Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Akty prawne i protokoły Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi - Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, menu 106, artykuł 1151 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Rozwoju Wsi,
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1) oraz 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Beata Pietrzak,kierownik referatu księgowości oświatowej;
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Jolanta Cypryańska, referent w biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).


Pkt 3
a)
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.


b)
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.


c)
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie wyboru ławników.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyboru ławników.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyboru ławników.


d)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej.


e)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.


f)
Beata Pietrzak,kierownik referatu księgowości oświatowej omówiła projekt w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/440/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2010r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

Salę obrad opuścił radny Mirosław Zgoliński. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi brało udział 5 radnych.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/440/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2010r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/440/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2010r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.


rady Marek Kołodziejczyk poprosił by przekazać radnym kserokopię uchwały nr XXXIII/400/2010 Rady Miejskiej we Wrześni.


g)
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.


h)
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła koncepcję zmiany bytowania osób bezdomnych.
Powiedziała, że na terenie gminy Września przebywa 30 bezdomnych, 14 z nich przebywa w różnych placówkach poza terenem gminy. W noclegowni na ulicy Wiśniowej mieszka 7 osób, w większości są to osoby uzależnione od alkoholu. W okresie zimowym mogą przebywać 24h, natomiast w okresie letnim 12h. Poza tym mają zapewnioną między innymi odzież i posiłki. Nie wyrażają jednak chęci podjęcia jakiejkolwiek pracy. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzili kilka schronisk dla osób bezdomnych, w których realizowane są programy aktywizujące. Np. w schronisku w Błońsku prowadzone są programy przyuczające do danego zawodu, a w Gnieźnie osoby bezdomne wykonują prace zarobkowe. Dodała, że aktywizacja jest tym ludziom bardzo potrzebna, umożliwia usamodzielnienie niektórych bezdomnych dlatego warto podjąć próbę udziału w takim programie przez osoby, które przebywają na ulicy Wiśniowej. Noclegownia przestałaby istnieć ponieważ nie spełnia odpowiednich standardów. W tej chwili nie ma tam ciągłego nadzoru, co miałoby miejsce w specjalnych ośrodkach, a ponadto osoby te miałyby szansę na podjęcie pracy.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał co w sytuacji kiedy pojawią się nowi bezdomni? Jaka jest geneza bezdomności tych osób? Dodał, że nie chciałby by mieszkańcy mylnie odebrali tę informację, czyli jako likwidację miejsca dla bezdomnych jak to miało miejsce w przypadku schroniska dla zwierząt.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że o przyczynach bezdomności można bardzo dużo mówić, jednak względy moralne oraz ustawa obligują do pomocy bezdomnym. Gmina ma obowiązek pomocy bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania była gmina Września. Gdyby było jakiekolwiek stowarzyszenie na naszym terenie, które mogłoby prowadzić taki dom można by było rozpatrywać taką koncepcję, jednak niestety takiego nie ma. Pozwalając przebywać bezdomnym w obecnych warunkach łamiemy wszelkie standardy, stąd taka koncepcja.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że dziś oprócz kosztów na utrzymanie budynku, zasiłki, obiady oraz nadzór nad mieszkańcami, który w tej chwili nie jest realizowany, nie ma pracy z tymi osobami. Gmina chce zaproponować inne rozwiązanie, mianowicie skierować osoby bezdomne do stowarzyszeń pozarządowych, które współpracują, pracują z osobami bezdomnymi by mogły normalnie funkcjonować w społeczeństwie, czyli zapewnić ten podstawowy element, który w tej chwili nie występuje w noclegowni, a byłby realizowany w ośrodkach prowadzonych przez stowarzyszenia za porównywalne koszty finansowe. Osoby bezdomne w ośrodkach prowadzonych przez stowarzyszenia, podejmują pracę, są pod opieką osób, które pomagają z tej bezdomności wyjść, a gmina współrealizuje finansowanie.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że wystarczy zmienić tytuł przedsięwzięcia, nazwać współpracą z innymi gminami, by nie było negatywnego wydźwięku społecznego.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że chodzi tu o zmianę sposobu realizowania pewnego zadania. Nie będą podejmowane uchwały, burmistrz podpisze porozumienia ze stowarzyszeniami, zmieni się pozycja w budżecie.

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, czy osoba bezdomna ma prawo do tego, by nie wyjechać poza teren gminy?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że ma takie prawo.

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że w związku z tym, iż gmina przeznacza tak wysoką kwotę na schronisko dla zwierząt to czy nie można by przeznaczyć pewnej sumy na schronisko dla bezdomnych? Dodał, że na terenie gminy mogłoby powstać stowarzyszenie, które prowadziłoby taki ośrodek dla osób bezdomnych.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że nie można na nikim wymóc, by powstało takie stowarzyszenie.

