina Września nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

5.

Obciążenia i zobowiązania

dotyczące nieruchomości

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

6.

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym.

Termin i miejsce

przetargu

Przetarg odbędzie się 23.04.2021 r. o godz. 9:30

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 (ratusz), w sali sesyjnej (I piętro). Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.

7.

Cena wywoławcza nieruchomości i wysokość wadium

Cena wywoławcza wynosi 528 240,00 zł.

Wadium wynosi 30 000,00 zł.

Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

8.

Warunki przetargu

Aby przystąpić do przetargu należy:

8.1.

Wadium

- wnieść wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium z zaznaczeniem tytułu: „wadium na działki 160/8 i 160/9 położonew Gutowie Wielkim, w podanej wysokości, w terminie do 19.04.2021 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Gminy Września) należy dokonać przelewem na konto Gminy Września nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700.

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

8.2.

Pełnomocnictwa

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,

- w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, uchwał oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia

Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na elektronicznej tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie internetowej www.wrzesnia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

10.

Uwagi

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z poźn. zm.). Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

11.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 640 40 37, 61 640 40 35, bądź w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Burmistrz Miasta i Gminy Września

/ - / Tomasz Kałużny

---- budynek szkoły.jpg

---- budynek gospodarczy.jpg

Metryka

data wytworzenia
2021-02-12
data udostępnienia
2021-02-12
sporządzone przez
opublikowane przez
Miś Anna
ilość odwiedzin
359
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.