Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Dostępność Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 319 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Września zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Września.
 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy publikowane od 23 września 2020 r. posiadają napisy dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak informacji o zakresie działania w postaci pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 • brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-26.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Górski, jaroslaw.gorski@wrzesnia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 640 40 94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna

1. Budynek: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1

Do budynku prowadzą trzy wejścia, jedno od ulicy Ratuszowej do urzędu, drugie do Straży Miejskiej, trzecie od ulicy Fabrycznej.

Do wejścia do urzędu od strony ulicy Ratuszowej prowadzą schody. Do Straży Miejskiej wejście jest możliwe wprost z poziomu terenu, po wejściu do budynku można skorzystać zarówno ze schodów, jak również z platformy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Natomiast wejście od strony ulicy Fabrycznej jest dostępne przy pomocy windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Przy budynku od strony ulicy Fabrycznej znajduje się winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na 1, 2 i 3 piętrze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług online tłumacza języka migowego w dwóch językach: Polski Język Migowy (PJM) oraz System Językowo-Migowy (SJM), w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, ul. Ratuszowa 1, pok. 1.

Poziom – I:

 • Biuro Rady Miejskiej

 • Wydział Porządku ze Strażą Miejską / Referat Zieleni Miejskiej

Wysoki parter:

 • Wydział Organizacyjny / Referat Obsługi Administracyjnej

 • Wydział Podatkowy

I piętro:

 • Gabinet Burmistrza

 • Gabinet I Zastępcy Burmistrza

 • Gabinet II Zastępcy Burmistrza

 • Wydział Organizacyjny

 • Wydział Inwestycyjno-Komunalny / Referat Zamówień Publicznych

II piętro:

 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu / Referat Księgowości Oświatowej

 • Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury

 • Wydział Księgowości

 • Skarbnik

III piętro:

 • Wydział Organizacyjny / Referat Obsługi Inwestorów, część 2

 • Wydział Organizacyjny / Referat Obsługi Administracyjnej, część 2

 • Stanowisko do Spraw Kadr i Szkoleń

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 • Wydział Organizacyjny / Referat Informatyki

 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu / Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Sekretarz

 • Zespół Radców Prawnych

 • Stanowisko do Spraw Windykacji

 • Audytor Wewnętrzny

2. Budynek: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. F. Chopina 8

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Chopina.

Do wejścia do budynku prowadzą schody.

Na zewnątrz budynku przy schodach znajduje się platforma dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wzdłuż ulicy wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług online tłumacza języka migowego w dwóch językach: Polski Język Migowy (PJM) oraz System Językowo-Migowy (SJM),  w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, ul. Ratuszowa 1, pok. 1.

Wysoki parter:

 • Wydział Inwestycyjno-Komunalny / Referat Komunalny 

3. Budynek: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. F. Chopina 9

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Chopina.

Do wejść do budynku prowadzą schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług online tłumacza języka migowego w dwóch językach: Polski Język Migowy (PJM) oraz System Językowo-Migowy (SJM), w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, ul. Ratuszowa 1, pok. 1.

Wysoki parter:

 • Wydział Spraw Obywatelskich z USC / Urząd Stanu Cywilnego

 • Wydział Spraw Obywatelskich z USC / Referat Dowodów Osobistych

I piętro:

 • Wydział Spraw Obywatelskich z USC / Referat Ewidencji Ludności

 • Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

II piętro:

 • Stanowisko do Spraw OC i BHP

4. Budynek: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Fabryczna 14

Budynek przy ul. Fabrycznej 14 (3 piętro) jest połączony z budynkiem przy ul. Ratuszowej 1 (2 piętro), wobec czego można przemieszczać się między tymi budynkami.

Główne wejście, które prowadzi do pomieszczeń zajmowanych przez UMiG (3 piętro), znajduje się w budynku przy ul. Ratuszowej 1.

Do budynku prowadzą dwa wejścia, od ul. Fabrycznej 14 i ul. Ratuszowej 1.

Parter, I i II piętro są zajmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który zapewnia dostępność ze swej strony.

Wejście do budynku przy ul. Fabrycznej jest możliwe wprost z poziomu terenu, po wejściu do budynku można skorzystać zarówno ze schodów jak i z windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach są dostępne korytarz i pomieszczenia zajmowane na 3 piętrze przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni.

Nie ma na tym poziomie pętli indukcyjnych.

Na III piętrze nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem przy ul. Ratuszowej 1 wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług online tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, ul. Ratuszowa 1, pok. 1.

III piętro:

 • Wydział Organizacyjny / Referat Obsługi Inwestorów
 • Wydział Inwestycyjno-komunalny / Referat Inwestycyjny

5. Budynek: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Witkowska 3

Do budynku prowadzi pięć wejść, z których jedno jest używane przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni

Do wejścia prowadzą schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiekszonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wysoki parter:

 • zajęcia w ramach zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Metryka

data wytworzenia
2020-03-31
data udostępnienia
2020-03-31
sporządzone przez
Sławomir Zaworski
opublikowane przez
Górski Jarosław
ilość odwiedzin
420
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.