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że można zachęcić do tego, by powstało takie stowarzyszenie.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że wszyscy mogą zachęcać, ale, czy to odniesie skutek, nie jest tego pewien. Dodał, że jest to propozycja rozwiązania obecnej sytuacji.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że są to chyba zbyt pochopne zamierzenia z uwagi na to, że problem bezdomności i tak pozostanie. Podpisując porozumienia ze stowarzyszeniami, gmina przekaże środki finansowe, a zapewne większość z osób bezdomnych nie będzie przebywać na terenie ośrodka, a więc problem nadal będzie funkcjonował. Dodał, że trzeba wyjść z propozycją utworzenia stowarzyszenia, może znalazłyby się osoby, które utworzyłyby takie stowarzyszenie. Są różne organizacje na terenie gminy może przejęliby takie zadanie i funkcjonowałoby to na naszym terenie. Ustawa zobowiązuje samorządy do opieki nad osobami bezdomnymi także problem i tak by pozostał. Powiedział, że przeniesienie osób bezdomnych do innych ośrodków mogłoby zostać źle odebrane przez społeczność lokalną.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że najważniejsze jest zdefiniowanie problemu. Trzeba zadać sobie pytanie, czy miasto chce pomóc tym osobom by wyszły z bezdomności dzięki aktywizacji zawodowej, itp. co zapewniają odpowiednie ośrodki, czy też nie chcąc się narażać na złą interpretację tego przedsięwzięcia gmina pozostawi osoby bezdomne w dotychczasowych warunkach zapewniając podstawowe potrzeby bez fachowej opieki, którą mogli by mieć w ośrodku. Na terenie gminy nie ma takiego stowarzyszenia i w związku z tym musielibyśmy korzystać z najbliższych ośrodków spoza naszej gminy. Powiedział, że można się narazić na zarzuty, ale problemem są osoby bezdomne i trzeba im pomóc.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że są różne stowarzyszenia na terenie gminy, jak np. Jantar czy Drogowskaz, więc może rozmowy spowodowałyby, że przejęłyby one to zadanie.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że na dzień dzisiejszy osobom bezdomnym proponujemy nocleg na ul. Wiśniowej, natomiast gdy podpiszemy porozumienia ze stowarzyszeniami gmina będzie proponować inne miejsca, czyli ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia. Dodał, że nie sądzi, by decyzja ta spowodowała zarzuty dlatego, że każdy bezdomny otrzyma propozycję, a to, czy z niej skorzysta, czy nie jest to jego wybór.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że aktualnie oprócz osób mieszkających na ulicy Wiśniowej 14 bezdomnych przebywa w domach dla osób bezdomnych na terenie całej Polski. OPS regularnie otrzymuje faktury, regularnie przeprowadzane są wywiady. Najważniejsze jest to, że w miejscach, gdzie prowadzi się pracę z osobami bezdomnymi wychodzą oni z bezdomności i mogą żyć samodzielnie, to jest najistotniejsze. Bezdomnych z gminy Września jest o wiele więcej i od wielu lat funkcjonują na terenie innych miejscowości. Warunkiem jaki miasto stawia ośrodkom do których kierujemy bezdomnych jest to, co dany ośrodek jest w stanie zaoferować osobom bezdomnym, czyli, czy jest prowadzona praca w kierunku wyjścia z bezdomności.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że podejmując decyzję o przeniesieniu bezdomnych do ośrodków należałoby podkreślić, że jest to przystosowanie do życia, a nie przeniesienie poza teren gminy.

Radna Mariola Kasierska zapytała na czym polega wyprowadzanie z bezdomności?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że jest to szereg działań, do którego powołani są specjaliści jak pracownik socjalny, socjolog, psycholog, pielęgniarka, itd. Często diagnozowane są choroby, zaczyna się leczenie i wychodzenie bezdomnego „na prostą". Dzięki pracy pracownika socjalnego udaje się ustalić, czy danej osobie przysługują świadczenia z tytułu wykonywania wcześniej pracy. Zdarza się, że ktoś miał rentę, orzeczoną niepełnosprawność, miał rodzinę, z którą OPS stara się nawiązać kontakt, miasto robi to wszystko by następnie przeprowadzić proces wychodzenia z bezdomności.
Dodała, że wybierając ośrodki do których byłyby skierowane osoby bezdomne kierowano się także tym, że w ośrodkach tych prowadzona jest działalność gospodarcza. Osoby bezdomne pracują, np. w Błońsku prowadzona jest działalność gospodarcza gdzie wykonuje się zestawy wypoczynkowe z drewna, meble ogrodowe, natomiast w Gnieźnie prowadzone jest przez bezdomnych gospodarstwo ogrodnicze, gdzie wykonywane są prace porządkowe na rzecz miasta Poznań, a kilku bezdomnych pracuje u piekarza- cukiernika w Gnieźnie.

Radna Mariola Kasierska zapytała, kto korzysta z możliwości pracy? Czy jest to obowiązkowe?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że pracuje ten kto chce, ponieważ jest to gwarancja skuteczności.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej, powiedziała, że chciałaby zwrócić uwagę na to, że w schronisku dla bezdomnych mieszkają także osoby, które są uzależnione od alkoholu, osoby które przebywały w zakładzie karnym, a więc w sytuacji kiedy mieszkają tam różne osoby i nie jest zapewniony nadzór, który ma miejsce w ośrodkach prowadzonych przez stowarzyszenia może dojść do tragedii.

