Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Akty prawne i protokoły Protokoły z komisji Doraźnej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 4 stycznia 2016 roku - Protokoły z komisji Doraźnej, menu 107, artykuł 1063 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z komisji Doraźnej

Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 4 stycznia 2016 roku

Protokół
z posiedzenia Komisji Doraźnej
z 4 stycznia 2016 roku

 

Pkt 1
Przewodniczący Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 15.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Doraźnej. (załącznik 1)

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej,
Dorota Tomaszewska, dziennikarz Wiadomości Wrzesińskich.

Pkt 2
Przewodniczący Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji. (załącznik 2)

Radny Grzegorz Dobrosielski przekazał pismo do Komisji Doraźnej, w którym zawarł pytania związane z planami zagospodarowania przestrzennego i kanalizacji. (załącznik nr 3)

Przewodniczący Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak zaproponował, aby omówić kwestie zawarte w piśmie radnego w punkcie 5 porządku obrad. Jeżeli będą jakieś wątpliwości pytania zostaną skierowane do urzędu w celu wyjaśnienia,

Pkt 3
Komisja Doraźna udała się na wizję lokalną do miejscowości Słomowo.

Pkt 4
Komisja Doraźna wróciła do Biura Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak przekazał radnym materiały przygotowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Komisja Doraźna zapoznała się z dostarczoną dokumentacją. (załącznik nr 4)

Przewodniczący Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak przekazał radnym mapy terenów, które zostały zlecone do badania przez komisję z oznaczeniami, które działki należą do burmistrza i jego żony, a także których współwłaścicielem jest pan Piotr Matuszewski. Powiedział, że w materiałach są opisane zasady postępowania w przypadku budowy sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej.

Komisja Doraźna omówiła materiały, które otrzymała od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Przewodniczący Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że budowanie kanalizacji wiąże się z dużym przedsięwzięciem, jeżeli chodzi o tę konkretną sytuację to inwestycja wiązała się z budową kanalizacji od ulicy Czerniejewskiej do świetlicy w Psarach Polskich z wypustkami wprost, które były uzasadnione w momencie, kiedy kilkanaście lat temu przystępowano do projektowania tego przedsięwzięcia. Inna sprawa jest z budową krótkich prostych odcinków, które nie wymagają wielkich środków. Nie można porównać wszystkich przypadków. Wyjaśnił, że budowanie kanalizacji odbywa się na zasadzie środków i planu z PWiK, z inicjatywy Gminy, czy na wniosek mieszkańców. Powiedział, że najważniejszą kwestią będzie pytanie, czy zrobiono jakiś szczególny wyjątek budując kanalizację w miejscu, gdzie Komisja Doraźna udała się na wizję lokalną? Czy podobne przypadki już zaistniały w przeszłości? Powiedział, że jeżeli byłyby to jedyny przypadek, to z racjonalnego punktu byłoby to niewłaściwe, jeżeli jednak jest to stosowane przez PWiK należało będzie porównać takie przypadki.
Powiedział, że na ostatnim posiedzeniu padło pytanie od radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie podziałów geodezyjnych. Burmistrz na to pytanie odpowiedział. Następnie przewodniczący odczytał pismo. (załącznik 5)

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że jemu chodziło o to dlaczego pan Matuszewski ma działki 3000 m, a pan Kałużny działki po 900 m? Wyjaśnił, że o to chodziło w pytaniu zadanym na poprzednim posiedzeniu komisji. Powiedział, że burmistrz tłumaczy, że to nie są działki tylko grunty rolne. Z tego, co się dowiadywał nie można podzielić działki rolnej na mniejszą niż 3000 m.

Przewodniczący Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że takie pytanie zostanie skierowane, natomiast jest to pytanie, które wykracza poza zakres zadań komisji doraźnej.

Następnie Komisja Doraźna zapoznała się z materiałem dotyczącym usytuowania kanalizacji w rejonie Słomowa.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że zgłosili się do niego mieszkańcy Przyborek, ulicy Grójeckiej. Pominięto ją przy budowie kanalizacji na tym terenie. Powiedział, że podaje to jako przykład.

Pkt 5
Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak odczytał pismo radnego Grzegorza Dobrosielskiego. Powiedział, że nie posiada aż tak szczegółowej wiedzy, ale postara się na te pytanie odpowiedzieć. Odpowiadając na pierwsze pytanie powiedział, że jest ono nieprecyzyjne, bo są takie przypadki, gdzie w ramach mpzp, jeżeli drogi w tym planie są drogami publicznymi, to wówczas gmina ma obowiązek w drogach z mpzp kanalizację i wodę poprowadzić. Jeżeli są to drogi wewnętrzne to gmina takiego obowiązku nie ma. Zapytał, czy chodzi o możliwości doprowadzenia kanalizacji w rejon czy skanalizowania w środku?