Radna Bożena Nowacka zapytała czy w momencie kiedy zostaną podpisane porozumienia ze stowarzyszeniami budynek zostanie przekształcony na mieszkania socjalne?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej, powiedziała, że zostanie zaadoptowany na trzy mieszkania socjalne.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że na adres Rady Miejskiej wpłynął list studentów, polaków pochodzących z Kazachstanu z apelem o pomoc w przyjęciu rodziców do naszego kraju, w związku z czym zapytała czy Gmina analizuje takie pisma? (załącznik nr 4).

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że przychodzą takie pisma, jednak prawie zawsze odmawiamy.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, iż rozumie, że są to koszty gminy.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że gmina musi zapewnić lokal jednak pojawiają się kolejne problemy jak, np. bariera językowa.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że są różne programy pomocowe, w związku z czym zapytała, czy jest możliwość pozyskania środków na tego typu pomoc?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że jest program dla uchodźców jednak nie ma programu dla repatriantów. Gdyby było takie zadanie, czyli pomoc repatriantom współfinansowane przez administrację rządową byłaby pewna możliwość ale tego nie ma. Czasami zdarzają się w budżecie od Wojewody drobne środki, ale to nie jest systematyczne, nie jest stałe. Dodała, że zapewnienie mieszkania jest jednym z wielu zadań, ponieważ trzeba także zapewnić jedzenie, odzież, wyposażenie mieszkania, szkolenia ułatwiające adaptację w nowym miejscu jak, np. nauka języka, czy zawodu.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że może Rada zechciałaby wystosować apel do rządu o pomoc dla takich osób. Dodała, że poprosi o to Państwa radnych.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak powiedział, że decyzje w sprawie osób bezdomnych powinny być podjęte nie tylko zgodnie z literą prawa, ale w szerszym zakresie. Dodał, że należałoby opracować program, który wyszedłby naprzeciw zjawiskom bezdomności i wykluczenia społecznego.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że propozycja dotycząca zmiany bytowania bezdomnych została przedstawiona Państwu radnym, po to by zapoznać się z opinią, by wysłuchać nowych pomysłów, krytyki, refleksji, ponieważ należy podjąć decyzję w tej sprawie. Jest lepszym rozwiązaniem niż noclegownia na ulicy Wiśniowej, ponieważ w tej chwili brakuje najważniejszego elementu, czyli pracy z osobami bezdomnymi, a który występuje w specjalnych ośrodkach.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że nie ma wątpliwości, co do tego by spróbować takiego rozwiązania jednak uważa, że należy zmienić tytuł przedsięwzięcia, by nie budził wątpliwości, że robimy coś na niekorzyść osób bezdomnych.

Radny Jan Drewniak powiedział, że osoby mieszkające w noclegowni mieszkają tam od wielu lat, a więc nie sądzi by chciały przenieść się do innego miejsca i pracować, chyba, że pojawiają się nowe osoby, które nie przyzwyczaiły się do takiej sytuacji, bezczynności i wygody. Powiedział, że po odbyciu kursu wrócą i problem cały czas będzie.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w programie tym chodzi o to, by osoby bezdomne wyszły z bezdomności i część z nich napewno wyjdzie. Dodał, że jeżeli nie podejmiemy takiej próby to nic się nie zmieni.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej, powiedziała, że jest to początek nowego życia dla tych osób, ponieważ np. w naszej gminie nie mają szansy pracy zawodowej.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że także uważa, że należy zmienić tytuł zadania, ponieważ jest to program, który stwarza warunki podjęcia pracy, zmiany życia.


Pkt 4
Radny Sylwester Jałoszyński poprosił o przygotowanie informacji w sprawie możliwości utworzenia gimnazjum w Chwalibogowie.

Radny Waldemar Bartkowiak poprosił o przygotowanie informacji w sprawie sali gimnastycznej w Kaczanowie.
Zapytał także do kogo należą murowane przystanki autobusowe przy trasie Września- Kalisz, ponieważ są bardzo zaniedbane i należy to uregulować?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zostaną przygotowane informacje na zadane pytania.

Radny Bronisław Dankowski złożył wniosek o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Warsztatowej oraz wjazdem do placówki handlowej Intermarché.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej wnioskuje o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Warsztatowej oraz wjazdem do placówki handlowej Intermarché.


Radny Bronisław Dankowski poprosił o zapisanie w budżecie gminy zadania dotyczącego budowy chodnika pieszo-rowerowego na trasie Września- Psary Polskie.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jest to także zadanie starostwa powiatowego.

Radny Bronisław Dankowski poprosił o zapisanie w budżecie gminy zadania dotyczącego budowy chodnika na ul. Kaliskiej od stacji benzynowej Shell do Tesco, a także inwestycji dotyczącej obwodnicy, co ułatwiłoby komunikację między ul. Wrocławską a ul. Kaliską?

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 17.45 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak


Przewodniczący Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgoliński

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Metryka

data wytworzenia
2011-09-23
data udostępnienia
2011-09-23
sporządzone przez
Jolanta Cypryańska
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
18
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.