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że chodzi mu o sytuację na przykład na Przyborkach. Powiedział, że rozumie, jeżeli ktoś buduje kanalizację za swoje pieniądze, ale z tego, co się orientuje pan Matuszewski otrzymał zwrot części poniesionych kosztów.

Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że należało by to sprawdzić, jednak z tego co się orientuje był to zwrot rzędu około 14 tys. zł, a inwestycja wyniosła około 100 tys. zł.

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, co w przypadku drogi wewnętrznej, czy kanalizacje wykonuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na wniosek mieszkańców?

Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że w przypadku drogi wewnętrznej kanalizację musi zapewnić właściciel tej drogi. Powiedział, że kiedyś gmina w ramach odszkodowania musiała odkupić drogę, w tej chwili tak nie jest. Jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenów wiejskich, nie będzie on zawierał budowy kanalizacji, gdyż takiej możliwości nie ma. Odpowiadając na drugie pytanie, wyjaśnił, że jeżeli są to dobudowane odcinki, które ze względów geologicznych, finansowych i technicznych są proste i łatwe to są zapewne budowane w pierwszej kolejności, co zresztą jest zapisane w wyjaśnieniach, a jeżeli ktoś deklaruje swój finansowy udział, to tym bardziej jest to priorytet. Następuje szybki zwrot kosztów poniesionych przez wodociągi, gdyż znajdują się już na tym odcinku odbiorcy, którzy płacą za wodę i za ścieki. Można zgłosić do gminy, aby wykonano mapkę z mpzp za ostatnie pięć lat.
Odpowiadając na kolejne pytanie zapytał radnego, co to znaczy niezamieszkały teren?

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że w badanym rejonie było czyste pole. W tej chwili stoją tam dwa domy.

Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że jest to pytanie trudne, gdyż w sytuacji, że jeżeli ktoś zadeklarował, że na swoim terenie rozprowadzi sieć, to dla PWiK będzie miało klientów.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że na tym terenie nawet jeżeli powstanie 40 budynków, to przez kolejne 2 czy 3 lata nie zostaną one wybudowane. W WW podano że 99 tys. zł kosztowała sama budowa kanalizacji.

Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że jest to kwota kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni, tak jak ma to miejsce z inwestycją na Opieszynie. Odtworzenie nawierzchni jest po stronie firmy, która buduje kanalizację.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że jeżeli w momencie budowy kanalizacji byłoby kilka budynków to zapewne nie byłoby takiego problemu.

Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że jest to subiektywne odczucie, bo co tak naprawdę jest przemawiające dwa, trzy czy kilkanaście budynków.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że ta sytuacja nie jest związana z artykułem, ale z oburzeniem ludzi, bo kanalizacja doprowadzona została tylko do świetlicy w Psarach Polskich, a dalej już nie.

Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że to rozumie, podobna sytuacja miała miejsce na ulicy Świętokrzyskiej. Prosił, aby się skupić na tym, czy budowa kanalizacji w Słomowie była czynnością odosobnioną czy też nie.
Odpowiadając na następne pytanie powiedział, że nikt w dalszej części nie wnioskował. Powiedział, że gdyby mieszkaniec złożył wniosek do wodociągów, że sfinansuje projekt tego odcinka sądzi, że jest w stanie dojść do porozumienia. Dobrym sygnałem z posiedzeń komisji, będzie informacja do mieszkańców, że w tak prostych kwestiach mogą wnioskować. Powiedział, że należy sprawdzić, dlaczego rachunek na projekt kanalizacji został wystawiony na Gminę Września. Powiedział, że z jego wiadomości wynika, że pan Kałużny i Matuszewski wpłacili do gminy dotację celową, stąd fakturę wystawiono na gminę.

Radny `Grzegorz Dobrosielski powiedział, że słyszał, że Gmina zapłaciła kwotę brutto, natomiast burmistrz netto.

Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że to również można sprawdzić, ale wie, że gmina ma zwrot VATu.

Następne posiedzenie Komisji Doraźnej ustalono na dzień 12 stycznia na godzinę 16.00

Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 17.15 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Doraźnej

/-/Waldemar Grześkowiak


Protokolant

/-/Anna Olkowska

Metryka

data wytworzenia
2016-01-13
data udostępnienia
2016-01-13
sporządzone przez
Anna Olkowska
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
18
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.